Gå till innehåll

Verksamhetsberättelse 2023

(Regionföreningen Dis-Filbyters sjuttonde verksamhetsår)

Styrelsen och övriga funktionärer under året:

Ordförande: Anders Lindman Hjalmarsson, Linköping
Vice ordförande: Göran Åhäll, Vadstena
Sekreterare: Gerd Jakobson, Linköping
Kassör: Tomas Lundbladh, Linköping
Övriga ledamöter:
Leif Ax, Mantorp
Helén Lindqvist, Linköping
Eva Roos Sjöqvist, Linköping
Ove Clasén, Linköping
Tommy Falk, Borensberg

Suppleanter:
Peter Tilly, Linköping
Ulf Frykman, Linköping

Valberedning:
Lisbeth Engdahl, Linköping
Gunnar Wenngren, Nykil
Revisorer:
Sven Lundberg, Linköping
Ann Södergren, Julita, t.o.m 23-10-05
Evy Öberg, Skänninge, f.o.m. 23-11-15
Revisorssuppleant:
Weine Hejdeborn, Linköping, avled  23-04-18
Ann-Kristin Eriksson, Linköping, f.o.m. 23-11-15

Styrelsen

Under verksamhetsåret har styrelsen haft fyra protokollförda sammanträden samt ett konstituerande.

Styrelsens verkställande utskott, VU, har bestått av ordförande Anders Lindman Hjalmarsson, vice ordförande Göran Åhäll, sekreterare Gerd Jakobson, kassör Tomas Lundbladh, styrelseledamoten Helén Lindqvist samt utbildningssamordnare Kerstin Törnberg.

Verkställande utskottet VU har under året haft 14 protokollförda möten, vilket inneburit ett möte ungefär var tredje vecka med uppehåll under sommaren.

Styrelsen kallade till extra föreningsmöte den 15 november på uppdrag av revisor Sven Lundberg eftersom Dis-Filbyter plötsligt endast hade en ordinarie revisor. Val skedde enligt styrelseförteckningen ovan efter förslag från valberedningen.

Ekonomi, siffror inom parentes avser 2022
Föreningens tillgångar per 31 december 2023 uppgick till 457.737 (503.998) SEK varav 440.000 (470.000) SEK utgör reserverade bankmedel till grupper. Resultatet blev minus 35.237 (36.088) SEK. Föreningens intäkter blev 255.400 (252.829) SEK varav intäkter från kurser utgjorde 54.240 (46.683) SEK, medlemsavgifter 135.950 (139.550) SEK samt verksamhetsbidrag från moderorganisationen Dis 49.474 (50.333) SEK.

Föreningens kostnader uppgick till 290.637 (216.741) SEK varav hyreskostnader på Fontänen på 65.943 (67.702) SEK, abonnemang, licenser och CD-skivor 42.399 (23.120) SEK samt medlemsavgifter till föreningar 35.714 (35.976) SEK utgör de enskilt största posterna.

Medlemsutveckling
Antalet medlemmar per 1 januari 2023 uppgick till 1464 och den 1 januari 2024 var antalet medlemmar 1423, alltså 41 färre.

Föreningshuset Fontänen

Verksamheten i Linköping har under året återgått till att vara i Föreningshuset Fontänen i allt högre grad. Överenskommelsen med Fontänen löper tillsvidare och våra hyreskostnader har varit oförändrade under året. Föreningen har under hela året haft tillgång till ett delat kontor i byggnaden vilket varit positivt. Till exempel har alla VU-möten varit på kontoret.

Årsmötet 2023

Årsmötet hölls lördagen den 11 februari och genomfördes som ett hybridmöte, alltså med medlemmar närvarande både fysiskt och via Zoom. Anders Lindman Hjalmarsson ledde årsmötesförhandlingarna. I mötet deltog 5 medlemmar via Zoom och 36 medlemmar på plats i Fontänen.

Sven-Göran Andersson, Motala, föreläste  om personliga erfarenheter av emigrantforskning från västra Sverige till Nordamerika.

Dis-Filbyter hade sedan början av hösten 2022 ingen ordinarie ordförande men Anders Lindman Hjalmarsson innehade posten som vice ordförande och valdes vid årsmötet 2023 till ordförande. Till valberedningen valdes Lisbeth Engdahl (nyval) och Gunnar Wenngren (omval) med Lisbeth Engdahl som sammankallande.

Organisationen

Föreningens organisation är indelad i ortsgrupper och fyra ortsöverskridande grupper - en för marknadsföring (MF), en för medlemssupport (ML), en webbgrupp och en grupp för kursadministration. Alla grupper har haft engagerade medlemmar och har gjort en mycket stor insats för föreningen.

