Gå till innehåll

Verksamhetsberättelse 2021

(Regionföreningen Dis-Filbyters femtonde verksamhetsår)

Styrelsen och övriga funktionärer under året:

Ordförande:                      Helén Lindqvist, Linköping
Vice ordförande:              Leif Ax, Mantorp
Sekreterare:                     Gerd Jakobson, Linköping
Kassör:                              Tomas Lundbladh, Linköping
Övriga ledamöter:           Peter Tilly, Linköping
Övriga ledamöter:           Birgitta Karlsson, Sturefors
Övriga ledamöter:           Michael Asklöf, Åtvidaberg
Övriga ledamöter:           Göran Åhäll, Vadstena
Övriga ledamöter:           Inga-Kari Björner, Björsäter
Suppleanter:                    Lisbeth Engdahl, Linköping
Suppleanter:                    Ulf Frykman, Linköping
Valberedning:                   Torbjörn Wahlström, Linköping
Valberedning:                   Sören Lindhe, Linköping
Valberedning:                   Gunnar Wenngren, Nykil
Revisorer:                         Sven Lundberg, Linköping
Revisorer:                          Weine Hejdeborn, Linköping
Revisorssuppleant:         Ann Södergren, Julitta

Styrelsen:

har under verksamhetsåret haft sex protokollförda sammanträden samt ett konstituerande. Styrelsens VU har bestått av ordförande Helén Lindqvist, vice ordförande Leif Ax, sekreterare Gerd Jakobsson, kassör Tomas Lundbladh samt styrelseledamoten Michael Asklöf. Utbildningssamordnare Kerstin Törnberg har också deltagit i VU-mötena som adjungerad.

Verkställande utskottet VU har under året haft 13 protokollförda möten, vilket innebär ett möte ungefär var tredje vecka med uppehåll under sommaren.

Policyfrågor har diskuterats vid flera styrelse- och VU-möten även detta år.  Det tidigare dokumentet uppdaterades. Dokumentet om policyfrågorna kan efterfrågas hos ordföranden eller någon i styrelsen.

Ekonomi. Siffror inom parentes avser 2020.
Föreningens tillgångar per 31 december 2021 uppgick till 463.332 (364.801) SEK varav 424.000 (335.000) SEK utgör reserverade bankmedel till grupper. Resultat blev plus 96.672 (59.899) SEK. Föreningens intäkter blev 261.821 (234.083) SEK varav intäkter från kurser utgjorde 43.480 (54.011) SEK, medlemsavgifter 140.740 (104.250) SEK samt verksamhetsbidrag från moderorganisationen Dis 50.894 (46.619) SEK. Föreningens kostnader uppgick till 165.149 (174.182) SEK varav hyreskostnader på Fontänen på 41.073 (49.659) SEK, abonnemang, licenser och CD-skivor 25.643 (19.826) SEK samt medlemsavgifter till föreningar 35.742 (30.880) SEK utgör de enskilt största posterna.

Medlemsutveckling

Antalet medlemmar per 1 januari 2021 uppgick till 1472. Den 31 december 2021 uppgick antalet medlemmar till 1499, alltså plus 27. Det har varit en stor avgång under året pga. dödsfall, pandemi och andra orsaker. Glädjande är att nya har tillkommit. Som vanlig har vi erbjudit Dis-medlemmar gratis medlemskap för 2021.

Föreningshuset Fontänen

Verksamheten i Linköping har under året bedrivits på en minimal nivå i Föreningshuset Fontänen. Endast ett fåtal möten har kunnat genomföras där pga. pandemin. Forskarverksamheten startade upp i mindre skala under hösten. Överenskommelsen med Fontänen löper tillsvidare och våra hyreskostnader har varit oförändrade under året. Från oktober har föreningen fått tillgång till ett delat kontor i byggnaden vilket ses som mycket positivt.

