Gå till innehåll

Årsmöte 2023


Välkommen till Dis-Filbyters 17:e årsmöte!

Du kan komma spontant men om du önskar förtäring eller vara med på Zoom måste du anmäla dig. Ange gärna medlemsnummer. Sista anmälningsdag är nu 5 feb.

Medlemmarna i Föreningen Dis-Filbyter kallas härmed till ordinarie årsmöte lördagen den 11 februari 2023.
Plats: Vagnhallen i Föreningshuset Fontänen, Linköping, och via Zoom.
Tidplan:
09.15 Registrering för Zoom-deltagare börjar
10.00 Föreläsning om emigrantforskning av Sven-Göran Andersson, Motala.
Paus ca 15 min.
11.00 Årsmötesförhandlingarna börjar. Beräknas hålla på i ca två timmar.
Föreningen bjuder på enklare förtäring efter avslutade förhandlingar.
Du som kommer till årsmötet är fullvaccinerad samt känner dig frisk.
Aktuell information och årsmöteshandlingar publiceras på vår hemsida, dis-filbyter.se, en vecka före årsmötet under rubriken Om oss.
Kontaktuppgifter gällande frågor:
Vice ordförande:
Anders Lindman Hjalmarsson, tfn 070 600 4078, epost: ordf@dis-filbyter.se
Sekreterare:
Gerd Jakobson, tfn 070 937 8131, epost: sekr@dis-filbyter.se eller jakobsongerd@gmail.com (helst denna adress)
Anmälan till årsmötet sker till sekreteraren senast den 5 februari.
Ange om du önskar delta via Zoom eller om du är i behov av specialkost.
Länk för Zoom-deltagande skickas ut några dagar före årsmötet.

Välkommen!
Styrelsen


Program och agenda för Dis-Filbyters årsmöte 2023
lördagen den 11 februari i Vagnhallen, Fontänen, Linköping
samt via Zoom
09.15 Registrering av Zoom-deltagare börjar
10.00 Föreläsning om emigrantforskning av Sven-Göran Andersson, Motala
11.00 Årsmötesförhandlingar
Agenda:
1. Mötets öppnande.
2. Godkännande av agendan.
3. Val av ordförande för mötet.
4. Val av sekreterare för mötet.
5. Val av två justerare, tillika rösträknare, att jämte ordföranden justera protokollet.
6. Fråga om mötet är behörigen utlyst.
7. Styrelsens verksamhetsberättelse för 2022.
8. Ekonomisk redovisning – bokslut 2022
9. Revisorernas berättelse.
10. Fråga om ansvarsfrihet för styrelsen.
11. Val av ordförande på ett år.
12. Val av övriga styrelseledamöter.
13. Val av en styrelsesuppleant på två år.
14. Val av en revisor på två år.
15. Val av en revisorssuppleant på ett år.
16. Val av tre ledamöter i valberedningen på ett år.
17. Behandling av inkomna motioner.
Motion inkommen från Peter Bergström
18. Verksamhetsplan och budget för 2023.
19. Fastställande av årsavgift för 2024.
20. Övriga frågor som skall beredas av styrelsen.
21. Mötets avslutande.

Avslutande måltid


Motion till Dis Filbyters årsstämma 2023
Idag får medlemmarna inte någon information om vad föreningen gör för utveckling och strategier som sker i styrelsearbetet under året. Idag saknar vi som medlemmarna informationen. Till varje styrelsemöte skall varje grupp inom föreningen lämna in anteckningar vad gruppen har gjort mellan styrelsemöten. Då borde styrelsen kunna göra likadant. Efter varje styrelsemöte kan styrelsen göra ett dokument som speglar lite av vad som händer i föreningen både i nutid och framåt.
Informationen kan bestå av en sammanfattning av de delarna som kan vara aktuella för föreningens medlemmar. Informationen bör ges ut i veckobrevet samt på hemsidan. Linköping 2022-12-15.
Peter Bergström

Styrelsens svar
Styrelsen föreslår bifall av motionen och att VU får uppdraget att finna en lämplig metod för återkopplingen.
Anders Lindman Hjalmarsson
Vice ordförande
Dis-Filbyter


Valberedningens förslag till årsmötet lördagen den 11 februari 2023
Ordförande - mandatperiod 1 år
Anders Lindman Hjalmarsson Linköping Nyval 1 år
Ledamöter – mandatperiod 2 år. Redan valda på årsmötet 2022:
Tomas Lundblad Linköping 1 år kvar
Ove Clasén Linköping 1 år kvar
Ewa Roos Sjöqvist Linköping 1 år kvar
Förslag till omval:
Gerd Jacobson Linköping Omval 2 år
Peter Tilly Linköping Omval 2 år
Göran Åhäll Vadstena Omval 2 år
Förslag till nyval
Tommy Falk Borensberg Nyval 2 år
Leif Ax Mantorp Nyval 2 år
Styrelsesuppleanter – mandatperiod 2 år. Redan vald på årsmötet 2022
Ulf Frykman Linköping 1 år kvar
Förslag till nyval
Michael Asklöf Åtvidaberg Nyval 2 år
Revisor – mandatperiod 2 år Redan valda på årsmötet 2022
Sven Lundberg Linköping 1 år kvar
Förslag till nyval
Ann Södergren Julita Nyval 2 år
Revisorssuppleant – mandatperiod 1 år Förslag till nyval
Weine Heideborn Linköping Nyval 1 år
Valberedning – mandatperiod 1 år Förslag till omval
Torbjörn Wahlström Linköping Omval 1 år
Sören Lindhe Linköping Omval 1 år
Gunnar Wenngren Nykil Omval 1 år

Linköping
Torbjörn Wahlström, sammankallande