Gå till innehåll

Årsmötesprotokoll 2020

Årsmötesprotokoll 2020
Lördagen den 22 februari 2020
Lokal: Vagnhallen, Föreningshuset Fontänen, Västra vägen 32 LINKÖPING Närvarande: 56 medlemmar
Före årsmötet fick vi lyssna till Camilla Smedberg från Åtvidaberg, som föreläste mycket trevligt och målande om Det stora bankrånet i Linköping 1854.

1                    Mötets öppnande
Ordförande Helén Lindqvist hälsade alla välkomna och förklarade mötet öppnat.
2                    Godkännande av agendan
Årsmötets föreslagna agenda godkändes.
3                   Val av ordförande för mötet
Till ordförande för årsmötet valdes Harald Nilsson.
4                   Val av sekreterare för mötet
Till sekreterare för årsmötet valdes Lisbeth Engdahl.
5                 Val av två justerare, tillika rösträknare, att jämte ordföranden justera protokollet.
Till justerare, tillika rösträknare, valdes Torbjärn Wahlström och Roland Jargården. 6                 Fråga om mötet är behörigen utlyst
Kallelse skickades 15 januari 2020 via e-post till alla medlemmar i DIS-Filbyter samt har publicerats på DIS-Filbyters hemsida. Årsmötet befanns därmed vara behörigen utlyst.
7                 Styrelsens verksamhetsberättelse för 2019
Helén Lindqvist föredrog verksamhetsberättelsen.
Inga-Kari Björner, Åtvidaberg, vill få verksamhetsberättelsen 2019 kompletterad med en föreläsning om soldatforskning 2019-09-11 i Åtvidaberg. En kompletterad verksamhetsberättelse 2019 kommer att finnas på hemsidan under fliken ”Om oss”.
8                 Ekonomisk redovisning – bokslut 2019
Helén Lindqvist redovisade föreningens ekonomi (resultat- och balansrapport). Kortfattat redogjordes posterna för intäkter och kostnader. Sammanfattningsvis en stabil ekonomi med 35 420 kr i vinst jämfört med en budgeterad vinst på 3 228 kr. Till en del beror vinsten på minskade kostnader för nytryck av kurslitteratur.
Antalet medlemmar i DIS-Filbyter vid årsskiftet 2019/2020 var 1 516. Föreningen ökade med 72 medlemmar under året.
9                 Revisorernas berättelse
Revisor Weine Heideborn läste upp revisionsberättelsen. Räkenskaperna är förda i god ordning och revisorerna föreslår årsmötet att bevilja styrelsen ansvarsfrihet.  10               Fråga om ansvarsfrihet för styrelsen
Årsmötet godkände verksamhetsberättelsen och den ekonomiska redovisningen samt beviljade styrelsen ansvarsfrihet för det gångna verksamhetsåret.
11               Val av ordförande på ett år
 Till ordförande omvaldes Helén Lindqvist enhälligt för 1 år.
12               Val av övriga styrelseledamöter
 Till styrelseledamöter valdes
Birgitta Karlsson                Omval 2 år
Leif Ax                                  Omval 2 år
Tomas Lundbladh              Nyval 2 år
Inga-Kari Björner                Nyval 2 år
13                  Val av styrelsesuppleanter
 Ulf Frykman                        Omval 2 år
14                 Val av revisorer
 Sven Lundberg                   Omval 2 år
15                 Val av en revisorssuppleant
 Gunnar Hillar                     Omval 1 år
16                 Val av ledamöter i valberedningen på ett år
Torbjörn Wahlström          Nyval 1 år
Sören Lindhe                      Nyval 1 år
Gunnar Wenngren             Nyval 1 år
17                 Behandling av inkomna motioner
 Inga motioner har inkommit.
18               Verksamhetsplan och budget för 2020
Helén Lindqvist kommenterade kortfattat verksamhetsplan och budget för 2020. Centralt är att erbjuda medlemmar ett brett utbud av kurser, ett varierat utbud av föreläsningar och att ha forskarverksamhet på olika orter. Hela verksamhetsplanen finns att läsa på DIS-Filbyters hemsida, under fliken ”Om oss”.
En mötesdeltagare från Norrköping saknar DIS-Filbyterengagemang i Norrköping. Helén Lindqvist beklagar detta, men dialog med föreningens företrädare i Norrköping pågår.

I årsbudgeten för 2020 har intäkter beräknats till 285 tkr och kostnader till 300 tkr. Lokalhyror på Fontänen är den största utgiftsposten, 77 tkr. Även posten för föreläsararvoden är ökad. Totalt budgeterar föreningen med en förlust på 14 tkr. Verksamhetsplan och budget för 2020 antogs av årsmötet.
19               Fastställande av årsavgift för nästa år
Styrelsen föreslår oförändrad avgift 100 kr för 2021. Årsmötet fastställde styrelsens förslag.
20               Övriga frågor som skall beredas av styrelsen
Inga frågor fanns.
21               Mötets avslutande
                      Innan årsmötets avslutning begärdes ordet av
Rolf Eriksson, som uppmanade alla med ett registreringsprogram att göra Disbyt-utdrag. Även de med andra registreringsprogram än Disgen har möjlighet att göra utdrag via Gedcom-fil, som kan skickas till någon av Disbyt-ombuden.
Lisbeth Engdahl, som informerade om två stora DIS-Filbyterengagemang under 2020. Dels DIS 40-årsjubileum på Valla Folkhögskola 7-8 mars, dels utställningen Släktforskning – inte bara namn och årtal, som visas på Curmanska magasinet i Gamla Linköping 6 juni-27 september.

Årsmötet avslutades med att ordförande Helén Lindqvist tackade de avgående styrelsemedlemmarna Torbjörn Wahlström och Harald Nilsson med varsin vacker bukett tulpaner.

Efter årsmötet bjöd föreningen de närvarande att inta lunch i form av en god landgång samt kaffe med kaka.

Vid protokollet
Lisbeth Engdahl                                                            Harald Nilsson                                                                                        Årsmötets ordförande

Torbjörn Wahlström                                                    Roland Jargården
Justerare                                                                       Justerare