Gå till innehåll

Verksamhetsberättelse 2022

Verksamhetsberättelse för 2022
(Regionföreningen Dis-Filbyters sextonde verksamhetsår)

Inledning
2022 var det år då i det närmaste två års pandemirestriktioner på grund av covid 19
hävdes och gjorde det möjligt för föreningen att sakta men säkert återgå till en mer
normal verksamhet. Medlemmarna kunde äntligen börja träffas i fysiska möten,
föreläsningar och kurser. Man har ändå vant sig vid digitala träffar vilket gjort att
tekniken har använts för att långväga medlemmar eller de som av annan anledning
inte kunnat vara delaktiga fysiskt.

Styrelsen och övriga funktionärer under året:
Ordförande: Leif Ax, Mantorp, t.o.m. 22-04-08
Vakant fr.o.m. 2022-04-08
Vice ordförande: Michael Asklöf, Åtvidaberg t.o.m. 22-09-21
Anders Lindman Hjalmarsson, Linköping fr.o.m. 2022-09-21
Sekreterare: Gerd Jakobson, Linköping
Kassör: Tomas Lundbladh, Linköping
Övriga ledamöter: Anders Lindman Hjalmarsson, Linköping t.o.m. 22-09-21
Michael Asklöf, Åtvidaberg fr.o.m. 22-09-21
Peter Tilly, Linköping
Göran Åhäll, Vadstena
Eva Roos Sjöqvist, Linköping
Ove Clasén, Linköping
Suppleanter: Lisbeth Engdahl, Linköping
Ulf Frykman, Linköping
Adjungerad: Helén Lindqvist, Linköping
Valberedning: Torbjörn Wahlström, Linköping
Sören Lindhe, Linköping
Gunnar Wenngren, Nykil
Revisorer: Sven Lundberg, Linköping
Weine Hejdeborn, Linköping
Revisorssuppleant: Ann Södergren, Julita

Styrelsen
har under verksamhetsåret haft fyra protokollförda sammanträden samt ett
konstituerande. Leif Ax som valdes till ordförande av årsmötet tvingades avsäga sig
uppdraget på grund av hälsoskäl. Ordförandeposten har sålunda varit vakant sedan
22-04-08. Vice ordförande Michael Asklöf trädde in men även han tvingades avsäga
sig uppdraget under slutet av våren av arbetsskäl. Anders Lindman Hjalmarsson
valdes sedan till vice ordförande vid styrelsemötet 22-09-21. Styrelsens verkställande utskott, VU, har bestått av vice ordförande Anders Lindman
Hjalmarsson, sekreterare Gerd Jakobson, kassör Tomas Lundbladh,
utbildningssamordnare Kerstin Törnberg samt styrelseledamoten Michael Asklöf.
Helén Lindqvist, ansvarig för medlemsgruppen, har också deltagit i VU-mötena som
adjungerad. Helen Lindqvist har som avgående ordförande bidragit mycket till
styrelsearbetet i den något röriga situation som rått för styrelsen.

Verkställande utskottet VU har under året haft 11 protokollförda möten, vilket
inneburit ett möte ungefär var fjärde vecka med uppehåll under sommaren.

Ekonomi, siffror inom parentes avser 2021
Föreningens tillgångar per 31 december 2022 uppgick till 503.998 (463.332) SEK
varav 470.000 (424.000) SEK utgör reserverade bankmedel till grupper. Resultat blev
plus 36.088 (96.672) SEK. Föreningens intäkter blev 252.829 (261.821) SEK varav
intäkter från kurser utgjorde 46.683 (43.480) SEK, medlemsavgifter 139.550
(140.740) SEK samt verksamhetsbidrag från moderorganisationen Dis 50.333
(50.894) SEK.
Föreningens kostnader uppgick till 216.741 (165.149) SEK varav hyreskostnader på
Fontänen på 67.702 (41.073) SEK, abonnemang, licenser och CD-skivor 23.120
(25.6436) SEK samt medlemsavgifter till föreningar 35.976 (35.742) SEK utgör de
enskilt största posterna.

