Gå till innehåll

Verksamhetsberättelse 2018

(Regionföreningen DIS-Filbyters tolfte verksamhetsår)

Styrelsen och övriga funktionärer under året:

Ordförande:             Torbjörn Wahlström, Linköping
Vice ordförande:     Helén Lindqvist, Linköping
Sekreterare:            Helén Lindqvist, Linköping
Kassör:                     Birgitta Karlsson, Linköping

Övriga ledamöter:   Gerd Jakobson, Linköping                                 
                                   Michael Asklöf, Åtvidaberg
                                   Leif Ax, Mantorp
                                   Göran Åhäll, Vadstena
                                   Harald Nilsson, Linköping
                                   Leif Andersson, Motala (till och med 180225)                 
                                   Ulf Frykman, Linköping (ersätter Leif Andersson från och med 180226)

Suppleanter:            Lisbeth Engdahl, Linköping
                                   Ulf Frykman, Linköping
                                   
Valberedning:          Helene Hejdeborn, Linköping (sammankallande)
                                   Ulf Ekblad, Linköping
                                   Anne-Marie de Leeuw, Linköping

Revisorer:                 Sven Lundberg, Linköping
                                   Ulf R Lindgren, Linköping

Revisorssuppleant: Gunnar Hillar, Mjölby

Styrelsen har under året haft 5 protokollförda sammanträden, varav det första mötet var konstituerande. Styrelsens VU har bestått av ordförande Torbjörn Wahlström, sekreteraren Helén Lindqvist, kassören Birgitta Karlsson samt styrelseledamöterna Harald Nilsson och Gerd Jakobson. VU har, genom Torbjörn Wahlströms försorg, genomfört veckovisa utskick till alla med-lemmar i DIS-Filbyter och DIS som bor i vår region. Veckoutskicken har till uppgift att informera om verksamheten samt påminna om kursstarter, föreläsningar samt andra aktiviteter. Veckoutskicken är helt avgörande för den omfattning som vår verksamhet har. Totalt gjordes 74 veckoutskick under 2018.

VU har under året haft 12 protokollförda möten, vilket innebär ett möte ungefär var tredje vecka med uppehåll under juli månad.

Ekonomi
Föreningens tillgångar per 31 december 2018 uppgick till 265 989 SEK varav 225 780 SEK utgör bankmedel. Resultat blev en liten förlust på 278 SEK. Föreningens intäkter blev 384 537 SEK varav intäkter från kurser utgjorde 118 108 SEK, medlemsavgifter 130 500 SEK samt verksamhetsbidrag från moderorganisationen DIS  37 272 SEK. Föreningens kostnader uppgick till 384 815 SEK varav hyreskostnader på Fontänen på  79 981 SEK, resekostnader 34 561 SEK, abonnemang, licenser och CD-skivor 31 975 Sek samt kursmaterial 28 587 SEK utgör de enskilt största posterna.

Sent under hösten 2018 påbörjades en diskussion med företrädare för Äldrenämnden i Linköpings kommun. Syftet är att om möjligt erhålla verksamhetsbidrag och sänka hyres-kostnaderna på Fontänen i Linköping.

Medlemsutveckling
Antalet medlemmar per 31 december 2018 uppgick till 1450. Det innebär en ökning med 107 medlemmar under året. Av dessa utgör 67 DIS-medlemmar i vår region, som också blivit medlemmar i DIS-Filbyter. Det betyder att vi fått 40 helt nya medlemmar till DIS och DIS- Filbyter.

Föreningshuset Fontänen
Verksamheteni Linköping har under året bedrivits på Föreningshuset Fontänen. Den har fungerat väl och vi har haft några avstämningsmöten med driftchefen. På dessa möten delar vi med oss av erfarenheter. Överenskommelsen med Fontänen löper tillsvidare och våra hyreskostnader har varit oförändrade under året.

Årsmötet 2018
Årsmötet hölls lördagen den 17 februari i Linköping på Fontänen i Vagnhallen. Harald Nilsson ledde årsmötesförhandlingarna. Mötet var förhållandevis välbesökt, 48 medlemmar hade slutit upp. Agneta Sundstrand, f.d.  Landstingsarkivarie på Landstingsarkivet i Linköping föreläste om Elsa Alrik, ett original från Björkeberg/Västerlösa. På årsmötet godkändes förslaget till ändringar av stadgarna.

