Gå till innehåll

Verksamhetsberättelse 2019

Styrelsen och övriga funktionärer under året:
Ordförande:                      Helén Lindqvist, Linköping
Vice ordförande:              Torbjörn Wahlström, Linköping
Sekreterare:                     Gerd Jakobsson, Linköping
Kassör:                              Birgitta Karlsson, Linköping
Övriga ledamöter:           Peter Tilly, Linköping
`                                         Michael Asklöf, Åtvidaberg
`                                         Leif Ax, Mantorp
`                                         Göran Åhäll, Vadstena
`                                        Harald Nilsson, Linköping
Suppleanter:                   Lisbeth Engdahl, Linköping
`                                        Ulf Frykman, Linköping
Valberedning:                 Vakant
Revisorer:                        Sven Lundberg, Linköping
`                                        Veine Hejdeborn
Revisorssuppleant:        Gunnar Hillar, Mjölby

Styrelsen har under verksamhetsåret haft 5 protokollförda sammanträden, varav det första mötet var konstituerande. Styrelsens VU har bestått av ordförande Helén Lindqvist, vice ordförande Torbjörn Wahlström, sekreteraren Gerd Jakobsson, kassören Birgitta Karlsson samt styrelseledamöterna Peter Tilly. VU har, genom Torbjörn Wahlströms försorg, genomfört veckovisa utskick till alla medlemmar i DIS-Filbyter och DIS som bor i vår region. Veckoutskicken har till uppgift att informera om verksamheten samt påminna om kursstarter, föreläsningar samt andra aktiviteter. Veckoutskicken är helt avgörande för den omfattning som vår verksamhet har och har gått ut varje vecka utom under högsommar och julhelg.

VU har under året haft 11 protokollförda möten, vilket innebär ett möte var tredje eller fjärde vecka med uppehåll under juli månad.

Ekonomi
Föreningens tillgångar per 31 december 2019 uppgick till 300 750 SEK varav 261 718 SEK utgör bankmedel. Resultat blev plus 35 420 SEK. Föreningens intäkter blev 323 403 SEK varav intäkter från kurser utgjorde 95 320 SEK, medlemsavgifter 134 950 SEK samt verksamhetsbidrag från moderorganisationen DIS 45 853 SEK. Föreningens kostnader uppgick till 287 983 SEK varav hyreskostnader på Fontänen på 86 550 SEK, resekostnader 27 789 SEK, abonnemang, licenser och CD-skivor 20 400 Sek samt medlemsavgifter till föreningar 23 500 SEK utgör de enskilt största posterna.
Tidigt under hösten 2019 skickades det åter in en bidragsansökan till Äldrenämnden i Linköpings kommun. Syftet var att erhålla verksamhetsbidrag. Tyvärr blev vi inte godkända för ett sådant bidrag då vi inte enligt stadgarna är en pensionärsförening.

Medlemsutveckling
Antalet medlemmar per 31 december 2019 uppgick till 1516. Nya medlemmar under året 196 varav 91 DIS och helt nya 105. 124 medlemmar har lämnat föreningen. Det innebär en ökning med 72 medlemmar.

Föreningshuset Fontänen
Verksamheten i Linköping har under året bedrivits på Föreningshuset Fontänen. Den har fungerat väl och vi har haft avstämningsmöte med driftchefen. På detta möte delar vi med oss av erfarenheter. Överenskommelsen med Fontänen löper tillsvidare och våra hyreskostnader har varit oförändrade under året. Fontänen har dock höjt hyran för möteslokalerna.

Årsmötet 2019
Årsmötet hölls lördagen den 23 februari i Linköping på Fontänen i Vagnhallen. Harald Nilsson ledde årsmötesförhandlingarna. Mötet var mycket välbesökt, 65 medlemmar hade slutit upp. Gudrid Hansen kåserade varmt och humoristiskt om fiktiva personer om och omkring Horn, söder om Kisa. Helén Lindqvist valdes till ny ordförande. Valberedningen avgick men inga nya kunde väljas.

Organisation
Organisationen med tre ortsöverskridande grupper - en för marknadsföring (MF) och en för medlemssupport (ML) och en webbgrupp - har fungerat mycket bra. De har fortsatt upprätthållit och utvecklat sina verksamheter som supportfunktioner inom hela vår region. En IT-grupp håller på att organisera sig som i första hand ska vara hjälp till styrelse och funktionärer vid datorproblem.

MF-gruppens huvuduppgift är att ”göra marknaden medveten om vad DIS-Filbyter har att erbjuda”.

