Gå till innehåll

Verksamhetsberättelse 2017

Styrelsen och övriga funktionärer under året:

 • 0rdförande: Torbjörn Wahlström, Linköping
 • Vice ordf: Ulf Frykman, Linköping
 • Sekreterare: Helén Lindqvist, Linköping
 • Kassör: Birgitta Karlsson, Linköping

Övriga ledamöter:

 • Gerd Jakobson, Linköping
 • Michael Asklöf, Åtvidaberg
 • Leif Ax Mantorp
 • Göran Åhäll, Vadstena
 • Leif Andersson, Motala

Suppleanter:

 • Harald Nilsson, Linköping
 • Tor-Leif Björklund, Norrköping.

Valberedning:

 • Helene Hejdeborn, Linköping
 • Birgit Eriksson, Linköping
 • Thorulf lmselius (har ej deltagit)

Revisorer:

 • Rolf Eriksson, Vikingstad
 • Ulf R Lindgren, Linköping

Revisorssuppleant:

 • Gunnar Hillar, Mjölby

Styrelsen har under året haft fyra protokollförda sammanträden, varav det första mötet också var ett konstituerande möte.

Ekonomi

Föreningens tillgångar per 31 december 2017 uppgick till 266 042 SEK varav 226 989 SEK utgör bankmedel. Resultat blev en vinst på 7 930 SEK. Föreningens nettoomsättning blev 327 079 SEK varav intäkter från kurser utgjorde 99 625 SEK, medlemsavgifter 127 150 SEK samt verksamhetsbidrag från moderorganisationen DIS 34 987 SEK.

Medlemsutveckling

Antalet medlemmar per 31 december 2017 uppgick till 1343. Det innebär en ökning med 93 medlemmar under året. Av dessa utgör 64 DlS-medlemmar i vår region, som också blivit medlemmar i DIS-Filbyter.

Föreningshuset Fontänen

Verksamheten i Linköping har under året bedrivits på Föreningshuset Fontänen. Den har fungerat väl och blev verkligen ett lyft för DIS-Filbyter, som därmed fick en tydlig profil.

Årsmötet 2017

Årsmötet hölls lördagen den 18 februari i Linköping på Fontänen i Vagnhallen. Harald Nilsson ledde årsmötesförhandlingarna. Mötet var välbesökt, 94 medlemmar hade slutit upp. Sune Lindgren, ordförande i Sällskapet "Tages vänner" föreläste på temat "Tage Danielsson roar och oroar".

På årsmötet godkändes förstag till ändringar av stadgarna. För att de nya stadgarna skulle bli giltiga krävdes godkännande på ytterligare ett föreningsmöte.

Extra föreningsmöte 2017-03-22

På detta möte skulle de nya stadgarna antagits, men mötet godkände inte förstaget. Mötet föreslog att en grupp bildades för att ta fram ett nytt förstag att godkännas vid två på varandra följande föreningsmöten varav ett ska vara årsmöte. Följande medlemmar önskade medverka i den nya stadgegruppen: Kent Kärrlander, Lennart Nordström, Urban Liljegren samt Sven Lundberg.

Stadgegruppen

Torbjörn Wahlström, Sven Lundberg, Lennart Nordström och Urban Lilljegren ingick i stadgegruppen med Torbjörn som sammankallande. Gruppen träffades några gånger under hösten och tog fram ett förstag till nya stadgar.

Extra föreningsmöte 2017 10-31

Mötet godkände stadgegruppens nya förslag. Förslaget skall tas upp på ordinarie årsmöte 2018 för godkännande. Därefter kan de träda i kraft.

0rganisation

0rganisationen med två ortsöverskridande grupper, en för marknadsföring (MF) och en för medlemssupport (ML), har fungerat mycket bra. De har utvecklat sina verksamheter till bra supportfunktioner inom heta vår region. Linköpingsgruppen (LKP) har jämställts med de övriga ortsgrupperna i Mjölby, Vadstena, Motala och Åtvidaberg. Alla ortsgrupper samt grupperna MF och ML har utgjort verksamhetsgrupper (VG) inom DIS-Filbyter.