Föreningens grupper:
MF-gruppens huvuduppgift är att ”göra marknaden medveten om vad Dis-Filbyter har att erbjuda”.

ML-gruppens huvuduppgift är att ”ta fram medlemsförmåner och verka för att våra medlemmar får ut det mesta möjliga av sitt medlemskap i Dis-Filbyter”.

Webbgruppens huvuduppgift är att underhålla Dis-Filbyters hemsida, dis-filbyter.se.

Kursadministrationen ansvarar för all kursverksamhet med anmälningar, kursbekräftelser, tryckning av kursmaterial, rapportering till respektive studieförbund med mera. I Linköping hyr föreningen Fontänens lokaler och på övriga orter sker verksamheten på bibliotek eller studieförbunds lokaler.

Utöver ovannämnda supportgrupper har verksamhet bedrivits på följande orter i vår region: Linköping, Mjölby, Vadstena, Åtvidaberg, Borensberg.

Linköpings föreläsningsgrupp ansvarar för föreläsningarna på torsdagskvällar. Föreläsningarna genomförs numera även digitalt vilket betyder att man kan delta var man än bor.

Linköpings forskargrupp ansvarar för forskningen i Fontänens datasal.

Ortsgrupperna i Mjölby, Vadstena, Åtvidaberg och Borensberg ansvarar för att en rimlig verksamhet kan upprätthållas på respektive ort. Det gäller forskarverksamhet, kurser, föreläsningar samt arrangemang av olika slag. När det gäller kurser samverkar man med kursadministrationen.

Alla ovannämnda grupper är verksamhetsgrupper (VG) inom Dis-Filbyter, dock utan enskilda budgetar. Motala har ingen aktiv grupp då det har varit svårt att hitta personer som är villiga att ta detta ansvar.

En eller två funktionärer från varje av verksamhetens grupper träffas normalt två gånger per år för ett s.k. VG-möte (verksamhetsgruppsmöte). Ett möte genomfördes i juni i samband med våravslutning för Dis-Filbyters funktionärer och ett i december med Borensbergsgruppen som värd. Tanken med dessa möten är att grupperna skall informera om sin verksamhet så att hela organisationen blir uppdaterad på vad som händer i vår förening och region.

I Linköping, Mjölby, Vadstena och Åtvidaberg har föreningen samarbetat med ABF dit alla aktiviteter har redovisats. I Borensberg har samarbetet skett med NBV. Visst bidrag erhålls från studieförbunden. För att få bidrag krävs att alla arrangemang anmäls till respektive studieförbund och sedan avrapporteras.

Forskningstillfällena ger inga bidrag då de inte faller under studieförbundens cirkeltyper. Kurser/cirklar och kulturevenemang såsom föreläsningar registreras och rapporteras med så kallade e-listor via studieförbundets hemsida. Arvodering av föreläsare går via ABF som sedan debiterar Dis-Filbyter..

Kursverksamheten

Kursadministrationen har hanterat kursprogrammen, anmälningsrutinen, eventuell catering, tryckbeställningar av kursmaterial, anmälan till ABF samt bokningar i Zoom och några lokalbokningar (med undantag för orterna).

Under året genomfördes totalt 13 kurser i Linköping, 7 fysiska och 6 via Zoom. Mjölby, Borensberg och Motala hade 1 fysisk kurs vardera. Totalt deltog 103 personer i kurserna. Distansutbildning i Disgen 2023 har gått  löpande under året med totalt 5 deltagare.

Dis-Filbyter har erbjudit ett brett utbud av kurser i syfte att underlätta för medlemmarna att få ut det mesta möjliga av sin släktforskning. Kursadministrationen har under året bestått av 2 personer - Helén Lindqvist och Kerstin Törnberg.

Medlemsgruppen (ML)

Medlemsgruppen har under året haft 8 träffar. Gruppen består av 7 personer, Helén Lindqvist (sammankallande), Peter Tilly, Peter Bergström, Ewa Forthmeiier, Anita Hjelm, Ulf Frykman och Birgitta Nilsson.

Genomförda aktiviteter:
2 medlemsmöten i Linköping under våren och 3 under hösten med cirka 68 deltagare totalt. Guidning i Domkyrkan, 22 personer, kyrkogårdsvandring med 22 deltagare och utflykt med guidning på Löfstad slott med 25 deltagare. Under hösten hade vi utflykt till Bersbo gruva med 14 deltagare och stadsvandring i Linköping med 27 deltagare.

Andra uppgifter som medlemsgruppen har sedan tidigare och som genomförts både av gruppmedlemmar och andra funktionärer.

