Gå till innehåll

Verksamhetsplan 2023

Regionföreningen Dis-Filbyter
VERKSAMHETSPLAN FÖR 2023

Övergripande mål för verksamheten
Att kunna erbjuda medlemmarna och andra intresserade ett brett utbud av kurser i
släktforskningsrelaterade ämnen. Föreningen avser att erbjuda både fysiska kurser
och digitala. Digitala kurser har varit populära, särskilt för medlemmar som bor långt ifrån Linköping och våra andra verksamhetsorter. Kurser som bedrivs på Zoom kan erbjudas alla medlemmar oavsett bostadsort och medlemmar i andra
regionföreningar än Dis-Filbyter. Utbudet kommer att variera inom vår region
beroende på behov, förmåga och möjligheter.

Att erbjuda medlemmarna och andra intresserade ett varierande och intressant utbud av föreläsningar. Dessa kommer i första hand att erbjudas fysiskt men kan även strömmas via Zoom om behov finns. Lyssnare på plats erbjuds fika i samband med föredraget.

Att ha forskarverksamhet på olika orter inom regionen och på så sätt erbjuda medlemmarna och andra intresserade möjlighet att idka släktforskning med hjälp av handledare. Varje ort efter sin förmåga och sina möjligheter.

Att starta ny verksamhet på orter i regionen där sådan saknas, exempelvis
Norrköping, Katrineholm, Kisa/Rimforsa som önskats tidigare men även Finspång.

Att attrahera potentiella medlemmar, och de som redan är medlemmar, kommer att göras i och med att vandringsutställningen ”Inte bara namn och årtal” flyttas runt i regionen.

Att driva hemsida med relevant information om verksamheten. En viktig princip är att hemsidan skall vara levande och främst innehålla aktuell information. En medlems- eller funktionärsportal planeras arbetas fram under året.

Att göra marknaden medveten om vad Dis-Filbyter har att erbjuda. Marknadsförings- gruppen (MF) arbetar kontinuerligt med detta. Arrangemang som anordnas varje åroch där Dis-Filbyter brukar delta i är Äldredagen och Släktforskningens dag. Att synas på Facebook är ett led i detta.

Att aktivt arbeta med medlemsvård genom Medlemsgruppen (ML) som kan ta sig an dessa frågor.

I vår verksamhet samverkar vi med studieförbund och då mest med ABF men även med NBV.

All verksamhet inom föreningen bedrivs i verksamhetsgrupper. Varje ort där vi har
verksamhet utgör en sådan grupp. De ortsöverskridande grupperna är ML, MF och
Webb. Dessa skall utgöra supportfunktioner till övriga grupper. Kursadministrationen är till viss del också en supportfunktion.

En mycket väsentlig del i marknadsföringen och informationen till medlemmarna är
veckoutskicken via e-post som sänds ut till alla Dis-Filbyter-medlemmar i regionen.
Där kan man läsa om vilka kurser som startar (1-3 veckor framåt i tiden) på de olika
orterna, vilka föreläsningar som är planerade (1-3 veckor framåt i tiden) samt andra
aktiviteter och relevant information som vi vill lyfta fram. Avsikten är att veckoutskicken skall moderniseras både till utseende och funktion så att
handhavandet blir enklare. Även Dis-medlemmar ska då kunna få utskick.

Medlemsgruppen (ML)
Under 2021 var gruppen vilande utan gruppmedlemmar men verksamheten som
startades tidigare fortsätter med de funktionärer som åtagit sig de olika uppgifterna. Verksamheten är övergripande och ortsoberoende. ML-gruppen ska ses som en supportfunktion till de övriga verksamhetsgrupperna. Medlemmarna ska ”tas om hand” och erbjudas relevant support och andra medlemsförmåner. Målet är att alla medlemmar ska uppskatta den verksamhet föreningen erbjuder och vilja kvarstå som betalande medlemmar kommande år.