Digitala möten

Med anledning av covid-19-pandemin så har så de flesta föreningsmöten skett digitalt. Föreningen har en licens hos videokonferenssystemet Zoom som löper årsvis och kan ta upp till 100 deltagare samtidigt.

Årsmötet 2021

Årsmötet hölls lördagen den 20 februari genomfördes helt digitalt. Harald Nilsson ledde årsmötesförhandlingarna. I mötet deltog 45 medlemmar via Zoom. Landshövding Carl Fredrik Graf höll den traditionella föreläsningen även den på Zoom. Till ordförande omvaldes Helén Lindqvist. Till valberedningen valdes Torbjörn Wahlström, Sören Lindhe och Gunnar Wenngren. Torbjörn Wahlström som sammankallande.

Organisationen
är indelad i ortsgrupper och fyra ortsöverskridande grupper - en för marknadsföring (MF), en för medlemssupport (ML), en Webbgrupp och en grupp för kursadministration. Alla grupper fungerar utmärkt och har gjort ett jättejobb trots svårigheter med anledning av pandemin. ML-gruppen har dock haft en paus. Alla utom ML-gruppen har fortsatt att upprätthålla och utveckla sina verksamheter som supportfunktioner inom hela vår region.

MF-gruppens huvuduppgift är att ”göra marknaden medveten om vad Dis-Filbyter har att erbjuda”.

ML-gruppens huvuduppgift är att ”ta fram medlemsförmåner och verka för att våra medlemmar får ut det mesta möjliga av sitt medlemskap i Dis-Filbyter”.

Webbgruppens huvuduppgift har varit att fortsatt underhålla vår hemsida.

Kursadministrationen ansvarar för all kursverksamhet med anmälningar, kursbekräftelser, tryckning av kursmaterial rapportering till respektive studieförbund osv. I Linköping hyr vi Fontänens lokaler och på övriga orter bibliotek eller studieförbunds lokaler.

Utöver ovannämnda supportgrupper har verksamhet bedrivits på följande orter i vår region: Linköping, Mjölby, Vadstena, Åtvidaberg, Borensberg. Allt i mycket begränsad omfattning detta Coronaår.

Linköping, föreläsningsgrupp ansvarar för föreläsningarna i på torsdagskvällar. Föreläsningarna genomförs numera även digitalt vilket betyder att man kan delta var man än bor.

Linköping, forskargrupp ansvarar för forskningen i Fontänens datasal.

Övriga ortsgrupper i Mjölby, Vadstena, Åtvidaberg och Borensberg ansvarar för att en rimlig verksamhet upprätthålls på respektive ort. Det gäller forskarverksamhet, kurser, föreläsningar samt arrangemang av olika slag. När det gäller kurser samverkar man med kursadministrationen. Verksamheternas omfattning på de olika orterna har varit extremt liten 2021. Några få fysiska kurser har genomförts under hösten.

Alla grupper är verksamhetsgrupper (VG) inom Dis-Filbyter, dock utan enskilda budgetar. Motala är en vilande grupp då det har varit svårt att hitta personer som är villiga att ta detta ansvar. En eller två funktionärer från varje av verksamhetens grupper träffas normalt två gånger per år för ett s.k. VG-möte (verksamhetsgruppsmöte). Ett möte genomfördes i april via Zoom och ett i november som hybridmöte, dvs några deltog på länk och några fysiskt. Mjölbygruppen bjöd in deltagarna till ABF:s lokal Ostkupan i Mjölby. Tanken med dessa möten är att grupperna skall informera om sin verksamhet så att hela organisationen blir uppdaterad på vad som händer i vår förening och region.

I Linköping, Mjölby, Vadstena och Åtvidaberg har vi samarbetat med ABF. Alla aktiviteter har redovisats till ABF. I Borensberg har samarbetet skett med NBV. Visst bidrag erhålls från studieförbunden. För att få bidragen krävs att alla arrangemang anmäls till respektive studieförbund och sedan avrapporteras.