  • Uppdatering av medlemsregistret. Hälsar välkommen till nya medlemmar både via e-post och telefonkontakt
  • De som inte betalat årets avgift i vår region får en telefonpåminnelse under senvår.
  • Bokcirkeln fortsätter under Berit Peukerts ledning.

Tematräffar
Intresset för tematräffarna har även 2023 varit stort. Under året har 9 träffar genomförts med cirka 180 anmälda deltagare. Alla anmälda loggade inte in sig utan vi räknar med ett bortfall på ca 10%. Teman har mest haft direkt släktforskaranknytning. Tematräffarna genomförs helt digitalt på Zoom.

Marknadsföringsgruppen (MF)

Dis-Filbyter var närvarande med information på Släktforskningens dag på Linköpings bibliotek den 21 januari.

Vandringsutställningen Släktforskning – inte bara namn och årtal var under sommaren, juni-augusti 2023, uppställd på Linköpings bibliotek. Den ställdes sedan upp på Finspångs bibliotek 16-26 oktober, därefter på Arbetets museum i Norrköping 28-29 oktober och under december på Valdemarsviks bibliotek. Björn Johansson, Bengt Eriksson och Roland Jargården har genomfört upp- och nedmonteringar samt flyttningar.

I samband med vandringsutställning placeringar hölls ett antal föreläsningar:
- i Finspång föreläste Anders Lindman Hjalmarsson
- på Arbetets museum föreläste Björn Johansson, Anders Lindman Hjalmarsson samt Bertil Lindqvist
- i Valdemarsvik föreläste Leif Ax

Den 9 oktober deltog DIS-Filbyter i Äldredagen på Konsert och Kongress genom närvaro med datorer för att visa hur släktforskning går till rent praktiskt samt för att sprida kunskap om föreningens verksamheter inom regionen. Ett antal handledare arbetade dels i montern, dels med att bistå med synlig närvaro i lokalen.

Gruppen ansvarar också för att information designas och kommer ut i olika kalendrar, media samt Facebook.

Antal medlemmar i gruppen är sex - Lisbeth Engdahl (ansvarig), Björn Johansson, Roland Jargården, Gerd Jakobson, Bengt Eriksson och Annica Grönlund.

Information till medlemmar och allmänhet

Webbgruppen (Dis-Filbyter hemsida)
Vår nuvarande hemsida har varit igång sedan 2017 och det har visat sig att den har ett stort antal besökare. En viktig princip är att hemsidan är levande och innehåller aktuell information. Webbgruppen har bestått av Bertil Lindqvist Linköping (ansvarig) Anders Lindman Hjalmarsson Linköping och Linn Åkerblom Vikingstad.

Nyhetsbrev
Veckobrevet förnyades efter årsmötet till Nyhetsbrev med användande av betaltjänsten Minutemailer. Nyhetsbrevet skickas till alla medlemmar i Dis-Filbyter och har skötts av Anders Lindman Hjalmarsson. Brevet har till uppgift att informera om verksamheten samt påminna om kursstarter, föreläsningar samt andra aktiviteter.

Facebook
Föreningen har en Facebook-grupp med namnet Dis-Filbyter Tips som administreras av Ulf Frykman, Linköping, och Leif Ax, Mantorp, samt en site som heter Dis-Filbyter som administreras av Annica Grönlund Mjölby.

Föreläsningsgruppen i Linköping

Följande föreläsningar anordnades under våren i Linköping:
PG Igelström och Bo Lövstedt: Motala verkstads historia
Tobias Holmbom: Flygets historia från 1930-till nutid
Robert Herpai: Järnvägens historia de senaste 100 åren
Margareta Spels:  Byarna Rullerum och Ållebråta

och under hösten följande:
Johanna Sköld: Obemärkta barn
Albin Lindkvist: Källor till de obesuttna
Göran Tevell: 1200-talets tronstrider
Ann-Charlott Feldt: Brännvin och brist på bevis, arsenik
Emma Karlsson: Vadstena och Skänninges avrättningsplatser ikväll

Föreläsningarna har givits både fysiskt i lokal och via Zoom. Totalt cirka 200 personer har deltagit, de allra flesta i lokal på Fontänen.

Gruppen har under året bestått av Ewa Forthmeiier (ansvarig), Chris Henriksson, Helene Hejdeborn, Ulf Frykman och Peter Bergström.

Forskargruppen i Linköping

Handledningen i datasalen på Fontänen startade måndagen den 9 januari och pågick till och med onsdagen den 25 maj. Därefter måste vår verksamhet ta paus på grund av renovering av Fontänens hela hus C. Måndagen den 4 augusti började verksamheten igen och höll på till jul, onsdagen den 20 december.