Organisation
Organisationen med tre ortsöverskridande grupper - en för marknadsföring (MF) och en för medlemssupport (ML) och en webbgrupp - har fungerat mycket bra. De har fortsatt upprätt-hållit och utvecklat sina verksamheter som supportfunktioner inom hela vår region. Under våren har också en DNA-grupp bildats. Även denna grupp är ortsöverskridande.

MF-gruppens huvuduppgift är att ”göra marknaden medveten om vad DIS-Filbyter har att erbjuda”. ML-gruppens huvuduppgift är att ”ta fram medlemsförmåner och verka för att våra med-lemmar får ut det mesta möjliga av sitt medlemskap i DIS-Filbyter”. Webbgruppens huvuduppgift har varit att utveckla och fortsatt underhålla vår hemsida. DNA-gruppens huvuduppgift är att utveckla vår verksamhet inom DNA-området. Det gäller främst kurser, DNA-Café, föreläsningar om DNA samt support till medlemmar.

Utöver ovannämnda supportgrupper har verksamhet bedrivits på följande orter i vår region: Linköping, Mjölby, Vadstena, Åtvidaberg, Motala och Norrköping.

LKP-gruppen ansvarar för verksamheten i Linköping såsom forskarverksamheten i Fontänens datasal och föreläsningarna på torsdagskvällar. Kursverksamheten i Linköping hanteras av kursadministrationen.

Övriga ortsgrupper i Mjölby, Vadstena, Motala och Åtvidaberg ansvarar för att en rimlig verksamhet upprätthålls på respektive ort. Det gäller forskarverksamhet, kurser, föreläsningar samt arrangemang av olika slag. När det gäller kurser samverkar man med kursadministra-tionen. Verksamheternas omfattning har varit beroende av de resurser man haft i form av funktionärer såsom handledare mm. Alla grupper är verksamhetsgrupper (VG) inom DIS-Filbyter.

Vid två tillfällen (juni och december) under 2018 har VG-möten hållits. På dessa deltog 1-2 funktionärer från respektive verksamhetsgrupp. Tanken med dessa möten är att grupperna skall informera om sin verksamhet så att hela organisationen blir uppdaterad på vad som händer i vår region.

I Linköping, Mjölby, Vadstena och Åtvidaberg har vi samarbetat med ABF. Alla aktiviteter har redovisats till ABF. I Motala har verksamheten bedrivits i samarbete med Studiefrämjandet.

Verksamhetsgrupperna har utgjort resultatenheter i bokföring.

Släktforskardagarna i Växjö
Helgen den 31 augusti -2 september genomfördes Släktforskardagarna i Växjö  med kongress och utställningar. På kongressen representerades DIS-Filbyter av Birgitta Karlsson, Leif Ax och Lisbeth Engdahl. Under utställningen såldes böckerna ”Disgen 2018” samt ”Tolka rätt!” med gott resultat.

Kursverksamheten 2018
Vår verksamhets fundament utgörs av de tre benen kurser, föreläsningar och forskning.

Det tyngsta operativa benet, som gett mest inkomster är kursverksamheten. Kurser planerades tillsammans med orterna. Kursadministrationen har hanterat kursprogrammen och anmälningsrutinen samt, inte minst, alla lokalbokningarna i Linköping – ett gediget pussel.

Under året genomfördes totalt 38 olika kurser varav 25 i Linköping, 5 i Mjölby, 2 i Vadstena, 3 i Motala och 3 i Åtvidaberg. Distansutbildning i Disgen pågick löpande under året. Under hösten gick DIS centralt in och aktivt supporterade vår distansutbildning.

Sammantaget hade vi 289 deltagare på våra kurser varav 173 i Linköping, 33 i Mjölby, 26 i Vadstena, 9 i Motala, 19 i Åtvidaberg samt 29 elever på distansutbildning i Disgen.

DIS-Filbyters har erbjudit ett brett utbud av kurser i syfte att underlätta för våra medlemmar att få ut det mesta möjliga av sin släktforskning.

Kursadministrationen har under året bestått av 3 personer - Helén Lindqvist (ansvarig), Anne-Marie de Leeuw samt Torbjörn Wahlström.

I Norrköping samarbetade vi med ÖGF. Vi får ingen information om kursverksamheten i Norrköping utan hänvisar till ÖGF.

