Gå till innehåll

Verksamhetsplan 2022

Övergripande mål för verksamheten.

All verksamhet kommer att anpassas till myndigheters restriktioner vid olika tidpunkter avseende rådande Corona-pandemin.

Att trots rådande pandemi kunna erbjuda medlemmarna och andra intresserade ett brett utbud av kurser i släktforskningsrelaterade ämnen. Vi anpassar oss efter rådande restriktioner och har flera digitala kurser men också en del fysiska och då med begränsat antal deltagare beroende på lokalens storlek. Digitala kurser har varit populära, särskilt för medlemmar som bor långt ifrån Linköping och våra andra verksamhetsorter. Kurser som bedrivs på Zoom kan erbjudas alla medlemmar oavsett bostadsort. Utbudet kommer att variera inom vår region beroende på behov, förmåga och möjligheter.

Att erbjuda medlemmarna och andra intresserade ett varierande och intressant utbud av föreläsningar. Dessa kommer att erbjudas digitalt och fysiskt samtidigt, dvs. ett 20-tal personer kommer att kunna lyssna på föredragen på plats. I år kommer lyssnare på plats erbjuds fika i samband med föredraget.

Genom att ha forskarverksamhet på olika orter inom regionen vill vi erbjuda medlemmarna och andra intresserade möjlighet att idka släktforskning med hjälp av handledare. Varje ort efter sin förmåga och sina möjligheter. Hänsyn måste även här tas till rådande pandemi.

Att starta ny verksamhet på orter i regionen där sådan saknas, finns som tidigare med i vår plan, exempelvis Norrköping, Katrineholm, Kisa/Rimforsa osv. Om pandemin avtar kan försök med föreläsningar och någon kurs på dessa orter vara ett första led i detta. Att attrahera potentiella medlemmar, och de som redan är medlemmar, kommer att göras i och med att vandringsutställningen ”Inte bara namn och årtal” flyttas runt i regionen.

Driva hemsida med relevant information om verksamheten. En viktig princip är att hemsidan skall vara levande och främst innehålla aktuell information. En medlems- eller funktionärsportal planeras arbetas fram under året.

Göra marknaden medveten om vad Dis-Filbyter har att erbjuda. Marknadsförings-
gruppen (MF) arbetar kontinuerligt med detta. Arrangemang som anordnas varje år och där Dis-Filbyter brukar delta i är Äldredagen och Släktforskningens dag. Att synas på Facebook är ett led i detta.

Att aktivt arbeta med medlemsvård genom medlemsgruppen som kan ta sig an med dessa frågor.

I vår verksamhet samverkar vi med studieförbund och då mest med ABF men även med NBV.

All verksamhet inom föreningen bedrivs i verksamhetsgrupper. Varje ort där vi har verksamhet utgör en sådan grupp. De ortsöverskridande grupperna är ML, MF och Webb. Dessa skall utgöra supportfunktioner till övriga grupper. Kursadministrationen är till viss del också en supportfunktion.

En mycket väsentlig del i marknadsföringen och informationen till medlemmarna är veckoutskicken via e-post som sänds ut till alla Dis-medlemmar i regionen. Där kan man läsa om vilka kurser som startar (1-3 veckor framåt i tiden) på de olika orterna, vilka föreläsningar som är planerade (1-3 veckor framåt i tiden) samt andra aktiviteter och relevant information som vi vill lyfta fram.

Medlemsgruppen (ML)

Under 2021 har gruppen varit vilande utan gruppmedlemmar men verksamheten som startades tidigare fortsätter med de funktionärer som åtagit sig de olika uppgifterna. Verksamheten är övergripande och ortsoberoende. ML-gruppen ska ses som en supportfunktion till de övriga verksamhetsgrupperna. Medlemmarna ska ”tas om hand” och erbjudas relevant support och andra medlemsförmåner. Målet är att alla medlemmar ska uppskatta den verksamhet vi erbjuder och vilja kvarstå som betalande medlemmar kommande år. Tanken är att gruppen under 2022 ska arrangera digitala medlems- och tema-träffar tillsammans med kursadministrationen. När så tillåts även fysiska träffar, utflykter och studiebesök. Allt som har med medlemsförmåner att göra sköts av gruppen. Våra akutfunktioner för Disgen, texttolkning och DNA fortsätter. Bokcirkeln som har hållit på i fem år fortsätter. Nya medlemmar ska få välkomstbrev, samt kontakt per telefon, funktionärer ska bli uppvaktade vid jubileum.