Tanken är att gruppen under 2023 ska arrangera digitala medlems- och tema-träffar tillsammans med kursadministrationen. När så tillåts även fysiska träffar, utflykter och studiebesök arrangeras till rimlig kostnad eller gratis för medlemmar. Allt som har med medlemsförmåner att göra sköts av gruppen. Våra akutfunktioner för Disgen, texttolkning och DNA fortsätter.

Bokcirkeln som har hållit på i fem år fortsätter.
Nya medlemmar ska få välkomstbrev, samt kontakt per telefon, funktionärer ska
uppvaktas vid jubileum.

Marknadsföringsgruppen (MF)
Verksamheten är övergripande och ortsoberoende. Gruppen ska arbeta för att
marknaden ska bli medveten om vad Dis-Filbyter har att erbjuda och betraktas som
en supportfunktion till de övriga verksamhetsgrupperna. Med marknad avses alla
personer i vår region som inte är medlemmar i Dis-Filbyter. MF-gruppen förser övriga verksamhetsgrupper med broschyrer, bilder eller annat material de önskar. Vidare sker kontinuerligt underhåll av kalendarierna på hemsidorna för Dis, Rötter och Kulturarv. På Facebook läggs information om kurser och evenemang ut.

Vandringsutställningen ”Släktforskning, inte bara namn och årtal” kan komma att
ställas ut på ännu ej besökta bibliotek i vår region.

Dis-Filbyter deltar i Släktforskningens dag med hjälp av MF-gruppen.
Samarbete med Östergötlands hembygdsförbund kan om möjligt utvecklas. Detta
arbete sker i samverkan med VU. Samverkan med olika typer av föreningar genom
utbyte av t.ex. föreläsningar är verksamhet som vi ser positivt på. Plan finns även på
att samverka med andra släktforskarföreningar i regionen för att på sikt få igång en
släktforskarvecka/helg under sommaren efter modell från Skånes
släktforskarförbund.

Webbgruppen/Hemsidan
Gruppen skall fortsatt underhålla och utveckla vår nya hemsida. En viktig princip är
att den skall vara levande och innehålla aktuell information.

Kursadministrationen (KA)
KA för diskussioner med kursledare, utarbetar kursprogram, bokar lokaler (fysiska
och digitala) (Linköping) och catering (Linköping) mm. Under våren planeras 3 kurser i Fontänen och 3 digitala kurser via Zoom. Ungefär samma kurser planeras för hösten. Variation kan förekomma men Disgenkurser ska alltid finnas för våra
medlemmar.

Under året som kommer bör det finnas underlag för Disgenkurser i Vadstena,
Borensberg och eventuellt Mjölby.

För att se till att kursutbudet är tillräckligt brett diskuteras löpande nya ämnen.
Kursprogrammen med anmälningsformulär ska finnas på vår hemsida. KA är
övergripande och ortsoberoende, dock planeras kurser på orterna utanför Linköping tillsammans med respektive grupp. Distanskursen i Disgen rullar på som vanligt.

Verksamhet i Linköping (forskarverksamhet)
Datasalen på Fontänen är tillgänglig 20 timmar i veckan. Dis-Filbyter ska investera i
nödvändiga licenser och program för att en effektiv forskarverksamhet ska kunna
bedrivas. Dis-Filbyter ska se till att tillräckligt med handledare finns tillgängliga. Målet är att minst 2 handledare finns vid varje tillfälle. Gruppen ska se till att kalender med tider och handledare finns tillgängligt på  hemsidan så att medlemmar ser vad som är bokningsbart.

Verksamhet i Linköping (föreläsningsgrupp)
För information och kunskapsförmedling planeras under vår- och höstsäsongen drygt 11 föreläsningar kvällstid samt någon eller några studiebesök. Föreläsningarna kommer att köras både digitalt och med fysiska lyssnare. Lokalen Bergqvists rum i Fontänen kommer att hyras för ändamålet kommande år.