Medlemsgruppen (ML)

Under året har DIS-Filbyter ökat sitt medlemsantal med 107. Dessa medlemmar samt alla andra har ML-gruppen ”tagit hand om” och erbjudit relevant support och andra medlems-förmåner. I Linköping har man under året arrangerat 4 Caféträffar med sammanlagt 45 besökare, alltså i snitt 11 besökare per tillfälle, samt fortsatt att driva den populära bokcirkeln under ledning av Berit Peukert. Varje månad har också Disbytlotteriet genomförts. Alla medlemmar som skickat in ett Disbytutdrag har deltagit i en dragning.

ML-gruppen föreslog att kursledaren i släktforskning Lisbeth Engdahl skulle gå på släkt-forskarförbundets kurs för kursledare den 28-29 april i Falköping. Lisbeth har gjort en resumé från den kursen.

Nya medlemmar har hälsats välkomna till föreningen och fått relevant information. Här har Birgit Eriksson varit ML-gruppen behjälplig. Under året har också jubilarer (de som fyllt jämna år) uppmärksammats via e-post.

Under våren 2018 planerades en vårutflykt till Vaxholm, men tyvärr var uppslutningen för liten och resan ställdes in. Till släktforskardagarna i Växjö arrangerades en bussresa med övernattning. På denna resa deltog 22 personer.

En del av medlemsförmånerna är våra akuter för Disgen, texttolkning samt DNA. Gruppen har diskuterat omfattningen av denna hjälp och föreslagit att 1-2 timmar är relevant inom ramen för denna förmån. Det praktiska arbetet med akuterna har ansvariga för Disgen, texttolkning samt DNA svarat för.

Målet är att alla medlemmar skall uppskatta den verksamhet vi erbjuder och kvarstå som betalande medlemmar kommande år. ML-gruppen har därvid gjort ett gediget jobb. Gruppen har bestått av 5 medlemmar - Helén Lindqvist Linköping (ansvarig), Berit Peukert Linköping, Britt-Marie Ahlqvist Mantorp, Peter Bergström Linköping samt Ewa Forthmeiier Linköping. ML-gruppen har under året träffats vid 5 tillfällen där mötesanteckningar förts.

Marknadsföringsgruppen (MF)

RollUps med DIS-Filbytertema har framtagits i fem exemplar - en till varje ortsgrupp - Linköping, Mjölby, Motala, Vadstena och Åtvidaberg.

Släktforskningens dag 20 januari (tema Arkiv) genomfördes Vadstena på Landsarkivet och i Linköping på Biblioteket. Ingen speciell verksamhet i forskarsalen denna gång.

På Harald Nilssons initiativ tog Björn Johansson kontakt med Corren för eventuell medverkan i kundklubben Mera med erbjudande om en Prova-på-dag till reducerat pris. Responsen blev positiv och DIS-Filbyter erbjöds att delta i Correns 180-årsjubileum i augusti i deras tält i Domkyrkoparken, gärna med framtagen information om Correns grundare H.B. Palmær. MF-gruppen accepterade utmaningen och med Björn Johansson som motor genomfördes ett gediget arrangemang. Bengt Eriksson var behjälplig genom att släktforska kring grundaren Henrik B Palmaer. Under arrangemanget föreläste Björn Johansson om kartfunktionen i Disgen och Lisbeth Engdahl presenterade resultatet av Bengts forskning om Palmaer. Correns prenumeranter fick också möjlighet att köpa Mera-biljetter till en Prova-på föreläsning lördagen den 22 september. Föreläsningar ordnades med tre parallella arrangemang i Linköping, Mjölby och Motala. Ett 60-tal personer hade köpt biljett till dessa föreläsningar (40 personer i Linköping, 10 i Mjölby och 10 i Motala). I Correns tält var också en skärmutställning uppsatt och ett flertal medarbetare hjälpte till med information till intresserade. Bildskärmarna och övrig information om H.B. Palmær har varit utställda i Linköpings biblioteks forskarsal under tiden 7 dec 2018-6 jan 2019.

MF-gruppen var också involverade i marknadsföringen och uppbyggnad av DIS-Filbyters hörna i DIS monter på släktforskardagarna i Växjö samt DNA-föreläsningen med Peter Sjölund i Ryttargårdskyrkan i Linköping den 11 september.