ML-gruppens huvuduppgift är att ”ta fram medlemsförmåner och verka för att våra medlemmar får ut det mesta möjliga av sitt medlemskap i DIS-Filbyter”.

Webbgruppens huvuduppgift har varit att fortsatt underhålla vår hemsida.

DNA-gruppens huvuduppgift är att utveckla vår verksamhet inom DNA-området. Det gäller främst kurser, DNA-Café, föreläsningar om DNA samt support till medlemmar.

Utöver ovannämnda supportgrupper har verksamhet bedrivits på följande orter i vår region: Linköping, Mjölby, Vadstena, Åtvidaberg, Borensberg, Motala och Norrköping.

LKP-gruppen ansvarar för verksamheten i Linköping såsom forskarverksamheten i Fontänens datasal och föreläsningarna på torsdagskvällar.

Kursadministrationen ansvarar för all kursverksamhet med anmälningar, kursbekräftelser, tryckning av kursmaterial osv. I Linköping sköts bokningar av lokaler och catering i Fontänen. På övriga orter planeras kurserna oftast av befintlig grupp.

Övriga ortsgrupper i Mjölby, Vadstena, Åtvidaberg och Borensberg ansvarar för att en rimlig verksamhet upprätthålls på respektive ort. Det gäller forskarverksamhet, kurser, föreläsningar samt arrangemang av olika slag. När det gäller kurser samverkar man med kursadministrationen. Verksamheternas omfattning har varit beroende av de resurser man haft i form av funktionärer såsom handledare mm.

Alla grupper är verksamhetsgrupper (VG) inom DIS-Filbyter. Motala är en vilande grupp då det har varit svårt att hitta personer som är villiga att ta detta ansvar. Borensberg har tillkommit under 2019.

Vid två tillfällen (maj och december) under 2019 har VG-möten hållits. På dessa deltog 1-2 funktionärer från respektive verksamhetsgrupp. Tanken med dessa möten är att grupperna skall informera om sin verksamhet så att hela organisationen blir uppdaterad på vad som händer i vår region.

I Linköping, Mjölby, Vadstena och Åtvidaberg har vi samarbetat med ABF. Alla aktiviteter har redovisats till ABF. I Borensberg har samarbetet skett med NBV. Visst bidrag erhålls från studieförbunden.

2019 har på försök införts e-listehantering vilket innebär att arrangemang anmäls och rapporteras på ABFs webb. På försök har även forskarverksamheten i Fontänen anmälts och redovisats under hösten. Innebär att besökare registrerar sig även direkt till ABF via webb.

Verksamhetsgrupperna som tidigare har utgjort egna resultatenheter i bokföring har 2019 tagits bort pga. att detta medfört alltför stor arbetsinsats.

Släktforskardagarna i Borås
Helgen den 23 -25 augusti genomfördes Släktforskardagarna i Borås med kongress och utställningar. På kongressen representerades DIS-Filbyter av Birgitta Karlsson, Leif Ax och Bertil Lindqvist.

Kursverksamheten 2019
Vår verksamhets fundament utgörs av de tre benen kurser, föreläsningar och forskning.

Det tyngsta operativa benet, som gett mest inkomster är kursverksamheten. Kurser planerades tillsammans med orterna. Kursadministrationen har hanterat kursprogrammen, anmälningsrutinen, catering, tryckbeställningar av kursmateriel samt alla lokalbokningar.

Under året genomfördes totalt 46 olika kurser varav 31 i Linköping, 6 i Mjölby, 6 i Vadstena, 2 i Borensberg och 1 i Åtvidaberg. Distansutbildning i Disgen pågick löpande under året. Denna utbildning genomförs nu även av andra Regionföreningar inom DIS. Kurskompendiet som är framtaget av DIS-Filbyters kursledare Bertil Lindqvist säljs nu av DIS centralt som läromedel.

Sammantaget hade vi 296 deltagare på våra kurser varav 202 i Linköping, 40 i Mjölby, 34 i Vadstena, 0 i Motala, 7 i Åtvidaberg, 13 i Borensberg samt 14 elever på distansutbildning i Disgen.

DIS-Filbyters har erbjudit ett brett utbud av kurser i syfte att underlätta för våra medlemmar att få ut det mesta möjliga av sin släktforskning.

Kursadministrationen har under året bestått av 3 personer - Helén Lindqvist (ansvarig), Anne-Marie de Leeuw samt Torbjörn Wahlström.