MF-gruppens huvuduppgift är att "göra marknaden medveten om vad DIS-Filbyter har att erbjuda".

ML-gruppens huvuduppgift är att "ta fram medlemsförmåner och verka för att medlemmarna får ut det mesta möjliga av sitt medlemskap i DIS-Filbyter".

LKP-gruppen skall ansvara för verksamheten i Linköping såväl forskarverksamheten i Fontänens datasal, föreläsningar, arrangemang av olika slag och att kurser genomförs i Linköping. Vad gäller kursverksamheten samverkade man med kursadministrationen.

Övriga ortsgrupper i Mjölby, Vadstena, Motala och Åtvidaberg skal tillse att en rimlig verksamhet upprätthålls på respektive ort. Man har ansvarat för forskarverksamheten, föreläsningar, arrangemang av olika slag samt att kurser genomförts. När det gäller kurser samverkade man med kursadministrationen. Verksamheternas omfattning har varit beroende av de resurser man haft i form av funktionärer såsom handledare mm.

All löpande operativ verksamhet har letts och samordnats av VU (Verkställande Utskott), som bestått av ordförande, vice ordförande, sekreterare, kassör samt en ytterligare ledamot. VU har haft tio protokollförda möten, i snitt var tredje vecka under 2017. Vid två tillfällen (maj och december) under 2017 har VG-möten hållits. På dessa deltog 1-2 funktionärer från respektive verksamhetsgrupp. Tanken med dessa möten är att grupperna skall informera om sin verksamhet så att hela organisationen blir uppdaterad på vad som händer i vår region.

Verksamhetsgrupperna utgör resultatenheter i bokföring och har varje månadsskifte fått resultatrapporter.

Släktforskardagarna i Halmstad

Helgen den 25-27 augusti genomfördes Släktforskardagarna i Halmstad med kongress och utställningar. På kongressen representerades DIS-Fibyter av Torbjörn Wahlström, Annette Sperling Wahlström och Ulf Frykman.

Kursverksamheten 2017

Det tyngsta operativa benet, som gett mest inkomster är kursverksamheten. De andra benen är föreläsningar och forskarverksamheten. Kurser planerades tillsammans med orterna. Kursadministrationen hanterade kursprogrammen och anmälningsrutinen. Under året genomfördes totalt 46 olika kurser varav 32 i Linköping, 4 i Mjölby, 4 i Vadstena, 5 i Motala och 2 i Åtvidaberg. Under året startade också vår distansutbildning i Disgen. Sammantaget hade vi 274 deltagare på dessa kurser varav 190 i Linköping 27 i Mjölby, 14 i Vadstena, 27 i Motala samt 16 i Åtvidaberg. DIS-Filbyters har erbjudit ett brett utbud av kurser i syfte att underlätta för våra medlemmar att få ut det mesta möjliga av sin släktforskning. Kursadministrationen har under året bestått av 3 personer med Helén Lindqvist, som ansvarig. I Norrköping samarbetade vi med ÖGF. Under året genomfördes där 6 kurser med sammanlagt 48 deltagare.

Medlemsgruppen (ML)

Under året har DIS-Filbyter ökat sitt medlemsantal med 93. Dessa medlemmar samt alla andra har ML-gruppen "tagit hand om" och erbjudit relevant support och andra medlemsförmåner. I Linköping har man under året arrangerat 6 Caféträffar samt fortsatt att driva den populära bokcirkeln. Varje månad har också Disbytlotteriet genomförts. Alla medlemmar som skickat in ett Disbytutdrag har de[tagit i en dragning. Nya medlemmar har hälsats välkomna till föreningen och fått relevant information. Här har Birgit Eriksson varit ML-gruppen behjälplig. Under året har också jubilarer (de som fyllt jämna år) uppmärksammats via e-post. Under våren 2017 arrangerades en vårutflykt till Vadstena. För arrangemang hade verksamhetsgruppen i Vadstena huvudansvar. Målet är att alla medlemmar skall uppskatta den verksamhet vi erbjuder och kvarstå som betalande medlemmar kommande år. ML-gruppen har därvid gjort ett gediget jobb. Gruppen har bestått av 5 medlemmar med Helén Lindqvist, Linköping, som ansvarig.