Andra arrangemang där gruppen deltagit var Äldredagen i oktober på Konsert och Kongress i Linköping, Arkivens dag i november på Åtvidabergs bibliotek samt Bok- och berättar-mässani december på Linköping stadsbibliotek. Under den sist nämnda aktiviteten höll Berit Peukert en föreläsning om ”idioterna i våra kyrkböcker” samt Lisbeth Engdahl om hur man kommer igång med släktforskning.

Information om DIS-Filbyter och släktforskning har hållits för ett antal organisationer. Ett samarbete med Östergötlands Hembygdsförbund har inletts.

En ny Facebooksidahar framtagits som enbart DIS-Filbyter får hantera och lägga ut infor-mation på. Den gamla Facebooksidan blir kvar med bredare koppling till DIS-Filbyter och släktforskning.

Information om föreläsningar och andra arrangemang har levererats för publicering i Corren, samt till kalendarierna på hemsidorna för DIS, Rötter och Kulturarv.

Fortlöpande har information om DIS-Filbyters verksamhet i Linköping lagts ut på stads-biblioteket.

MF-gruppen har underhållit befintliga informationsbroschyrer och löpande tagit fram informationsmaterial för olika aktiviteter.

Antal medlemmar i gruppen har varit 6 - Lisbeth Engdahl Linköping (ansvarig), Björn Johansson Linköping, Roland Jargården Linköping, Gerd Jakobson Linköping, Annica Grönlund Mjölby samt Annette Sperling Wahlström Linköping. MF-gruppen har haft 9 möten under året där mötesanteckningar har förts.

 Webbgruppen
Under året lanserades vår nya hemsida utvecklad i verktyget WordPress.  Gruppen har utfört ett gediget arbeta för att skapa en överskådlig och lättnavigerad sida. Det är naturligtvis omöjligt att tillfredsställa alla önskemål och synpunkter. En fundamental princip har varit att hemsidan skall vara levande och innehålla aktuell information.
Webbgruppen har bestått av 3 medlemmar - Bertil Lindquist Linköping (ansvarig), Linn Åkerblom Vikingstad samt Ulf Frykman Linköping.

DNA-gruppen
Under året bildades denna grupp på försök. Gruppen har under året genomfört ett DNA Café med 17 besökare samt 4 DNA-kurser, 2 på våren och 2 på hösten. Sammanlagt deltog 28 personer på dessa kurser. Den stora DNA-föreläsningen med Peter Sjölund arrangerades tillsammans med VU och blev en fullträff med 143 betalande besökare. Arrangemanget gav också en liten vinst på drygt 5000 kronor. Den 10 september intervjuades Viking Storback av P4 Östergötland och gjorde då fin reklam för DNA i släktforskningen inför föredraget med Peter Sjölund. Gruppen har också hållit föreläsningar om DNA i Ödeshög (Leif Ax), Seniorakademin (Ulf Frykman) för drygt 100 personer samt på Vilbergens bibliotek i Norrköping (Ulf Frykman). Gruppen har bestått av 7 medlemmar – Viking Storback Linköping (ansvarig), Ulf Frykman Linköping, Anders Hjalmarsson Vikingstad, Ulf Gyllander Linköping, Birgitta Karlsson Linköping, Leif Ax Mantorp samt Bengt Eriksson Linköping. Gruppen har haft 3 samman-komster där mötesanteckningar har förts.

Linköpingsgruppen (LKP)

Verksamheten i Linköping på Föreningshuset Fontänen har LKP-gruppen ansvarat för. Det gäller främst forskarverksamheten och föreläsningar. Under året har man genomfört 15 föreläsningar på torsdagskvällar. Antal åhörare på föredragen har varit 551, i snitt 37 per gång.

Forskarsalen har varit välbesökt med totalt 1376 besökare, vilket ger cirka 5 per dag. Under ”högsäsong” betydligt fler. Forskarverksamheten har varit tillgänglig 20 timmar per vecka, cirka 3 - 4 timmar varje dag utom torsdagar. Under året har 2 nya handledare tillkommit. Totalt har vi haft cirka 25 handledare som turats om att bemanna forskarsalen. I forskarsalen finns 10 datorer med de flesta programvaror som behövs för släktforskning. Vad som finns på datorerna kan studeras på vår hemsida. Medlemmar i DIS-Filbyter får använda datorerna i forskarsalen utan kostnad.

