Gå till innehåll

Verksamhetsberättelse 2020

Styrelsen och övriga funktionärer under året:
Ordförande:
Helén Lindqvist, Linköping
Vice ordförande:  
Leif Ax, Mantorp
Sekreterare:    
Gerd Jakobson, Linköping
Kassör:        
Tomas Lundbladh, Linköping
Övriga ledamöter:     
Peter Tilly, Linköping
Birgitta Karlsson, Sturefors
Michael Asklöf, Åtvidaberg
Göran Åhäll, Vadstena
Inga-Kari Björner, Björsäter
Suppleanter:
Lisbeth Engdahl, Linköping
Ulf Frykman, Linköping

Valberedning:     
Torbjörn Wahlström, Linköpig
Sören Lindhe, Linköping
Gunnar Wenngren

Revisorer:  
Sven Lundberg, Linköping
Veine Hejdeborn

Revisorssuppleant: 
Gunnar Hillar, Mjölby

Styrelsen har under verksamhetsåret haft 5 protokollförda sammanträden samt ett konstituerande. Styrelsens VU har bestått av ordförande Helén Lindqvist, vice ordförande Leif Ax, sekreteraren Gerd Jakobsson, kassören Tomas Lundbladh samt styrelseledamoten Peter Tilly. VU har, genom Torbjörn Wahlströms försorg, genomfört veckovisa utskick till alla medlemmar i Dis-Filbyter och Dis som bor i vår region. Veckoutskicken har till uppgift att informera om verksamheten samt påminna om kursstarter, föreläsningar samt andra aktiviteter. Veckoutskicken är helt avgörande för den omfattning som vår verksamhet har och har gått ut varje vecka utom under högsommar och julhelg.

VU har under året haft 15 protokollförda möten, vilket innebär ett möte var tredje vecka med uppehåll under juli månad.

Policyfrågor togs upp vid ett styrelsemöte och en grupp bestående av Helén Lindqvist ordförande, Gerd Jakobson sekreterare, Tomas Lundbladh kassör och Peter Tilly styrelseledamot fick uppdraget att ta fram ett dokument för policy inom föreningen. Ett antal digitala möten under vår och sommar resulterade i ett dokument som styrelsen beslutade om under hösten. Ett exempel från dokumentet är att funktionärer som besöker orter utanför sin hemort och håller kurser av olika slag får ett mindre belopp i form av presentkort som arvode.

Ekonomi
Föreningens tillgångar per 31 december 2020 uppgick till 364 801 varav 335 000 SEK utgör bankmedel. Resultat blev plus 59 899 SEK. Föreningens intäkter blev 234 083 SEK varav intäkter från kurser utgjorde 54 011 SEK, medlemsavgifter 104 250 SEK samt verksamhetsbidrag från moderorganisationen Dis 46 619 SEK.

Föreningens kostnader uppgick till 174 182 SEK varav hyreskostnader på Fontänen på 49 659 SEK, abonnemang, licenser och CD-skivor 19 826 SEK samt medlemsavgifter till föreningar 30 880 SEK utgör de enskilt största posterna.

Medlemsutveckling

Antalet medlemmar per 1 januari 2020 uppgick till 1516. Den 31 december 2020 uppgick antal medlemmar till 1483, alltså minus 33. Det har varit en stor avgång under året pga. dödsfall, pandemi och andra orsaker. 62 personer hade inte betalat sin avgift till Dis fram till sommaren och ströks därför ur registret. Glädjande är att ca 20 nya kom in under hösten och genom utskick till Dis-medlemmar har 33 personer tackat jag till gratis medlemskap för 2021.

Föreningshuset Fontänen

Verksamheten i Linköping har under året bedrivits på Föreningshuset Fontänen under den period som det har gått att bedriva fysisk verksamhet. Den har fungerat väl men detta år har det inte varit möjligt att ha något avstämningsmöte med driftchefen. Överenskommelsen med Fontänen löper tillsvidare och våra hyresavgifter har varit oförändrade under året.

Digitala möten

Med anleding av covid-19-pandemin så har så gott som alla föreningsmöten skett digitalt sedan mars månad. Föreningen testade olika digitala program och fastnade för Zoom vilket även DIS och övriga regionföreningar inom DIS också använder. Under våren och sommaren genomgick funktionärer flera mindre och lokala utbildningsträffar i Zoom.