Marknadsföringsgruppen (MF)

En 3-sidig vikskärm med information om släktforskning har tagits fram. Denna har under året använts i Linköping och Mjölby. Tanken är att den ska användas inom vår region vid lämpliga arrangemang.

lnformation om släktforskning "på stan" har skett i samband med Släktforskningens dag 18 mars [tema Sjöfolk). I Vadstena på Landsarkivet och i Linköping, dels på Biblioteket, dels i Fontänens forskarsal Annan extern information har givits vid Föreningsmässan i Mjölby i slutet av mars och på City Gross i Linköping 3-4 mars"

Förstag till utformning av RollUps med DIS-Filbyter tema har tagits fram. lntentionen har varit att beställa fem exemplar, dvs en RollUp var till ortsgrupperna i Linköping, Mjölby, Motala. Vadstena och Åtvidaberg. Alla befintliga broschyrer och andra trycksaker har konverterats till fonten DIN Round. Ett flertal. nya affischer, broschyrer och foldrar av olika slag har tagits fram, såväl övergripande för DIS-Filbyter som för de olika orternas verksamheter.

information om föreläsningar och andra arrangemang har levererats för publicering i Corren, samt till kalendarierna på hemsidorna för DlS, Rötter och Kulturarv. Fortlöpande har information om DIS-Filbyters verksamhet i Linköping Lagts ut på stadsbiblioteket. Vidare har information om DIS-Filbyter delats ut vid Konsert och Kongress i samband med Äldremässan 19 sept

Information om att DIS-Filbyter har handledd forskning på Fontänen är uppsatt i DIS forskarstuga i Gamla Linköping.

Antal medlemmar i gruppen har varit 6 med Lisbeth Engdahl, Linköping, som ansvarig. MF-gruppen har haft 8 möten under året.

Linköpingsgruppen (LKP)

All verksamhet i Linköping på Föreningshuset Fontänen har LKP-gruppen ansvarat för. Det gäller främst forskarverksamheten och föreläsningar, men även kursverksamheten i samarbete med kursadministrationen. Under året har man genomfört 17 föreläsningar. Antal. åhörare på föredragen har varit 543, i snitt 32 per gång.

Forskarsalen har varit välbesökt med totalt 1117 besökare, vilket ger cirka 4 per dag. Under "högsäsong" betydligt fler. Forskarverksamheten har varit tillgängtig 20 timmar per vecka, cirka 3-4 timmar varje dag utom torsdagar. Under året har 4 nya handledare tillkommit. Totalt har vi haft 31 handledare som turats om att bemanna forskarsalen. Dessutom har 2 nya kursledare tillkommit i Linköping. I forskarsalen finns 10 datorer med de flesta programvaror som behövs för släktforskning. Vad som finns på datorerna kan studeras på vår hemsida. Medlemmar i DIS-Filbyter får använda datorerna i forskarsalen utan kostnad.

I Linköping har 32 olika kurser genomförts under året varav 16 på våren och 16 på hösten.

LKP-gruppen har bestått av 7 medlemmar med Sally Stehager som ansvarig.

Verksamheten i Mjölby

I Mjölby har man haft öppen forskarstuga på Biblioteket. Handledd forskning har genomförts vid 12 tillfällen med totalt 69 besökare. Under året genomfördes 14 föreläsningar i ABF:s nya Ostkupan. Antal åhörare har varit 418, i snitt cirka 30 per föredrag. Kursverksamheten har genomförts i ABF:s lokaler och under året har man haft 4 olika kurser varav 2 på våren och 2 på hösten. Sammanlagt har man utbildat 27 deltagare. Kurser har genomförts i Disgen samt DNA i släktforskningen. Den sist nämnda har bedrivits som studiecirkel. Under våren deltog vi i Föreningsmässan på Norrgården i Mjölby och under hösten genomfördes "prova på släktforskning" i samarbete ABF. Den sistnämnda aktiviteten resulterade i flera nya medlemmar.