Medlemsutveckling
Antalet medlemmar per 1 januari 2022 uppgick till 1497 och den 1 januari 2023 var
antalet medlemmar 1464, alltså 33 färre. Som vanligt har Dis-Filbyter erbjudit Dis-
medlemmar gratis medlemskap för 2022.

Föreningshuset Fontänen
Verksamheten i Linköping har under året återgått till att vara i Föreningshuset
Fontänen i allt högre grad. Överenskommelsen med Fontänen löper tillsvidare och
våra hyreskostnader har varit oförändrade under året. Föreningen har under hela
året haft tillgång till ett delat kontor i byggnaden vilket varit positivt. Till exempel har
alla VU-möten varit i kontoret.

Årsmötet 2022
Årsmötet hölls lördagen den 26 februari och genomfördes som ett hybridmöte, alltså med medlemmar närvarande både fysiskt och via Zoom. Tyvärr var det vissa
problem med tekniken men mötet kunde ändå genomföras på ett tillfredsställande
sätt. Peter Tilly ledde årsmötesförhandlingarna. I mötet deltog 15 medlemmar via
Zoom och 25 medlemmar på plats i Fontänen. VD för Göta kanalbolag Roger Altsäter höll den traditionella föreläsningen. Helén Lindqvist hade avböjt att fortsätta som ordförande och till ny ordförande valdes Leif Ax, Mantorp. Till valberedningen omvaldes Torbjörn Wahlström, Sören Lindhe och Gunnar Wenngren med Torbjörn Wahlström som sammankallande.

Organisationen
Föreningens organisation är indelad i ortsgrupper och fyra ortsöverskridande grupper - en för marknadsföring (MF), en för medlemssupport (ML), en webbgrupp och en grupp för kursadministration. Alla grupper har fungerat utmärkt och har gjort en mycket stor insats för föreningen.

Föreningens grupper:
MF-gruppens huvuduppgift är att ”göra marknaden medveten om vad Dis-Filbyter har att erbjuda”. ML-gruppens huvuduppgift är att ”ta fram medlemsförmåner och verka för att våra medlemmar får ut det mesta möjliga av sitt medlemskap i Dis-Filbyter”.
Webbgruppens huvuduppgift är att underhålla Dis-Filbyters hemsida, dis-filbyter.se.
Kursadministrationen ansvarar för all kursverksamhet med anmälningar,
kursbekräftelser, tryckning av kursmaterial rapportering till respektive studieförbund med mera. I Linköping hyr föreningen Fontänens lokaler och på övriga orter bibliotek eller studieförbunds lokaler.

Utöver ovannämnda supportgrupper har verksamhet bedrivits på följande orter i vår region: Linköping, Mjölby, Vadstena, Åtvidaberg, Borensberg.

Linköpings föreläsningsgrupp ansvarar för föreläsningarna på torsdagskvällar.
Föreläsningarna genomförs numera även digitalt vilket betyder att man kan delta var man än bor.

Linköpings forskargrupp ansvarar för forskningen i Fontänens datasal.

Ortsgrupperna i Mjölby, Vadstena, Åtvidaberg och Borensberg ansvarar för att en
rimlig verksamhet kan upprätthållas på respektive ort. Det gäller forskarverksamhet, kurser, föreläsningar samt arrangemang av olika slag. När det gäller kurser samverkar man med kursadministrationen.

Alla ovannämnda grupper är verksamhetsgrupper (VG) inom Dis-Filbyter, dock utan
enskilda budgetar. Motala har ingen aktiv grupp då det har varit svårt att hitta
personer som är villiga att ta detta ansvar.

En eller två funktionärer från varje av verksamhetens grupper träffas normalt två
gånger per år för ett s.k. VG-möte (verksamhetsgruppsmöte). Ett möte  enomfördes i april via Zoom och ett i november som hybridmöte, det vill säga några deltog på länk och några fysiskt. Mjölbygruppen bjöd in deltagarna till ABF:s lokal Ostkupan i
Mjölby. Tanken med dessa möten är att grupperna skall informera om sin
verksamhet så att hela organisationen blir uppdaterad på vad som händer i vår
förening och region.