Nyhet som tillkommit under senhösten är digitala Tema-träffar. Tre träffar har genomförts under rubrikerna Disgen utskrifter, kartor och Disbyt. Totalt deltog 88 personer på träffarna. Två medlemsmöten och en café-träff på temat släktforska på 1900-talet har genomförts med många deltagare.

Årsmötet 2020

Årsmötet hölls lördagen den 22 februari i Linköping på Fontänen i Vagnhallen. Harald Nilsson ledde årsmötesförhandlingarna. Mötet var mycket välbesökt, 65 medlemmar hade slutit upp. Camilla Smedberg från Åtvidaberg kåserade. Till ordförande omvaldes Helén Lindqvist. Till valberedningen valdes Torbjörn Wahlström, Sören Lindhe och Gunnar Wennberg. Torbjörn som sammankallande.

Organisation
Organisationen är indelad i ortsgrupper och fyra ortsöverskridande grupper - en för marknadsföring (MF), en för medlemssupport (ML), en Webbgrupp och en grupp för kursadministration. Alla grupper fungerar utmärkt och har gjort ett jättejobb trots svårigheter detta år med anledning av pandemin. De har fortsatt upprätthållit och utvecklat sina verksamheter som supportfunktioner inom hela vår region.

MF-gruppens huvuduppgift är att ”göra marknaden medveten om vad Dis-Filbyter har att erbjuda”.

ML-gruppens huvuduppgift är att ”ta fram medlemsförmåner och verka för att våra medlemmar får ut det mesta möjliga av sitt medlemskap i Dis-Filbyter”.

Webbgruppens huvuduppgift har varit att fortsatt underhålla vår hemsida.

Kursadministrationen ansvarar för all kursverksamhet med anmälningar, kursbekräftelser, tryckning av kursmaterial osv. I Linköping sköts bokningar av lokaler och catering i Fontänen. På övriga orter planeras kurserna oftast av befintlig grupp.

Utöver ovannämnda supportgrupper har verksamhet bedrivits på följande orter i vår region: Linköping, Mjölby, Vadstena, Åtvidaberg, Borensberg. Allt i mycket begränsad omfattning detta Coronaår.

Linköping, föreläsningsgrupp ansvarar för föreläsningarna på torsdagskvällar.

Linköping, forskargrupp ansvarar för forskningen i Fontänens datasal.

Övriga ortsgrupper i Mjölby, Vadstena, Åtvidaberg och Borensberg ansvarar för att en rimlig verksamhet upprätthålls på respektive ort. Det gäller forskarverksamhet, kurser, föreläsningar samt arrangemang av olika slag. När det gäller kurser samverkar man med kursadministrationen. Verksamheternas omfattning har varit extremt liten 2020. Några fysiska kurser som startade på våren kunde avslutas tidig höst. Några fortsatte och återupptogs digitalt.

Alla grupper är verksamhetsgrupper (VG) inom Dis-Filbyter. Motala är en vilande grupp då det har varit svårt att hitta personer som är villiga att ta detta ansvar.

En eller två funktionärer från varje av verksamhetens grupper träffas normalt två gånger per år för ett s.k. VG-möte (verksamhetsgruppsmöte) men 2020 kunde bara ett möte genomföras och då via Zoom. Tanken med dessa möten är att grupperna skall informera om sin verksamhet så att hela organisationen blir uppdaterad på vad som händer i vår region.

I Linköping, Mjölby, Vadstena och Åtvidaberg har vi samarbetat med ABF. Alla aktiviteter har redovisats till ABF. I Borensberg har samarbetet skett med NBV. Visst bidrag erhålls från studieförbunden. För att få bidragen krävs att alla arrangemang anmäls till respektive studieförbund och sedan avrapporteras.

Bidragen blir inte så stora eftersom vi detta år inte har haft så stor kursverksamhet och heller inte många forskningstillfällen. Forskningstillfällena är dessutom svåra att få bidrag till då de inte faller under studieförbundens cirkeltyper.  Vi registrerar och rapporterar verksamhet via ABFs webb på sk. e-listor.

Släktforskardagarna i Skövde

Släktforskardagarna ställdes in p.g.a. pandemin. Släktforskarförbundets kongress genomfördes digitalt via Zoom. Dis-Filbyter representerades av Helén Lindqvist, Lisbeth Engdahl och Torbjörn Wahlström.

Kursverksamheten 2020

Vår verksamhets fundament utgörs av de tre benen kurser, föreläsningar och forskning.