Gruppen har under året bestått av 6 deltagare med Leif Ax som ansvarig.

Verksamheten i Vadstena

I Vadstena har man genomfört 4 föreläsningar på våren och 4 på hösten. Antal åhörare har varit cirka 120, i snitt 11-19 per tillfälle. Under våren som hösten genomfördes handledarledd släktforskning med sammanlagt 14 deltagare. Även forskning om gårdar och byar har ingått. Forskningen har bedrivits på Landsarkivet i Vadstena med Göran Åhäll som handledare. DIS-Filbyter i Vadstena deltog även på Arkivens dag. Under våren genomfördes en mycket Lyckad vårutflykt till Vadstena med professionell guidning. De 63 deltagarna blev väl omhändertagna av Göran Åhäll och Bertil Olofsson.

Gruppen har under året bestått av 4 deltagare med Bertil Olofsson och Göran Åhäll som ansvariga.

Verksamheten Motala

Den nya verksamheten i Motala i samarbete med Studiefrämjandet startade med ett Öppet Hus lördagen den 14 januari. Ett 20-tal. intresserade besökare hade slutit upp. En grupp bestående av Leif Andersson, Margareta Spels och lngvar Enocsson har hållit i verksamheten. Öppen forskarstuga har bedrivits varje onsdag mellan 14-17. Under året har 5 kurser genomförts med totalt 27 deltagare. Under våren genomfördes 1 föreläsning.

Den 9 augusti bildades formellt verksamhetsgruppen i Motala med Leif Andersson som ansvarig. Övriga medlemmar var Margareta Spels och lngvar Enocsson.

Verksamheten Åtvidaberg

I Åtvidaberg har man haft öppen forskarstuga sista tisdagen i varje månad under våren och hösten. Man håller till i ABF:s lokaler. Under året har man genomfört 2 kurser med sammanlagt 1 6 deltagare. Under året har Michael Asklöf varit ansvarig för verksamheten. Han har varit alltför ensam under flera år och en nystart var planerad ske under våren 2017. Tyvärr blev det ingen nystart då. Det är i stället planerat till början av 2018.

Ungdomsgruppen Gruppen har haft ett fåtal möten under året och beslutat att lämna högstadie- och gymnasieskolorna för en tid. Responsen från såväl lärare som rektorer har varit mycket dålig. Man ska i stället rikta in sig på universitetet och då eventuellt slopa tävlingsmomentet och satsa på utställningar och visa hur släktforskning kan gå titt.

Webbgruppen DIS-Filbyter har beslutat att den nya hemsidan skall utformas i WordPress. Under hösten har vi anskaffat en domän "dis-filbyter.net" för den nya hemsidan. Vi har också anskaffat verktyget WordPress. Tester och arbete med det nya verktyget har i huvudsak genomförts av Bertil. Lindqvist med stöd av de övriga i webbgruppen. Synpunkter har också inhämtats av en grupp bestående av Harald Nilsson, Peter Tilly samt Bertil Tunel.

Webbgruppen har bestått av 3 deltagare med Torbjörn Wahlström som sammankallande.

Norrköping

I Norrköping samarbetar vi med Ögf. Att verksamhet där har skett i deras regi . Vi har inte haft någon insyn i verksamhetens ekonomi. Under året genomfördes där 6 kurser med sammanlagt 48 del.tagare. Öppen släktforskning har skett i egen Lokal på måndagar och Torsdagar mellan kl. 14-20. Antal besökare i öppen forskning har varit 240 varav cirka 85% är medlemmar i DlS. Under året har Tor-Leif Björklund, Norrköping, varit kontaktperson.