 Marknadsföringsgruppen (MF)

Verksamheten är övergripande och ortsoberoende. Gruppen skall arbeta för att marknaden ska bli medveten om vad Dis-Filbyter har att erbjuda och betraktas som en supportfunktion till de övriga verksamhetsgrupperna. Med marknad avses alla personer i vår region som inte är medlemmar i Dis-Filbyter. MF-gruppen förser övriga verksamhetsgrupper med broschyrer, bilder eller annat material de önskar. Vidare sker kontinuerligt underhåll av kalendarierna på hemsidorna för Dis, Rötter och Kulturarv. På Facebook läggs evenemang och tips ut. Under året kommer vandringsutställningen ”Släktforskning, inte bara namn och årtal” att ställas ut på olika bibliotek i vår region.  Dis-Filbyter deltar i Släktforskningens dag med hjälp av MF-gruppen.

Samarbete med Östergötlands hembygdsförbund kan om möjligt utvecklas. Detta arbete sker i samverkan med VU. Samverkan med olika typer av föreningar genom utbyte av t.ex. föreläsningar är verksamhet som vi ser positivt på. Plan finns även på att samverka med andra släktforskarföreningar i regionen för att på sikt få igång en släktforskarvecka/helg under sommaren efter modell från Skånes släktforskaförbund.

Webbgruppen/Hemsidan
Gruppen skall fortsatt underhålla och utveckla vår nya hemsida. En viktig princip är att den skall vara levande och innehålla aktuell information.

Kursadministrationen (KA)

KA för diskussioner med kursledare, utarbetar kursprogram, bokar lokaler (fysiska och digitala) (Linköping) och catering (Linköping) mm. Under våren planeras 7 kurser i Fontänen och 6 digitala kurser via Zoom. Ungefär samma kurser planeras för hösten. Variation kan förekomma men Disgenkurser ska alltid finnas för våra medlemmar. Under året som kommer bör det finnas underlag för Disgenkurser i Vadstena och Åtvidaberg. Start planeras för kurs i Kisa/Rimforsaområdet och eventuellt kan en ny ortsgrupp bildas.

För att se till att kursutbudet är tillräckligt brett diskuteras löpande nya ämnen. Kursprogrammen med anmälningsformulär ska finnas på vår hemsida. KA är övergripande och orts-oberoende, dock planeras kurser på orterna utanför Linköping tillsammans med respektive grupp. Distanskursen i Disgen rullar på som vanligt.

Verksamhet i Linköping (forskarverksamhet)

Datasalen på Fontänen är tillgänglig 20 timmar i veckan. Dis-Filbyter skall investera i nödvändiga licenser och program för att en effektiv forskarverksamhet skall kunna bedrivas. Så länge pandemin råder så gäller särskilda restriktioner för forskning i Fontänen. När normal tid kommer ska Dis-Filbyter se till att tillräckligt med handledare finns tillgängliga. Målet är att minst 2 handledare skall finnas vid varje tillfälle. Gruppen ska se till att kalender med tider och handledare finns tillgängligt på hemsidan så att medlemmar ser vad som är bokningsbart. Som det ser ut med pandemin så kör vi vidare utan att gemensam fika ordnas.