LKP-gruppen har bestått av 7 medlemmar - Sally Stehager Linköping (ansvarig till och med 15/2), Ewa Forthmeiier Linköping (ansvarig från och med 15/2), Anne-Marie de Leeuw Linköping, Ulf Frykman Linköping, Inga Eriksson Linköping, Viking Storback Linköping samt Chris Henriksson Linköping. Gruppen har genomfört 7 möten där mötesanteckningar förts.

Verksamheten i Mjölby

I Mjölby har man haft öppen forskarstuga på dels biblioteket och dels i ABF:s lokaler. Under hösten var ABF:S lokal bemannad med två handledare vi 7 tillfällen. Handledd forskning har genomförts vid 13 tillfällen med totalt 20 besökare. Under året genomfördes 14 före-läsningar i ABF:s nya lokal Ostkupan. Antal åhörare har varit 476, i snitt cirka 34 per föredrag. Kursverksamheten har genomförts i ABF:s lokaler och under året har man haft 5 olika kurser varav 2 på våren och 3 på hösten. Sammanlagt har man utbildat 33 deltagare. Kurser har genomförts i Disgen, DNA i släktforskningen, Prova på släkt-forskning samt SVAR. DNA har bedrivits som studiecirkel.

Gruppen har under året bestått av 6 medlemmar -Leif Ax Mantorp (ansvarig), Ronny Selvin Mjölby, K-G Andersson Mjölby, Ewert Lindell Mjölby, Britt-Marie Ahlqvist Mantorp samt Lena Samuelsson Mjölby. Gruppen har haft 3 möte där minnesanteckningar förts.

Verksamheten i Vadstena

I Vadstena har man genomfört 4 föreläsningar på våren och 4 på hösten.  Antal åhörare har varit cirka 112, i snitt 14 per tillfälle. Under våren genomfördes handledarledd släktforskning med 15 deltagare på våren och hösten 11 deltagare. Även forskning om gårdar och byar har ingått. Forskningen har bedrivits på Landsarkivet i Vadstena med Göran Åhäll som handledare. Under hösten påbörjades släktforskning i form av öppet hus i ABF:s lokal. Dessutom deltog man på Riks-arkivets 400-årsjubileum på Landsarkivet i Vadstena. Gruppen har under året bestått av 3 medlemmar - Göran Åhäll Vadstena (ansvarig), Bertil Olofsson Vadstena samt Lillemor Casell Vadstena.

Verksamheten Motala

Verksamheten i Motala bedrivs i samarbete med Studiefrämjandet. Gruppen som höll i den verksamheten upplöstes under våren efter Leif Anderssons sjukdom och avhopp. Därefter har verksamheten, i form av öppen forskarstuga, hjälpligt fungerat med personal från Linköping och Vadstena. Under året har 3 kurser genomförts med totalt 9 deltagare. Hösten 2018 sponsrade vi en utbildningsinsats i Disgen 2018, som Ingvar Enocsson genomfört i Västanvik. Vi har också under hösten genomfört en sondering av intresset för att starta en släktforskargrupp i Borensberg.
Under våren hade man 3 föreläsningar och under hösten 1 föreläsning. Sammanlagt besöktes dessa av cirka 50 personer.

Verksamheten Åtvidaberg

Gruppen i Åtvidaberg har haft öppen forskarstuga sista tisdagen i varje månad under våren och hösten. Det har varit 3-4 forskare vid varje tillfälle. Man håller till i ABF:s lokaler. Under året har genomförts 3 kurser med sammanlagt 19 deltagare. Gruppen har under större delen av året bestått av 2 medlemmar - Michael Asklöf Åtvidaberg (ansvarig) och Inga-Kari Björner Åtvidaberg. Gruppen förstärktes under hösten med Björn Henriksson Åtvidaberg.

Norrköping

I Norrköping samarbetar vi med ÖGF. All verksamhet där har skett i deras regi. Vi har inte haft någon insyn i den verksamheten utan hänvisar till ÖGF. Öppen släktforskning har skett i egen lokal på måndagar och torsdagar. Antal besökare i öppen forskning har varit 477 varav cirka 19 % är medlemmar i DIS. Under året har Tor-Leif Björklund, Norrköping, varit kontaktperson.