Medlemsgruppen (ML)
Under året har DIS-Filbyter ökat sitt medlemsantal med 72 personer. Dessa medlemmar samt alla andra har ML-gruppen ”tagit hand om” och erbjudit relevant support och andra medlems-förmåner. I Linköping har man under året arrangerat 4 Caféträffar samt fortsatt att driva den populära bokcirkeln under ledning av Berit Peukert. Varje månad har också Disbytutlottningen genomförts. Alla medlemmar som skickat in ett Disbytutdrag har deltagit i en dragning.

Under våren anordnades två medlemsutflykter. Den ena till hembygdsgårdarna i Sya och Sankta Ingrids Gille i Skänninge, en heldagsutflykt med gemensam lunch på Skänninge Stadshotell. 18 medlemmar deltog. Den andra utflykten var till Bergs slussar med guidning och korvgrillning efteråt. Här deltog ca 15 personer. Båda arrangemangen var mycket uppskattade.

Nya medlemmar har hälsats välkomna till föreningen och fått relevant information. Här har Birgit Eriksson varit ML-gruppen behjälplig. Under året har också jubilarer (de som fyllt jämna år) uppmärksammats via e-post.

En del av medlemsförmånerna är våra akuter för Disgen, texttolkning samt DNA. Gruppen har diskuterat omfattningen av denna hjälp och föreslagit att 1-2 timmar är relevant inom ramen för denna förmån. Det praktiska arbetet med akuterna har ansvariga för Disgen, texttolkning samt DNA svarat för.

Målet är att alla medlemmar skall uppskatta den verksamhet vi erbjuder och kvarstå som betalande medlemmar kommande år. ML-gruppen har därvid gjort ett gediget jobb. Gruppen har bestått av 5 medlemmar - Helén Lindqvist Linköping (ansvarig), Berit Peukert Linköping, Britt-Marie Ahlqvist Mantorp, Peter Bergström Linköping samt Ewa Forthmeiier Linköping. ML-gruppen har under året träffats vid 4 tillfällen där mötesanteckningar förts.

Marknadsföringsgruppen (MF)
Information om föreläsningar och andra arrangemang har levererats för publicering i Corren, samt till kalendarierna på hemsidorna för DIS, Rötter och Kulturarv. Fortlöpande har information om DIS-Filbyters verksamhet i Linköping lagts ut på stadsbiblioteket.

MF-gruppen har underhållit befintliga informationsbroschyrer och löpande tagit fram informationsmaterial för olika aktiviteter.

MF-gruppen har tagit fram handledarpärmar till fem ortsgrupper.

MF-gruppen har medverkat med skärmutställning, datorer och handledare vid Släktforskningens dag 19 jan och under Äldredagen 9 oktober.

MF-gruppen har haft DIS-Filbyters utställning om H.B. Palmær dels över jul-nyår 2018/2019 i bibliotekets läsesal, dels under tiden 27 april-31 juli 2019 på Grafiska museet i Gamla Linköping.

Antal medlemmar i gruppen har varit 6 - Lisbeth Engdahl Linköping (ansvarig), Björn Johansson Linköping, Roland Jargården Linköping, Gerd Jakobson Linköping, Annica Grönlund Mjölby samt Annette Sperling Wahlström Linköping. MF-gruppen har haft 9 möten under året där mötesanteckningar har förts.

Webbgruppen
Vår nya hemsida har nu varit igång sedan 2018 och det har visat sig att den har ett stort antal besökare. En viktig princip är att hemsidan är levande och innehåller aktuell information. Webbgruppen har bestått av Bertil Lindqvist Linköping (ansvarig) och Linn Åkerblom Vikingstad.

DNA-gruppen
Under året har det genomförts ett DNA Café samt 6 DNA-kurser, 2 på våren och 4 på hösten. Sammanlagt deltog 37 personer på dessa kurser. Gruppen har under året bestått av 4 medlemmar–Viking Storback Linköping, Ulf Frykman Linköping, Anders Hjalmarsson Vikingstad, Leif Ax Mantorp. Gruppen har haft 3 sammankomster där mötesanteckningar har förts.

Linköpingsgruppen (LKP)
Verksamheten i Linköping på Föreningshuset Fontänen har LKP-gruppen ansvarat för. Det gäller främst forskarverksamheten och föreläsningar. Under året har man genomfört 15 föreläsningar på torsdagskvällar. Antal åhörare på föredragen har varit 477, i snitt 32 per gång.