Verksamhet i Linköping (föreläsningsgrupp)

För information och kunskapsförmedling planeras under vår- och höstsäsongen drygt 11 föreläsningar kvällstid samt någon eller några studiebesök. Föreläsningarna kommer att köras både digitalt och med fysiska lyssnare. Lokalen Vegesacks rum i Fontänen kommer att hyras för ändamålet kommande år. En viktig del i föreläsningsverksamheten är att kunna träffas på ett socialt plan, släktforskare emellan, vilket förhoppningsvis kan komma igång igen till våren. 50 kr blir avgiften för en föreläsning även 2022. Ett 20-tal personer kommer att kunna lyssna på föredragen på plats. I år kommer lyssnare på plats erbjuds fika i samband med föredraget.

Verksamhet i Mjölby

En Disgenkurs är planerad under våren samt eventuellt några föreläsningar både under vår och höst. Information om vilken verksamhet som är möjlig att bedrivas finns att läsa på vår hemsida. Öppen verksamhet för släktforskning kommer att arrangeras i biblioteket i Mjölby när det är möjligt.

Verksamhet i Motala

Verksamheten i Motala är fortfarande vilande men vi har förhoppning om att en grupp ska komma ingång även om det inte blir 2022.

Verksamhet i Åtvidaberg

Även i Åtvidaberg ska en kurs i Disgen försöka att genomföras. Gruppen erbjuder föreläsningar på biblioteket i Åtvidaberg och forskarverksamhet en gång i månaden, dagtid i biblioteket. För information om kurser och eventuella föreläsningar se vår hemsida.

Verksamhet i Borensberg

Forskarverksamhet kommer att starta upp igen i biblioteket i Borensberg efter nyår om pandemin tillåter. Kanske finns det en öppning för någon kurs i Föreningshuset Svanen eller i Hellagården t.ex. tolka gamla texter. Även en eller ett par föreläsningar planeras.

Verksamhet i Vadstena

Handledarledd släktforskning med by- och gårdsforskning kommer att bedrivas på Landsarkivet fortsättningsvis. Det ska också bli några föreläsningar i ABF:s lokal. En eller två kurser kan genomföras beroende på medlemmars önskemål, t.ex. soldatforskning och mantalsforskning.

Uppstart på andra orter

Vi kommer att titta på möjlighet att starta upp grupper på orter där vi inte finns representerade. Detta finns hela tiden med i planeringen för nästa och kommande år.

Övriga verksamheter och projekt.

Projektet med forskning och livsberättelser med handledare på äldreboendet Översten kan vara möjligt att återuppta om pandemin avtar men det är osäkert i skrivande stund. Digitala tema-träffar kvällstid på Zoom som komplement och inspiration till kursverksamheten ska bedrivas under året. Med anledning av flera nya projekt som föreningen går in i söker vi fler funktionärer i verksamheten.

Ekonomi

Ekonomin är god för närvarande. En del beroende på att vi under 2021 inte har haft stora kostnader för resor eller hyra av lokaler för möten eftersom dessa skett över Zoom. En del av överskott ska under året användas till medlemsaktiviteter och föreningsverksamhet. Vi eftersträvar att ha en sund ekonomi utan underskott.

Föreningens resultat budgeteras till plus 1.500 SEK. Föreningens intäkter 283.000 SEK varav intäkter från kurser tros bli 70.000 SEK, medlemsavgifter 140.000 SEK samt verksamhetsbidrag från moderorganisationen Dis 50.000 SEK.
Föreningens kostnader budgeteras till 281.500 SEK varav hyreskostnader på Fontänen på 58.000 SEK, abonnemang, licenser och CD-skivor 20.000 SEK, medlemsaktiviteter 30.000 SEK samt medlemsavgifter till föreningar 35.000 SEK utgör de enskilt största posterna.

Styrelsen

Styrelsen kommer att sammanträda 4–5 gånger under året eventuellt både fysiskt på Fontänen och digitalt på Zoom. Övriga föreningsmöten kommer att ske såsom hybridmöten samt även på olika verksamhetsorter. Detta för att förstärka orternas betydelse för föreningsverksamheten. Föreningens beslutade verksamhetsplan och andra beslut styrelsen fattar verkställs genom VU (Verkställande Utskott), som enligt stadgarna skall bestå av minst ordförande, vice ordförande, sekreterare och kassör.

Dis-Filbyter styrelse