Bidragen blir inte så stora i år eftersom vi inte har haft möjlighet att ha någon större kursverksamhet. Forskningstillfällena är dessutom svåra att få bidrag till då de inte faller under studieförbundens cirkeltyper. Kurser/cirklar och kulturevenemang såsom föreläsningar registreras och rapporteras via s.k. e-listor. ABF står dessutom till tjänst när det gäller arvode till föreläsare som inte har F-skattsedel utan får arvodet som lön med skatteavdrag osv.

Släktforskardagarna 2021 var helt digitala. Dis-Filbyter hade en minimonter. Släktforskarförbundets årsstämma genomfördes digitalt via Zoom. Dis-Filbyter representerades av Helén Lindqvist och Leif Ax.

Kursverksamheten

Vår verksamhets fundament utgörs av de tre benen kurser, föreläsningar och forskning. Det tyngsta operativa benet, som gett mest inkomster är kursverksamheten. Kursadministrationen har hanterat kursprogrammen, anmälningsrutinen, ev. catering, tryckbeställningar av kursmaterial, anmälan till ABF samt bokningar i Zoom och några lokalbokningar. (med undantag för orterna). De flesta kurser har genomförts via Zoom. Endast ett par stycken har kunnat genomföras fysiskt. Under året genomfördes totalt 12 olika kurser varav 1 i Mjölby, 1 i Vadstena. Distansutbildning i Disgen pågick löpande under året. Sammantaget hade vi 56 deltagare på våra kurser varav, 6 i Mjölby, 3 i Vadstena, samt 8 elever på Distansutbildning i Disgen. Dis-Filbyter har erbjudit ett brett utbud av kurser i syfte att underlätta för våra medlemmar att få ut det mesta möjliga av sin släktforskning. Kursadministrationen har under året bestått av 2 personer - Helén Lindqvist och Kerstin Törnberg.

Tematräffarna som startade 2020 har fortsatt 2021 eftersom intresset var stort. Tanken är att det ska vara en medlemsförmån och alltså gratis. Under året har vi haft 17 st. träffar med ca 590 anmälda deltagare. Alla anmälda loggade inte in sig utan vi räknar med ett bortfall på ca 10%. Teman har mest haft direkt släktforskaranknytning. Två medlemsträffar har ingått i programmet, ett på våren och ett på hösten då särskilt nya medlemmar bjuds in. Tematräffarna genomförs helt digitalt på Zoom.

Medlemsgruppen (ML)

Medlemsgruppens verksamhet har under året delvis varit vilande.
Bokcirkeln under ledning av Berit Peukert har lyckats hålla igång trots pandemin genom att träffas på smittsäkra ställen t.ex. utomhus eller digitalt. I november firade bokcirkeln 5 år. Under dessa fem år har deltagarna läst 50 böcker, alla med någon släktforskar-, kultur- eller historieaspekt. Deltagarantalet har varit ungefär detsamma hela tiden, några personer har fallit ifrån och ersatts med nya och några har varit med sedan start. Bokcirkeln tillkom som en idé av Berit i medlemsgruppen.