I Linköping, Mjölby, Vadstena och Åtvidaberg har föreningen samarbetat med ABF dit alla aktiviteter har redovisats. I Borensberg har samarbetet skett med NBV. Visst
bidrag erhålls från studieförbunden. För att få bidragen krävs att alla arrangemang
anmäls till respektive studieförbund och sedan avrapporteras.

Bidragen blir inte så stora i år eftersom vi inte har haft möjlighet att ha någon större
kursverksamhet. Forskningstillfällena ger inga bidrag då de inte faller under
studieförbundens cirkeltyper. Kurser/cirklar och kulturevenemang såsom
föreläsningar registreras och rapporteras med så kallade e-listor via studieförbundets hemsida. Arvodering av föreläsare går via ABF som sedan debiterar Dis-Filbyter..

Kursverksamheten
Dis-Filbyters verksamhet består av de tre delarna kurser, föreläsningar och forskning.
Det tyngsta delen och som även givit mest inkomster är kursverksamheten. Kursadministrationen har hanterat kursprogrammen, anmälningsrutinen, eventuell catering, tryckbeställningar av kursmaterial, anmälan till ABF samt bokningar i Zoom och några lokalbokningar (med undantag för orterna).
Under året genomfördes totalt 16 kurser Linköping, 9 fysiska och 7 via zoom. Mjölby hade 1 fysisk kurs och Vadstena 2 fysiska kurser. Totalt deltog 113 personer i kurserna. Distansutbildning i Disgen 2021 har pågått  löpande under året med totalt 5 deltagare.
Dis-Filbyter har erbjudit ett brett utbud av kurser i syfte att underlätta för medlemmarna att få ut det mesta möjliga av sin släktforskning. 
Kursadministrationen har under året bestått av 2 personer - Helén Lindqvist och Kerstin Törnberg.
Tematräffarna som startade 2020 har fortsatt 2022 eftersom intresset har varit stort. Under året har 14 träffar genomförts med ca 361 anmälda deltagare. Alla anmälda loggade inte in sig utan vi räknar med ett bortfall på ca 10%. Teman har mest haft direkt släktforskaranknytning. Två medlemsträffar har ingått i programmet, ett på våren och ett på hösten då särskilt nya medlemmar bjuds in. Tematräffarna genomförs helt digitalt på Zoom.

Medlemsgruppen (ML)
Medlemsgruppen kom igång igen på allvar 2022 och har under året haft 8 träffar.
Gruppen består huvudsakligen av 6 personer, Helén Lindqvist (sammankallande),
Peter Tilly (styrelseledamot) Peter Bergström, Ewa Forthmeiier, Anita Hjelm, Ulf
Frykman och Birgitta Nilsson.

Genomförda aktiviteter:
Enkät till alla medlemmar med fråga om vilka aktiviteter man önskar. 160 medlemmar svarade. Medlemsmöte i augusti i Vagnhallen i Linköping samt i Borensberg. Båda träffarna var välbesökta. Besök med guidning på Ljungs slott i september. Ca 20 personer deltog. Besök med föreläsning och information på Regionarkivet i november med 26 deltagare. DNA -föreläsning i Rejmyre i oktober med Ulf Frykman. Samtidigt besök i glasbruket och muséet. Ett samarrangemang med Rejmyre folketshusförening. Omkring 40 deltagare. Information om hur man börjar släktforska i ABF-lokalen i Motala. Göran Åhäll höll i detta. Ca 10 deltagare. Inbjudan gick ut till våra medlemmar i trakten samt ABFs register.

Andra uppgifter som medlemsgruppen har sedan tidigare och som genomförts både av gruppmedlemmar och andra funktionärer.

 •   Uppdatering av medlemsregistret. Hälsar välkommen till nya
  medlemmar både via e-post och telefonkontakt
   Se till att nya medlemmarna får veckobrev och att gruppansvariga får
  namnen på de som bor i respektive område. Veckobreven görs och
  skickas ut av Torbjörn Wahlström.
   De som inte betalat årets avgift i vår region får en telefonpåminnelse
  under senvår.
   Bokcirkeln fortsätter under Berit Peukerts ledning.