En viktig del i föreläsningsverksamheten är att kunna träffas på ett socialt plan,
släktforskare emellan. För 2023 planeras att föreläsningarna inklusive fika är gratis.
Ett 20-tal personer kommer att kunna lyssna på föredragen på plats.

Verksamhet i Mjölby 
En Disgenkurs är planerad under våren samt eventuellt några föreläsningar både
under vår och höst. Information om vilken verksamhet som är möjlig att bedrivas
finns att läsa på vår hemsida. Öppen verksamhet för släktforskning kommer att
arrangeras i biblioteket i Mjölby när det är möjligt.

Verksamhet i Motala 
Verksamheten i Motala är fortfarande vilande men förhoppning finns om att en grupp ska komma igång och kan då med hjälp av gruppen i Vadstena. Några föreläsningar planeras i ABF-lokalen under året.

Verksamhet i Åtvidaberg 
Även i Åtvidaberg ska en kurs i Disgen försöka att genomföras. Gruppen erbjuder
föreläsningar på biblioteket i Åtvidaberg och forskarverksamhet en gång i månaden, dagtid i biblioteket. För information om kurser och eventuella föreläsningar se vår
hemsida.

Verksamhet i Borensberg
Forskarverksamhet sker i biblioteket i Borensberg med sex tillfällen under våren och ungefär lika många under hösten. En grundkurs i Disgen startar på våren i Intresseföreningen Svanens lokal. Även en eller ett par föreläsningar brukar kunna
ske i biblioteket.

Verksamhet i Vadstena
Handledarledd släktforskning med by- och gårdsforskning kommer att bedrivas på
Landsarkivet fortsättningsvis. Det ska också bli några föreläsningar i ABF:s lokal. En
eller två kurser kan genomföras beroende på medlemmarnas önskemål, t.ex.
soldatforskning och mantalsforskning.

Uppstart på andra orter
Vi kommer att titta på möjlighet att starta upp grupper på orter där vi inte finns
representerade. Detta finns hela tiden med i planeringen för nästa och kommande år.

Övriga verksamheter och projekt.
Projektet med forskning och livsberättelser med handledare på äldreboendet
Översten kan vara nu möjligt att återuppta när pandemin släppt sitt grepp.

Digitala tema-träffar fortsätter bedrivas under året kvällstid på Zoom som
komplement och inspiration till kursverksamheten.

Med anledning av flera nya projekt som föreningen går in i söker vi fler funktionärer i verksamheten.

Ekonomi
Ekonomin är fortfarande god. Överskott beror på lägre kostnader under pandemiåren samt att lokalkostnaderna varit lägre även 2022 på grund av färre kurser. En del avöverskott ska under året användas till medlemsaktiviteter och föreningsverksamhet. Vi eftersträvar att ha en sund ekonomi utan underskott.

Föreningens resultat budgeteras till minus 40.000 SEK. Föreningens intäkter 226.000  SEK varav intäkter från kurser tros bli 30.000 SEK, medlemsavgifter 140.000 SEK samt verksamhetsbidrag från moderorganisationen Dis 50.000 SEK.
Föreningens kostnader budgeteras till 266.000 SEK varav hyreskostnader på
Fontänen på 65.500 SEK, abonnemang, licenser och USB 22.000 SEK,
medlemsaktiviteter 30.000 SEK samt medlemsavgifter till föreningar 35.000 SEK
utgör de enskilt största posterna.

Styrelsen
Styrelsen kommer att sammanträda 4–5 gånger fysiskt under året i Föreningshuset
Fontänen Linköping och vid behov möjlighet att deltaga via Zoom. Övriga
föreningsmöten kan ske som hybridmöten samt även på olika verksamhetsorter.
Detta för att förstärka orternas betydelse för föreningsverksamheten.

Föreningens beslutade verksamhetsplan och andra beslut styrelsen fattar verkställs
genom VU (Verkställande Utskott), som enligt stadgarna skall bestå av minst
ordförande, vice ordförande, sekreterare och kassör.

Dis-Filbyter styrelse