Nya medlemmar har hälsats välkomna till föreningen och fått relevant information. I många fall blir det även kontaktade per telefon för ett samtal. Funktionärer som fyller år gratuleras med ett grattis-mail med fina blommor och jubilerande funktionärer som fyller jämna år, typ 60, 70 osv. får presentkort. Dessa funktioner har hanterats av sekreterare Gerd Jakobson och ordförande Helén Lindqvist. Medlemmar som inte betalat avgiften fram på senvåren har fått ett telefonsamtal innan de stryks ur registret och inte får Diskulogen längre eller tillgång till övriga medlemsförmåner. En del av medlemsförmånerna är våra akuter för Disgen, texttolkning samt DNA. Akuterna har kunnat hålla igång via e-post, telefon och andra digitala hjälpmedel. Det praktiska arbetet med akuterna har ansvariga för Disgen, texttolkning samt DNA svarat för. Under 2020 och även 2021 har föreningen erbjudit digital forskarservice till medlemmar genom Torbjörn Wahlströms försorg. Akuter och forskarservice har medlemmar kunnat boka från Dis-Filbyters hemsida. Målet är att alla medlemmar skall uppskatta den verksamhet vi erbjuder och kvarstå som betalande medlemmar kommande år. Under året har föreningen även bjudit på inspirationsföreläsningar och digitala workshops där olika funktionärer har ställt upp. Dis-Filbyter har deltagit i släktforskardagarna med en digital monter samt webbinarier med Dis, Sveriges släktforskarförening, FFT Live bl.a.

Marknadsföringsgruppen (MF)

Information om föreläsningar och andra arrangemang har levererats för publicering på föreningens hemsida och i Veckobrevet och dessutom till kalendarierna på hemsidorna för Dis, Rötter och Kulturarv. MF-gruppen har underhållit befintliga informationsbroschyrer och löpande tagit fram informationsmaterial för olika aktiviteter. Vi syns även på Facebook.

Släktforskningens dag i januari 2021 ställdes in detta år på grund av Corona-restriktioner. Linköpings kommun ställde in Äldredagen, som brukar hållas i oktober.

Utställningen ”Släktforskning – inte bara namn och årtal” trycktes i ett mindre format (A3) som nu går som vandringsutställning. Första anhalten var Åtvidaberg och sedan Mjölby. I samband med utställningarna visar handledare släktforskning för intresserade besökare på biblioteken. Ett bra sätt att visa upp föreningen mot allmänheten.

Under Släktforskardagarna 11 - 12 september visade DIS-Filbyter en Minimonter om föreningen, skapad av Björn Johansson.

DIS-Filbyter deltog i SeniorNets informationsdag 15 november med en presentation av föreningen samt visning av olika program via dator.

Antal medlemmar i gruppen är sju - Lisbeth Engdahl Linköping (ansvarig), Björn Johansson Linköping, Roland Jargården Linköping, Gerd Jakobson Linköping, Annica Grönlund Mjölby, Annette Sperling Wahlström Linköping samt Bengt Eriksson Linköping. MF-gruppen har haft fyra fysiska möten, varav två utomhus under året där mötesanteckningar har förts.

Information till medlemmar och allmänhet: 

Webbgruppen (Dis-Filbyter hemsida).

Vår nuvarande hemsida har varit igång sedan 2017 och det har visat sig att den har ett stort antal besökare. En viktig princip är att hemsidan är levande och innehåller aktuell information. Webbgruppen har bestått av Bertil Lindqvist Linköping (ansvarig) och Linn Åkerblom Vikingstad. Anders Lindman Hjalmarsson har anslutit sig till gruppen under hösten.

Veckoutskick

Veckovisa utskick till alla medlemmar i Dis-Filbyter och Dis som bor i vårt område har skötts av Torbjörn Wahlström. Veckoutskicken har till uppgift att informera om verksamheten samt påminna om kursstarter, föreläsningar samt andra aktiviteter.

Facebook

Föreningen har en grupp DIS-Filbyter Tips som administreras av Harald Nilsson. Vi har även en site som heter DIS-Filbyter som administreras av Annica Grönlund.

Föreläsningsgruppen i Linköping

Föreläsningarna har genomförts digitalt via mötesprogrammet Zoom. Totalt har 12 föreläsningar genomförts på torsdagskvällar. Totalt antal åhörare var 515 vilket ger ett genomsnitt på 43 st. Biljettköp hanteras av Fontänens Webbshop där deltagare kunde köpa biljetter och få en länk till föreläsningen som entrébiljett. Priset för en föreläsning har varit 50 kr. Föreläsningarna har för det mesta körts från lokal på Fontänen även om de varit digitala. Föreläsningsgruppen har funnits på plats då föreläsare ibland önskar fysisk publik. Gruppen består av Ewa Forthmeiier (ansvarig), Chris Henriksson, Helene Hejdeborn, Ulf Frykman och Peter Bergström.

