Gå till innehåll

Årsmötesprotokoll 2019

Årsmötesprotokoll 2019

Lördagen den 23 februari 2019
Lokal: Vagnhallen, Föreningshuset Fontänen, Västra vägen 32 LINKÖPING Närvarande: 65 medlemmar
Före årsmötet fick vi lyssna till Gudrid Hansen, som kåserade varmt och humoristiskt om fiktiva personer i och omkring Horn, söder om Kisa.
1                    Mötets öppnande
Ordförande Torbjörn Wahlström hälsade alla välkomna och förklarade mötet öppnat.
2                    Godkännande av agendan
Årsmötets föreslagna agenda godkändes.
3                 Val av ordförande för mötet
Till ordförande för årsmötet valdes Harald Nilsson.
4                 Val av sekreterare för mötet
Till sekreterare för årsmötet valdes Lisbeth Engdahl.
5                 Val av två justerare, tillika rösträknare, att jämte ordföranden justera protokollet
Till justerare, tillika rösträknare, valdes Peter Tilly och Per Ahlberg.
6                 Fråga om mötet är behörigen utlyst
Kallelse skickades 15 januari 2019 via e-post till alla medlemmar i DIS-Filbyter samt har publicerats på DIS-Filbyters hemsida. Årsmötet befanns därmed vara behörigen utlyst.
7                 Styrelsens verksamhetsberättelse för 2018
Inledningsvis presenterade Torbjörn Wahlström styrelsen och föredrog därefter verksamhetsberättelsen. Denna finns på hemsidan under fliken ”Om oss”.
8                 Ekonomisk redovisning – bokslut 2018
Torbjörn Wahlström redovisade föreningens ekonomi (resultat- och balansrapport). Kortfattat redogjordes posterna för intäkter och kostnader. Sammanfattningsvis en stabil ekonomi trots en förlust på 278 kr. En jämförelse mellan 2017 och 2018 presenterades också. Intäkterna för 2018 ökade jämfört med 2017, mycket beroende på försäljning av litteratur samt egna arrangemang. Antalet medlemmar i DIS-Filbyter vid årsskiftet 2018/2019 var 1450. Föreningen ökade med 107 medlemmar under året. Av dessa var 67 tidigare enbart DIS-medlemmar, som har nu valt att även bli medlemmar i DIS-Filbyter.
9                 Revisorernas berättelse
Revisor Sven Lundberg läste upp revisionsberättelsen. Räkenskaperna är förda i god ordning och revisorerna föreslår årsmötet att bevilja styrelsen ansvarsfrihet.
10               Fråga om ansvarsfrihet för styrelsen
Årsmötet godkände verksamhetsberättelsen och den ekonomiska redovisningen samt beviljade styrelsen ansvarsfrihet för det gångna verksamhetsåret.
11               Val av ordförande på ett år
Till ordförande nyvaldes Helén Lindqvist enhälligt för 1 år.
12               Val av övriga styrelseledamöter
Till styrelseledamöter på 1 respektive 2 år valdes
Gerd Jakobson                   Omval 2 år
Göran Åhäll                        Omval 2 år
Michael Asklöf                    Omval 2 år
Peter Tilly                           Nyval 2 år
Torbjörn Wahlqvist             Nyval 1 år
Birgitta Karlsson                Omval 1 år
Övriga styrelseledamöter
Harald Nilsson                   1 år kvar
Leif Ax                                 1 år kvar
13               Val av styrelsesuppleanter
Ulf Frykman                        1 år kvar
Lisbeth Engdahl                 Omval 2 år
14               Val av revisorer
Sven Lundberg                   1 år kvar
Weine Hejdeborn               Nyval 2 år
15               Val av en revisorssuppleant
Gunnar Hillar                     Omval 1 år
16               Val av ledamöter i valberedningen på ett år
Inga förslag till ledamöter i valberedningen har framkommit. Styrelsen fick i uppgift att utse ledamöter under verksamhetsåret.
17               Behandling av inkomna motioner
Inga motioner har inkommit.
18               Verksamhetsplan och budget för 2019
Torbjörn Wahlström kommenterade kortfattat verksamhetsplan och budget för 2019. Centralt är att erbjuda medlemmar ett brett utbud av kurser, ett varierat utbud av föreläsningar och att ha forskarverksamhet på olika orter. Hela verksamhetsplanen finns att läsa på DIS-Filbyters hemsida, under fliken ”Om oss”. I årsbudgeten för 2019 har intäkter beräknats till 327 210 kr och kostnader till 323 982 kr. Lokalhyror på Fontänen är den största utgiftsposten, 76 344 kr. Verksamhetsplan och budget för 2019 antogs av årsmötet.
19               Fastställande av årsavgift för nästa år
Styrelsen föreslår oförändrad avgift 100 kr för 2019. Årsmötet fastställde styrelsens förslag.
20               Övriga frågor som skall beredas av styrelsen
Inga frågor fanns.
21               Mötets avslutande
Innan årsmötets avslutning begärdes ordet av

  • Peter Tilly, som presenterade sig dels som nyvald styrelseledamot, dels som Disgenfadder och informerade att alla som har problem med eller frågor om Disgen, som konverteringsproblem, rensning av felaktigt registrerade personer mm, kan kontakta de Disgenfaddrar som finns förtecknade på DIS.se eller i Diskulogen.
  • Rolf Eriksson, som uppmanade alla med ett registreringsprogram att göra Disbyt-utdrag. Även de med andra registreringsprogram än Disgen har möjlighet att göra utdrag via Gedcom-fil, som kan skickas till någon av Disbyt-ombuden.
  • Harald Nilsson, som informerade om de kontakter med Östergötlands Hembygdsförbund och –föreningar som DIS-Filbyter har inlett och som snart kommer att resultera i samverkan organisationerna emellan. Harald efterlyste medlemmar som är villiga att ingå i en arbetsgrupp med temat Hembygd.Harald informerade dessutom om att Linköpings kommun har efterfrågat samverkan kring släktforskning på olika äldreboenden i kommunen. Även i denna fråga efterlyste Harald intresserade att ingå i en arbetsgrupp.Årsmötet avslutades med att vår nya ordförande Helén Lindqvist tackade den avgående ordföranden Torbjörn Wahlström och den sedan många år sammankallande i valberedningen Helene Heideborn med varsin vacker bukett tulpaner.Efter årsmötet bjöd föreningen de närvarande att inta lunch i form av en god landgång samt kaffe med bulle.

Vid protokollet
Lisbeth Engdahl                                                             Harald Nilsson                                                                                        Årsmötets ordförande

Peter Tilly                                                                       Per Ahlberg Justerare                                                                       Justerare