Totalt hade datasalen besök av 867 personer vilket innebär 24.1 personer i medeltal per vecka.

Renoveringen av hus C innebar att datasalen fått nya ytskikt och lite ändrad inredning i form av nättare bord och bättre stolar. Även en ny TV-skärm har installerats istället för videoprojektorn. En nackdel för föreningen är att skåp med material inte längre får finnas i salen utan har flyttats ut till en mindre låst skrubb i korridoren. Handledare har möjlighet att komma åt material i skrubben.

Datasalen har bemannats av någon eller några av de 24 handledare som turas om att vara där. I forskarsalen finns 10 datorer med de flesta programvaror som behövs för släktforskning. Vad som finns på datorerna kan studeras på föreningens  hemsida. Medlemmar i Dis-Filbyter får använda datorerna i forskarsalen utan kostnad.

Ansvarig för gruppen har varit Lisbeth Engdahl med hjälp av Bengt Eriksson, Ove Clasén och Ulf Frykman.

Verksamheten i Mjölby

Gruppen i Mjölby ordnade under våren fyra föreläsningar i ABF-lokalen
med totalt 137 närvarande:
Anna Pettersson: Emigrationen – svenskbygden i USA
Anders Lindman Hjalmarsson: Disgen 2023
Kalle Bäck: Brott och straff under 400 år
Christer Brimalm: Mjölby och järnvägen 150 år.

Under hösten ordnades två digitala föreläsningar i ABF-lokalen:
Lena Ringbrant Ekelund: Bildhantering
Peter Tilly: Tips och trix i Arkiv digital.
och två föreläsningar:
Margareta Spels: Forska på byar, gårdar, bönder och gruvor
Kalle Bäck: Matens och dryckens historia.
Antalet närvarande var totalt 125 personer.

På släktforskningens dag i januari deltog gruppen med information och kort föreläsning på biblioteket, cirka 30 personer var där och lyssnade.

Under hösten anordnades en studiecirkel om DNA och dessutom har släktforskarhjälp ordnats på biblioteket fyra gånger.

Ansvarig för gruppen i Mjölby har varit Leif Ax med hjälp av Kjell Samuelsson, Karl-Gustaf Andersson, Britt-Marie Ahlqvist och Lena Samuelsson.

Verksamheten i Vadstena

Handledning i släktforskning har under året bedrivits på Landsarkivet fyra dagar i veckan med 10-15 personer varje vecka.

Ett flertal föreläsningar har hållits i ABF-lokalen i Vadstena:
Göran Åhäll: Soldatforskning
Leif Ax: Varför skall man välja DNA?
Göran Åhäll: Mantalsforskning
Göran Åhäll, Lillemor Casell, Göran Gustafsson: Hur man startar sin släktforskning
Torbjörn Wahlström: Tolka gammal text
Claes Westling:  Hur man tar hjälp av DNA i sin släktforskning
Christer Brimalm: Järnvägar runt Vadstena

Göran Åhäll, Lillemor Casell och Göran Gustafsson har ansvarat för verksamheten i Vadstena.

Verksamheten i Borensberg

På biblioteket har gruppen ordnat släktforskarhjälp
varannan onsdag kl 16.30-19.00:
på våren 1/2 - 12/4, 6 tillfällen med totalt 45 besökare
på hösten 13/9 - 6/12, 7 tillfällen med totalt 75 besökare.

Under våren höll Christer Gustavsson en kurs i Disgen med 8 deltagare.

Föreläsning om DNA i släktforskning hölls av Leif Ax i september, 24 personer lyssnade.

Verksamheten i Borensberg leds av Monica Niklasson, Thomas Lundqvist, Inger Lundqvist och Tommy Falk.

Verksamheten i Åtvidaberg

Gruppen har ordnat möten på biblioteket i Åtvidaberg en gång i månaden.

Inga-Kari Björner och Björn Henriksson har varit ansvariga för verksamheten i Åtvidaberg.

Övrig verksamhet

Dis-Filbyter har under året haft sporadisk verksamhet i orter där ännu inga verksamhetsgrupper organiserats. Förutom föreläsningarna i Valdemarsvik och Finspång som omnämnts ovan har en kurs i släktforskning hållits i Rimforsa respektive Motala i samarbete med ABF. Information om Dis-Filbyter och Disgen samt en träff för släktforskare har hållits i Valdemarsvik.

Den 18 januari 2024

Styrelsen i Dis-Filbyter

Anders Lindman Hjalmarsson
Gerd Jakobson
Tomas Lundbladh
Helén Lindqvist Göran Åhäll Leif Ax
Eva Roos Sjöqvist
Ove Clasén
Tommy Falk