Det tyngsta operativa benet, som gett mest inkomster är kursverksamheten. Kurser planerades tillsammans med orterna. Kursadministrationen har hanterat kursprogrammen, anmälningsrutinen, catering, tryckbeställningar av kursmateriel anmälan till ABF samt alla lokalbokningar. Under hösten även bokningar på Zoom.

Under året genomfördes totalt 19 olika kurser varav 1 i Mjölby, 3 i Vadstena. Distansutbildning i Disgen pågick löpande under året. Denna utbildning genomförs nu även av andra Regionföreningar inom Dis. Kurskompendiet som är framtaget av Dis-Filbyters kursledare Bertil Lindqvist säljs nu av Dis centralt som läromedel. P.g.a. pandemin så blev flera kurser uppskjutna och inställda.

Sammantaget hade vi 130 deltagare på våra kurser varav, 5 i Mjölby, 18 i Vadstena, samt 18 elever på Distansutbildning i Disgen.

Dis-Filbyter har erbjudit ett brett utbud av kurser i syfte att underlätta för våra medlemmar att få ut det mesta möjliga av sin släktforskning.

Kursadministrationen har under året bestått av 2 personer - Helén Lindqvist (ansvarig) samt Kerstin Törnberg.

Medlemsgruppen (ML)

Medlemsgruppens verksamhet under året har varit begränsat. Bokcirkeln under ledning av Berit Peukert har lyckats hålla igång trots pandemin genom att träffas på smittsäkra ställen t.ex. utomhus och digitalt.

Nya medlemmar har hälsats välkomna till föreningen och fått relevant information. Här har Birgit Eriksson varit ML-gruppen behjälplig. Under året har också jubilarer (de som fyllt jämna år) uppmärksammats via e-post.

En del av medlemsförmånerna är våra akuter för Disgen, texttolkning samt DNA. Akuterna har kunnat hålla igång via e-post, telefon och andra digitala hjälpmedel. Det praktiska arbetet med akuterna har ansvariga för Disgen, texttolkning samt DNA svarat för.

Målet är att alla medlemmar skall uppskatta den verksamhet vi erbjuder och kvarstå som betalande medlemmar kommande år. Gruppen har bestått av 3 medlemmar, Peter Bergström, Ewa Forthmeiier samt Ulf Frykman.

Marknadsföringsgruppen (MF)

Information om föreläsningar och andra arrangemang har levererats för publicering i Corren, samt till kalendarierna på hemsidorna för Dis, Rötter och Kulturarv. MF-gruppen har underhållit befintliga informationsbroschyrer och löpande tagit fram informationsmaterial för olika aktiviteter. Annonsering på Facebook är något som är nytt för i år. Släktforskningens dag hann genomföras i Linköping och Åtvidaberg innan pandemin bröt ut.

MF-gruppens Björn och Annica planerade och genomförde en utställning om Dis 40 år. Utställningen sattes upp på Valla Folkhögskola i samband med Dis årsmöte 7-8 mars.

Därefter Corona – vilket innebar att allt arbete med utställningen ”Släktforskning – inte bara namn och årtal” fick göras via mail. Björn och Annica var även nu de drivande. Utställningen blev klar på utsatt tid och kunde öppnas planenligt 6 juni 2020 på Curmanska magasinet i Gamla Linköping. Antalet besökare – ca 840

Antal medlemmar i gruppen har varit 7 - Lisbeth Engdahl Linköping (ansvarig), Björn Johansson Linköping, Roland Jargården Linköping, Gerd Jakobson Linköping, Annica Grönlund Mjölby, Annette Sperling Wahlström Linköping samt Bengt Eriksson Linköping. MF-gruppen har haft 9 möten under året där mötesanteckningar har förts.

Webbgruppen

Vår hemsida har nu varit igång sedan 2018 och det har visat sig att den har ett stort antal besökare. En viktig princip är att hemsidan är levande och innehåller aktuell information. Webbgruppen har bestått av Bertil Lindqvist Linköping (ansvarig) och Linn Åkerblom Vikingstad.

Föreläsningsgruppen i Linköping

Under året har Linköpingsgruppen( LKP) delats upp i två gruppen: Föreläsningsgruppen och Forskargruppen. Båda är verksamma i Linköping.

