Gå till innehåll

Verksamhetsplan 2017

Adress: DIS-Filbyter Föreningshuset Fontänen Västra vägen 32, 582 28 Linköping

VERKSAMHETSPLAN FÖR 2017

Övergripande mål för verksamheten

 • Erbjuda medlemmarna och andra intresserade ett brett utbud av kurser i släktforsknings relaterade ämnen. Utbudet varierar mellan orterna beroende på behov, förmåga och möjligheter.
 • Erbjuda medlemmarna och andra intresserade ett varierande och intressant utbud av föreläsningar främst i släktforsknings relaterade ämnen.
 • Genom att driva forskarverksamhet på olika orter inom regionen erbjuda medlemmarna och andra intresserade möjlighet att idka släktforskning med hjälp av handledare. Varje ort efter sin förmåga och sina möjligheter.
 • Starta verksamheter på orter i regionen där sådan saknas. Verksamheten kan se  olika ut på olika orter.
 • Driva hemsida med relevant information om verksamheten. Sidan skall också innehålla tips till släktforskare, intressanta länkar och annat som är av väsentlig  betydelse.
 • Öka intresset för Släktforskardagarna samt eventuellt  arrangera bussresa till arrangemanget.
 • Öka intresset bland ungdomar för släktforskning. Ungdomsgruppen arbetar med frågan.
 • Aktivt arbeta för att öka andelen medlemmar i DIS-Filbyter inom regionen. En arbetsgrupp är tillsatt för att arbeta med marknadsföring.
 • Aktivt arbeta med medlemsvård. Medlems supportgruppen (ML) arbetar kontinuerligt med dessa frågor.
DIS-Filbyter har ett övergripande avtal inom regionen med ABF i Östergötland. På orter där samarbete med ABF inte är möjligt eller lämpligt har vi full rätt att samarbeta med andra studieförbund. Så är fallet i Motala där vi driver verksamhet i samarbete med Studiefrämjandets. Alla verksamhet inom föreningen bedrivs i verksamhetsgrupper. Varje ort där vi har verksamhet utgör en verksamhetsgrupp. I Linköping finns de orts överskridande grupperna ML, MF och ungdomsgruppen. Dessa grupper skall se som supportfunktion till de övriga grupperna. En mycket väsentlig del i marknadsföringen och informationen till medlemmarna är den e-post som varje vecka sänds ut till alla medlemmar i regionen. Där kan man läsa om vilka kurser som startar (1-3 veckor framåt i tiden) på de olika orterna, vilka föreläsningar som är planerade (1-3 veckor framåt i tiden) samt andra aktiviteter som vi vill lyfta fram. Utskicket är mycket uppskattat!

 Medlems supportgruppen (ML)

Verksamheten är övergripande och ortsoberoende. ML-gruppen skall ses som en supportfunktion till de övriga verksamhetsgrupperna. DIS-Filbyter har hittills i år fått i 65 nya medlemmar bland DIS-medlemmar i vår region som inte varit medlemmar hos oss. Dessa medlemmar samt alla andra skall ”tas om hand” och erbjudas relevant support  och andra medlems-förmåner. Målet är att alla medlemmar skall uppskatta den verksamhet vi erbjuder och kvarstå som betalande medlemmar kommande år. Medlemsvård är ofta eftersatt, men skall upphöjas i vår förening.

Marknadsföringsgruppen (MF)

Verksamheten är övergripande och ortsoberoende. Gruppen skall arbeta för att  marknaden ska bli medveten om vad DIS-Filbyter har att erbjuda. Med marknad avses alla människor i vår region som inte är medlemmar i DIS-Filbyter. Grupper kommer att ta fram ett system med information på skär-väggar, som enkelt kan tas fram vid olika MF - arrangemang. DIS-Filbyter har sedan strax före jul förra  året erbjudit alla DIS-medlemmar i vår region, som inte är medlemmar i Filbyter, fritt medlemskap i vår förening under 2017. Detta har resulterat i 65 nya medlemmar. Idag är andelen knappt 50 %.  Det finns potential att förbättra detta. Detta är en process som tar några år och måste koordineras med arbetet i medlems supportgruppen.

Ungdomsverksamheten

Verksamheten är övergripande och ortsoberoende. Målet är att öka intresset för släktforskning bland unga. Samarbete med skola och bibliotek planeras. I arbetet har gruppen stöd av Landsarkivet i Vadstena, som bidrar med tips råd. Ett speciellt projekt (en form av tävling) riktat till skolorna i vår region planeras att genomföras under våren 2017.

