Gå till innehåll

Årsmötesprotokoll 2022

Tid: Lördagen den 26 februari 2022
Plats: Hybridmöte – lokalt i Vagnhallen på Fontänen och via Zoom.
Närvarande: 40 medlemmar – varav 25 i Vagnhallen på Fontänen och 15 via Zoom.
Före årsmötet fick vi lyssna till Roger Altsäter, VD för Göta kanalbolag, som föreläste
mycket trevligt om Göta kanal ur både historiskt och nutida perspektiv.

1 Mötets öppnande

Ordförande Helén Lindqvist hälsade alla välkomna och förklarade mötet öppnat.

2 Godkännande av agendan

Helén anmälde en Övrig fråga – Ombud vid SSFs årsstämma i augusti? Med det tillägget godkändes den föreslagna agenda.

3 Val av ordförande för mötet

Till ordförande för årsmötet valdes Peter Tilly. Peter informerade om att röstning ska ske med acklamation, det vill säga vid Ja-beslut är tystnad underförstått ett godkännande. Om Nej markera med handuppräckning både lokalt och via Zoom.

4 Val av sekreterare för mötet

Till sekreterare för årsmötet valdes Lisbeth Engdahl.

5 Val av två justerare, tillika rösträknare, att jämte ordföranden justera protokollet
Till justerare, tillika rösträknare, valdes Peter Bergström och Kerstin Törnberg.

6 Fråga om mötet är behörigen utlyst

Kallelse skickades 22 januari 2022 via e-post till alla medlemmar i DIS- Filbyter samt har publicerats på DIS-Filbyters hemsida. Årsmötet befanns därmed vara behörigen utlyst.

7 Styrelsens verksamhetsberättelse för 2021

Helén informerade om att Verksamhetsberättelsen för 2021 finns sedan en tid tillbaka på DIS-Filbyters hemsida. Helén redovisade därefter  verksamhetsberättelsen i korthet.

8 Ekonomisk redovisning – bokslut 2021

Föreningens ekonomiska redovisning för 2021 (resultat- och balansrapport) har förmedlats via e-post till alla anmälda deltagare. Kassören Tomas Lundbladh kommenterade vissa poster i den ekonomiska redovisningen med årets vinst på ca 97 000 kr, som beror dels bl a på ökade intäkter från föreläsningar och på minskade
lokal- och andra kostnader förorsakade av den rådande pandemin. Årets resultat balanseras i ny räkning för verksamhetsåret 2022.

9 Revisorernas berättelse

Ingen av revisorerna var närvarande vid mötet, varför kassören Tomas Lundbladh läste upp revisionsberättelsen. Räkenskaperna är förda i god ordning och revisorerna föreslår årsmötet att bevilja styrelsen ansvarsfrihet.

10 Fråga om ansvarsfrihet för styrelsen

Årsmötet godkände verksamhetsberättelsen och den ekonomiska redovisningen samt beviljade styrelsen ansvarsfrihet för det gångna verksamhetsåret.

11 Val av ordförande på ett år

Till ordförande nyvaldes Leif Ax, Mantorp enhälligt för 1 år.

12 Val av övriga styrelseledamöter Till styrelseledamöter valdes
Tomas Lundbladh Linköping Omval 2 år
Ove Clasén Linköping Nyval 2 år
Anders Lindman Hjalmarsson Linköping Nyval 2 år
Eva Roos Sjökvist Linköping Nyval 2 år

13 Val av styrelsesuppleanter

Ulf Frykman Linköping Omval 2 år

14 Val av revisorer

Sven Lundberg Linköping Omval 2 år

15 Val av en revisorssuppleant

Ann Södergren Julita Omval 1 år

16 Val av ledamöter i valberedningen på ett år

Torbjörn Wahlström Linköping Omval 1 år
Sören Lindhe Linköping Omval 1 år
Gunnar Wenngren Nykil Omval 1 år

17 Behandling av inkomna motioner
Inga motioner har inkommit.

18 Verksamhetsplan och budget för 2022

Verksamhetsplanen för 2022 har funnits tillgänglig på DIS-Filbyters hemsida. Helén redogjorde kort för verksamhetsplanen. Ann-Britt Johansson, Finspång ställde en fråga om det finns planer för utökade digitala kurser från t ex Mjölby. Frågan remitteras till styrelsen. Tomas redogjorde för budgeten 2022. Bl a finns 30 000 kr reserverade för medlemsaktiviteter. Hyra av kontorslokal på Fontänen – kostnad
12 000 kr/år. Verksamhetsplan och budget för 2022 antogs av årsmötet.

19 Fastställande av årsavgift för nästa år

Styrelsen föreslår oförändrad avgift 100 kr för 2023. Årsmötet fastställde styrelsens förslag.

20 Övriga frågor som skall beredas av styrelsen

1. Helén informerade om SSFs årsstämma 19 augusti och Släktforskardagarna 20-21 augusti, båda eventen i Skövde. Hon efterlyste frivilliga att delta som ombud för DIS-Filbyter under stämman.
2. Ewa Fortmeiier undrade om DIS-Filbyters 15-årsjubileum kan genomföras under året?
3. Björn Johansson undrade över kursavgifter för DIS-Filbytermedlemmar kontra DIS-medlemmar.

21 Mötets avslutande

Helén framförde ett tack till DIS-Filbyters medlemmar för gott samarbete under de tre åren hon varit ordförande. Hon tackade också årsmötets presidium med tulpanbuketter. Årsmötet avslutades med att nyvalde ordföranden Leif Ax framförde ett varmt tack till de som nu lämnar DIS-Filbyters styrelse – Helén Lindqvist, Birgitta Karlsson och Inga-Kari Björner.

Vid protokollet

Lisbeth Engdahl Peter Tilly
Årsmötets sekreterare Årsmötets ordförande

Peter Bergström Kerstin Törnberg
Justerare Justerare