Forskargruppen i Linköping.

Forskarsalen i Fontänen höll stängt hela våren och sommaren. Fram på hösten öppnades den igen för forskning men då i liten skala. Högst sex forskare kan forska samtidigt och obligatorisk bokning har införts. Handledarlistan består av 28 handledare som turas om att dels bemanna forskarsalen (14 st.), dels hjälper medlemmar digitalt vid behov. I forskarsalen finns 10 datorer med de flesta programvaror som behövs för släktforskning. Vad som finns på datorerna kan studeras på vår hemsida. Medlemmar i Dis-Filbyter får använda datorerna i forskarsalen utan kostnad. Under hösten har vi krävt förbokning för forskning. Ansvarig för gruppen är Lisbeth Engdahl som adjungerar andra funktionärer vid behov.

Verksamheten i Mjölby

På grund av pandemin har ingen forskning kunnat bedrivas på biblioteket. Däremot genomfördes två föreläsning och totalt antal åhörare var 48, vilket ger ett genomsnitt på 24 personer. Kursverksamheten har genomförts i Mjölby hembygdsförenings lokal och under året har man endast haft 1 studiecirkel vilket var i DNA. Gruppen har under året bestått av 4 medlemmar - Leif Ax Mantorp (ansvarig), K-G Andersson Mjölby, Britt-Marie Ahlqvist Mantorp samt Lena Samuelsson Mjölby. Gruppen har haft 3 möten där minnesanteckningar förts.

Verksamheten i Vadstena

I Vadstena hade man planerat två föreläsningar men kunde bara genomföra en pga. sjukdom. Antal åhörare var 13 st. Under hösten genomfördes handledarledd släktforskning med 18 medlemmar 3 dagar i veckan, 3 – 4 personer per gång. Även forskning om gårdar och byar har ingått. Forskningen har bedrivits på Landsarkivet i Vadstena med Göran Åhäll som handledare. Inget öppet hus i ABF:s lokal har kunnat genomföras under året. Gruppen har bestått av 2 medlemmar - Göran Åhäll Vadstena (ansvarig) samt Lillemor Casell Vadstena. Kursen i Disgen som påbörjades före pandemin återupptogs under hösten med 3 deltagare.

Verksamheten Borensberg.

Verksamheten i Borensberg bedrivs i samarbete med NBV. Ingen öppen forskning har skett då biblioteket hållit stängt för grupper under pandemin. Under hösten genomfördes två föreläsningar i Hellagården med totalt 35 deltagare. Gruppen består av Monica Niklasson, Thomas Lundqvist, Inger Lundqvist och Tommy Falk.

Verksamheten Åtvidaberg

Endast ett forskningstillfälle på biblioteket kunde genomföras. Under hösten fanns utställningen ”Släktforskning, inte bara namn och årtal” i Åtvidabergs bibliotek under 5 veckor. Vissa dagar har någon av gruppens medlemmar funnits på plats för information. Näst sista dagen av utställningen ställde flera funktionärer upp och svarade på frågor från intresserade besökare. Dagen hade annonserats ut i biblioteket och på olika forum. Gruppen har under större delen av året bestått av 3 medlemmar - Michael Asklöf Åtvidaberg (ansvarig) och Inga-Kari Björner Åtvidaberg, samt Björn Henriksson.

Den 20 januari 2022

Styrelsen i Dis-Filbyter

Helén Lindqvist                Leif Ax                                Gerd Jakobson

Tomas Lundbladh            Peter Tilly                         Inga-Kari Björner

Göran Åhäll                      Birgitta Karlsson             Michael Asklöf