Marknadsföringsgruppen (MF)
Vandringsutställningen Släktforskning – inte bara namn och årtal har under våren
2022 varit i Borensberg under 5 veckor och därefter på Landsarkivet i Vadstena
under 14 veckor. Under sommaren lånades utställningen ut till Dis-Syd och sattes
upp på Landsarkivet i Lund. Under hösten var utställningen på plats på Motala bibliotek i 4 veckor. Björn Johansson och Bengt Eriksson har genomfört upp- och
nedmonteringar samt flyttningar.

MF-gruppen har vidare deltagit i Slottets dag i Vadstena 14 maj. DIS-Filbyter var på
plats både i forskarsalen och vid utställningen. Även vid Länsmuseets invigning 14-
15 maj var Dis-Filbyter representerade genom MF-gruppen. Dels föreläste Björn
Johansson om Datorhjälp i släktforskning och visade på datorutvecklingen gällande
släktforskningen över tid, dels visade gruppmedlemmar hur man forskar “online”
idag.

Onsdagen 2 november deltog DIS-Filbyter i Äldredagen på Konsert och Kongress
genom närvaro med datorer för att visa släktforskning in natura samt att sprida
kunskap om föreningens verksamheter inom regionen. Ett antal handledare arbetade dels i montern, dels med att bistå med synlig närvaro i lokalen.

Gruppen ansvarar också för att information designas och kommer ut i olika kalendrar, media samt Facebook.

Antal medlemmar i gruppen är sex - Lisbeth Engdahl (ansvarig), Björn Johansson,
Roland Jargården, Gerd Jakobson, Bengt Eriksson och Annica Grönlund.
Information till medlemmar och allmänhet

Webbgruppen (Dis-Filbyter hemsida)
Vår nuvarande hemsida har varit igång sedan 2017 och det har visat sig att den har
ett stort antal besökare. En viktig princip är att hemsidan är levande och innehåller
aktuell information. Webbgruppen har bestått av Bertil Lindqvist Linköping (ansvarig) Anders Lindman Hjalmarsson Linköping och Linn Åkerblom Vikingstad.

Veckoutskick
Veckovisa utskick till alla medlemmar i Dis-Filbyter och Dis-medlemmar som bor i
vårt område har skötts av Torbjörn Wahlström. Veckoutskicken har till uppgift att
informera om verksamheten samt påminna om kursstarter, föreläsningar samt andra aktiviteter.

Facebook
Föreningen har en Facebook-grupp med namnet Dis-Filbyter Tips som administreras av Harald Nilsson Linköping samt en site som heter Dis-Filbyter som administreras av Annica Grönlund Mjölby.

Föreläsningsgruppen i Linköping
Följande föreläsningar anordnades under våren i Linköping:
Så forskar du på gamla hus, Joakim Johansson
Soldater och Ryttare, Sören Klingneus
Mörka Östergötland, Björn Ivarsson-Liljeblad
Torpinventering, Conny Passmark
Bersbo koppargruva, Carina Jarhall
Nyby gästgiveri, Ann-Catrin Nylén

Gruppen ordnade även under våren en guidning i Tignemåla gamla skola som
startade 1876, 9 besökare.
Under hösten ordnades dessa föreläsningar:
Brandkåren och brandskyddets utveckling från 1875, Jan Wirsén
Svenska postens historia från 1600-talet tills idag, Hanna Nydahl
Skogssamerna ”sockenlapparna” från 1730-talet en bit in på 1900-talet,
Lars Gunnar Larsson
Gravar och kyrkogårdarnas historia, Sara Adolfsson

Föreläsningarna har givits både fysiskt i lokal och digitalt. Totalt antal som deltagit
fysiskt har varit cirka 140 och totalt antal som deltagit digitalt har varit cirka 70. Det är sålunda en kraftig nedgång sedan 2021 (515), vilka endast gavs digitalt.

Gruppen har under året bestått av Ewa Forthmeiier (ansvarig), Chris Henriksson,
Helene Hejdeborn, Ulf Frykman och Peter Bergström.