Forskarsalen har varit mycket välbesökt med totalt 1499 besökare, vilket ger cirka 5 per dag. Under ”högsäsong” betydligt fler. Forskarverksamheten har varit tillgänglig 20 timmar per vecka, cirka 3 - 4 timmar varje dag utom torsdagar.
Under året har det tillkommit några handledare och totalt har vi cirka 28 handledare som turas om att bemanna forskarsalen. I forskarsalen finns 10 datorer med de flesta programvaror som behövs för släktforskning. Vad som finns på datorerna kan studeras på vår hemsida. Medlemmar i DIS-Filbyter får använda datorerna i forskarsalen utan kostnad.

LKP-gruppen har bestått av 4 medlemmar - Ewa Forthmeiier Linköping (ansvarig), Anne-Marie de Leeuw Linköping, Ulf Frykman Linköping, samt Chris Henriksson Linköping. Gruppen har genomfört 7 möten där mötesanteckningar förts.

Verksamheten i Mjölby
I Mjölby har man haft öppen forskarstuga under hösten på biblioteket bemannad med två handledare vid 6 tillfällen med 23 deltagare. Under året genomfördes 14 föreläsningar i ABF:s lokal Ostkupan. Antal åhörare har varit 440, i snitt cirka 31 per föredrag. Kursverksamheten har genomförts i Mjölby hembygdsförenings lokal och under året har man haft 6 olika kurser varav 4 på våren och 2 på hösten. Sammanlagt har man utbildat 39 deltagare. Kurser har genomförts i Disgen grund, DNA i släktforskningen, SVAR, Släktforska på stockholmare och Släktforskning grund. DNA har bedrivits som studiecirkel.

Gruppen har under året bestått av 6 medlemmar -Leif Ax Mantorp (ansvarig), Ronny Selvin Mjölby, K-G Andersson Mjölby, Ewert Lindell Mjölby, Britt-Marie Ahlqvist Mantorp samt Lena Samuelsson Mjölby. Gruppen har haft 3 möte där minnesanteckningar förts.

Verksamheten i Vadstena I Vadstena har man genomfört 3 föreläsningar på våren och 4 på hösten.  Antal åhörare har varit cirka 92, i snitt 13 per tillfälle.

Under våren genomfördes handledarledd släktforskning med 15 deltagare på våren och hösten 19 deltagare. Även forskning om gårdar och byar har ingått. Forskningen har bedrivits på Landsarkivet i Vadstena med Göran Åhäll som handledare. Under året har släktforskning i form av öppet hus bedrivits en gång i månaden i ABF:s lokal Gruppen har under året bestått av 2 medlemmar - Göran Åhäll Vadstena (ansvarig) samt Lillemor Casell Vadstena.

Verksamheten Motala
Verksamheten i Motala bedrivs i samarbete med Studiefrämjandet. Öppen forskning, har bedrivits hjälpligt under våren. Under året har inga kurser genomförts. Under våren hade man 3 föreläsningar och ingen under hösten. Sammanlagt besöktes dessa av cirka 29 personer. Verksamheten var vilande under hösten.

Verksamheten Borensberg.
Verksamheten i Borensberg bedrivs i samarbete med NBV. 12 tillfällen med öppen forskning har skett i Borensbergs bibliotek där en grupp på 5 – 6 handledare har turats om att hjälpa medlemmar. I genomsnitt har forskningen besökts av ca 5 forskare. Gruppen består av Solvig Palm, Monica Niklasson, Berit Flyckt och Thomas Lundqvist. Två kurser har genomförts, en grundkurs i släktforskning och en grundkurs i Disgen med tillsammans 13 deltagare. Gruppen har även haft två föreläsningar på biblioteket.

Verksamheten Åtvidaberg
Gruppen i Åtvidaberg har haft öppen forskarstuga kvällstid i ABF:s lokal sista tisdagen i varje månad under våren och hösten. Det har varit få forskare som besökt lokalen och en omplanering kommer att göras till nästa år. En kurs i SVAR, Riksarkivet, har genomförts med 7 deltagare. Gruppen har under större delen av året bestått av 3 medlemmar - Michael Asklöf Åtvidaberg (ansvarig) och Inga-Kari Björner Åtvidaberg samt Björn Henriksson.

Norrköping
I Norrköping samarbetar vi med ÖGF. All verksamhet där har skett i deras regi. Vi har inte haft någon insyn i den verksamheten utan hänvisar till ÖGF. Under året har Tor-Leif Björklund, Norrköping, varit kontaktperson.

Den 22 januari 2020

Styrelsen i DIS-Filbyter

Helén Lindqvist                Torbjörn Wahlström       Gerd Jakobsson

 

Birgitta Karlsson             Peter Tilly                         Harald Nilsson

 

Göran Åhäll                      Leif Ax                                Michael Asklöf