Under året har man både ställt in och ställt om verksamheten. Under hösten genomfördes föreläsningarna digitalt via mötesprogrammet Zoom. Totalt 11 föreläsningar på torsdagskvällar kunde ändå genomföras. Av dess var 7 digitala. Totalt antal åhörare var 268 vilket ger ett genomsnitt på 24 st. 4 föreläsningar fick flyttas till hösten och genomföras digital pga. pandemin. För att kunna hantera biljettköp vid digitala föreläsningar tog man hjälp av Fontänens Webbshop där deltagare kunde köpa biljetter och få en länk till föreläsningen som entrébiljett.

Gruppen består av Ewa Forthmeiier (ansvarig), Chris Henriksson, Helene Hejdeborn och Ulf Frykman. Peter Bergström har varit medhjälpare vid digitala träffar.

Forskargruppen i Linköping

Forskarsalen stängdes i mars och öppnades igen men med vissa restriktioner i slutet på augusti. Forskarsalen stängdes igen i slutet på november pga. pandemins andra våg. Total 328 medlemmar besökte forskarsalen under året.

Tillgängliga handledare, både fysiskt och digitalt, har varit 31 st varav 7 fysiskt aktiva i forskarsalen under hösten.

Handledarlistan består av 31 handledare som turas om att bemanna forskarsalen samt hjälper medlemmar digitalt vid behov. I forskarsalen finns 10 datorer med de flesta programvaror som behövs för släktforskning. Vad som finns på datorerna kan studeras på vår hemsida. Medlemmar i Dis-Filbyter får använda datorerna i forskarsalen utan kostnad. Under hösten har vi krävt förbokning för forskning på de fyra datorer vi har haft tillgängliga. Enbart frivilla handledare har bemannat forskarsalen under denna tid.

Ansvarig för gruppen är Lisbeth Engdahl som adjungerar olika funktionärer vid olika behov.

Verksamheten i Mjölby

I Mjölby har man haft öppen forskarstuga under hösten på biblioteket bemannad med två handledare vid 3 tillfällen med 10 deltagare. Under våren genomfördes 4 föreläsningar i ABF:s lokal Ostkupan. Totalt antal åhörare var 164, vilket ger ett genomsnitt på 41 personer. Kursverksamheten har genomförts i Mjölby hembygdsförenings lokal och under året har man endast haft 1 studiecirkel vilket var i DNA.

Gruppen har under året bestått av 4 medlemmar -Leif Ax Mantorp (ansvarig), K-G Andersson Mjölby, Britt-Marie Ahlqvist Mantorp samt Lena Samuelsson Mjölby. Gruppen har haft 3 möte där minnesanteckningar förts.

Verksamheten i Vadstena

I Vadstena har man genomfört 2 föreläsningar. Antal åhörare har varit cirka 26, i snitt 13 per tillfälle.

Under våren genomfördes handledarledd släktforskning med 15 deltagare på våren och hösten 11 deltagare. Även forskning om gårdar och byar har ingått. Forskningen har bedrivits på Landsarkivet i Vadstena med Göran Åhäll som handledare. Inget öppet hus i ABF:s lokal har kunnat genomföras under året. Gruppen har bestått av 2 medlemmar - Göran Åhäll Vadstena (ansvarig) samt Lillemor Casell Vadstena.

Verksamheten Borensberg.

Verksamheten i Borensberg bedrivs i samarbete med NBV. Några få tillfällen med öppen forskning har skett i Borensbergs bibliotek där en grupp på 5 – 6 handledare har turats om att hjälpa medlemmar. I genomsnitt har forskningen besökts av ca 5 forskare. Gruppen består av Solvig Palm, Monica Niklasson, Berit Flyckt och Thomas Lundqvist. Ingen kurs eller föreläsning har kunnat genomföras. En kurs i att tolka gamla texter startade men fick ställas in.

Verksamheten Åtvidaberg

Gruppen i Åtvidaberg planerade öppen forskarstuga på biblioteket i Åtvidaberg. Två tillfällen kunde genomföras. En föreläsning fick ställas in på grund Corona. Gruppen har under större delen av året bestått av 4 medlemmar - Michael Asklöf Åtvidaberg (ansvarig) och Inga-Kari Björner Åtvidaberg, Berit Heimdal samt Björn Henriksson.

Den 20 januari 2021

Styrelsen i Dis-Filbyter

Helén Lindqvist                Leif Ax                                Gerd Jakobson

 

Tomas Lundbladh            Peter Tilly                         Inga-Kari Björner

 

Göran Åhäll                      Birgitta Karlsson             Michael Asklöf