Forskargruppen i Linköping
Datasalen öppnades hösten 2021 för forskning med vissa restriktioner.
Begränsningar i antalet personer per pass i datasalen upphörde i och med att
corona-restriktionerna togs bort våren 2022. Senare under våren togs även kraven
på obligatorisk bokning bort utom för onsdagens kvällstider och lördagar. Antalet
besökare under året kom ändå upp till 592 personer vilket utgör cirka hälften av
antalet besökare 2017.

Datasalen har bemannats av någon eller några av de 27 handledare som turas om
att vara där. I forskarsalen finns 10 datorer med de flesta programvaror som behövs för släktforskning. Vad som finns på datorerna kan studeras på föreningens
hemsida. Medlemmar i Dis-Filbyter får använda datorerna i forskarsalen utan
kostnad.

Under året har datasalens datorer kompletterats med databaserna Sveriges dödbok 1830-2020 och Vallon 6. Dessutom har föreningen årsabonnemang på ArkivDigital,Ancestry, MyHeritage och Emiweb.Ansvarig för gruppen har varit Lisbeth Engdahl med hjälp av Bengt Eriksson, Ove Clasén och Ulf Frykman.

Verksamheten i Mjölby
Gruppen i Mjölby ordnade under våren tre föreläsningar. Den första som fysisk
föreläsning där Leif Ax pratade om Varför ska man välja DNA. Sedan ordnades två
digitala uppspelningar, den första Hitta Amerikanare av Fredrik Mejster och den
andra Gamla sjukdomsnamn med Olof Cronberg.

Under våren ordnades även en kurs i Disgen 2021 för 7 deltagare under 6 tillfällen.
Gruppen var också med och visade släktforskning i Gallerian i Köpcentrumet den 20
maj under Kulturveckan som anordnades av Mjölby Kommun.

Under hösten ordnades två digitala föreläsningar från Svenska Släktakademien:
Gamla yrken, hur kunde det bli som det blev? samt Yrken i bondesamhället.

Anders Lindman Hjalmarsson pratade om Tips o trix i Disgen och Kalle Bäck
föreläste om Byn, Gården, Människorna på 1800-talet.

Släktforskarhjälp har ordnats i Biblioteket fem gånger under hösten.

Verksamheten i Vadstena

Handledning i släktforskning har under året bedrivits på Landsarkivet fyra dagar i
veckan med cirka 25 personer varje vecka.

4 personer har deltagit i en kurs i utskrifter i Disgen av Bertil Lindqvist, 5 personer har följt en kurs i Disgen för nybörjare av Göran Åhäll.

Göran Åhäll har hållit en föreläsning i mantalsforskning för 12 personer, Claes
Westling har hållit en föreläsning före kyrkböckerna för 18 personer och Margareta
Spels har föreläst om byforskning för 15.

Göran Åhäll, Lillemor Casell och Göran Gustavsson har ansvarat för verksamheten i
Vadstena.

Verksamheten Borensberg
Verksamheten i Borensberg bedrivs i samarbete med NBV. Under våren 2022, mars
och april, ordnades sex släktforskarträffar på biblioteket i Borensberg. Hösten
startade med ett välbesökt medlemsmöte den 9 september på Svanen och därefter
följde sex släktforskarträffar med totalt 67 personer.

Verksamheten i Borensberg leds av Monica Niklasson, Thomas Lundqvist, Inger
Lundqvist och Tommy Falk.

Verksamheten Åtvidaberg
Gruppen har ordnat möten på biblioteket i Åtvidaberg en gång i månaden men
träffarna har tyvärr inte varit så välbesökta.

Leif Ax höll en ganska välbesökt föreläsning om DNA under hösten.

Inga-Kari Björner och Björn Henriksson har varit ansvarig för verksamheten i
Åtvidaberg.

Den 18 januari 2023
Styrelsen i Dis-Filbyter
Anders Lindman Hjalmarsson Gerd Jakobson Tomas Lundbladh
Peter Tilly Göran Åhäll Michael Asklöf Eva Roos Sjökvist Ove Clasén