Verksamhet i Linköping

Den huvudsakliga verksamheten bedrivs i Föreningshuset Fontänen. Vi har genom hyresavtal tillgång till flertal olika lokaler, som alla är handikapp-anpassade. Lokaler finns för grupper från 10 till 100 personer. I datasalen har vi tillgång till 10 moderna datorer. Datasalen är tillgänglig 20 timmar i veckan. DIS-Filbyter skall investera i nödvändiga licenser  och CD-skivor för att en effektiv forskarverksamhet skall kunna bedrivas. Vidare skall DIS-Filbyter tillse att tillräckligt med handledare finns tillgängliga. För information och kunskapsförmedling planeras under vår- och höst-säsongen ett tiotal torsdagsträffar (föreläsningar och öppet hus) kvällstid (se program på hemsidan). Under våren skall 21 olika kurser genomföras. Efterfrågade kurser återupprepas på hösten. För att tillse att kursutbudet är tillräcklig brett diskuteras löpande nya ämnen för kursverksamheten. Kursplanerna finns på vår hemsida.

Verksamhet i Norrköping

I samverkan mellan ÖGF och DIS-Filbyter ordnas under vår- och höstsäsong onsdagsträffar kvällstid med föreläsningar i släktforskningsfrågor. Minikurser om 2-3 dagar ordnas tisdagar på såväl dag-som kvällstid (se program på hemsidan). Även på onsdagskvällar ordnas kurser. DIS-Filbyter svarar här för vissa abonnemang på internet.

Verksamhet i Mjölby

I Mjölby erbjuds föreläsningar på tisdagar varannan vecka och öppet hus på onsdagar i biblioteket i Mjölby. Under våren genomför DIS-Filbyter 3 kurser ; Disgen 2016 fördjupningskurs, DNA i släktforskning (i cirkelform)samt Prova på släktforskning. Alla kurser hålls i ABF:s lokaler i Mjölby. Öppen forskarstuga hålls i Biblioteket.

Verksamhet i Motala

I Motala gör vi en nystart i Studiefrämjandets lokaler. Den 14 januari hade vi invigning med Öppet Hus. Det blev lyckat med ett 20 tal besökare. Vi kommer att ha öppen forskarstuga, till att börja med, varje onsdag mellan kl. 14-18 där erfarna handledare finns på plats. Motala genomför 4 kurser under våren; Disgen 2016 fördjupningskurs, Tolkning av gammal text för nybörjare, Fader okänd samt Prova på släktforskning.

Verksamhet i Åtvidaberg

Åtvidaberg genomför 1 kurs i ABF:s lokal under våren; Tolkning av gammal text, fördjupningskurs. Verksamheten behöver en ny start, vilket planeras ske februari-mars.

Verksamhet i Vadstena

Under våren kommer en kombinerad kurs i släktforskning (nybörjar och fortsättning) samt en fördjupningskurs i släktforskning att genomföras. Kurserna
hålls på Landsarkivet i Vadstena. Det kommer också bli 4 Föreläsningar på torsdagar i ABF:s lokal.

Uppstart på andra orter

DIS-Filbyter startar eventuellt verksamhet i Kisa (Västra Eneby) senare under våren eller på höstkanten. En studiecirkel i släktforskning kommer att starta.

Eventuellt kan verksamhet i Finspång startas, men det är än så länge osäkert.

Information och marknadsföring

Marknadsföring hanteras av särskild grupp (se  ovan) men några allmänna punkter kan framhållas:
 • DIS-Filbyter skall på olika platser medverka i Släktforskningens.
 • I övrigt skall föreningen annonsera i lokala dagstidningar när så är möjligt.
 • Hemsidan ska underhållas och förbättras.
 • Harald Nilsson underhåller vår Facebooksida.
 • Torbjörn Wahlström skickar ut epost till medlemmar.
 • Medlemsrekryteringen skall fortsätta och målet är att nå ändå fler medlemmar.
 • Informationsansvarig utses på varje ort vi har verksamhet.

Styrelsen

Styrelsen kommer att sammanträda ca 5 gånger per år i Föreningshuset Fontänen i Linköping, i annan lokal eller via Skype. Föreningens beslutade verksamhetsplan och andra beslut styrelsen fattar skall verkställas genom Verkställande Utskottet (VU), som består av ordförande, vice ordförande, sekreterare och kassör.
DIS-Filbyter styrelsen