Gå till innehåll

Verksamhetsplan 2020

Regionföreningen DIS-Filbyter
VERKSAMHETSPLAN FÖR 2020

Övergripande mål för verksamheten

- Erbjuda medlemmarna och andra intresserade ett brett utbud av kurser i släktforskningsrelaterade ämnen. Utbudet varierar mellan orterna beroende på behov, förmåga och möjligheter.

- Erbjuda medlemmarna och andra intresserade ett varierande och intressant utbud av föreläsningar främst i släktforskningsrelaterade ämnen.

- Genom att ha forskarverksamhet på olika orter inom regionen erbjuda medlemmarna och andra intresserade möjlighet att idka släktforskning med hjälp av handledare. Varje ort efter sin förmåga och sina möjligheter.

- Starta ny verksamhet på orter i regionen där sådan saknas. Verksamheten kan se olika ut på olika orter. De orter som kan bli aktuella under året är främst Kisa.

- Driva hemsida med relevant information om verksamheten. En viktig princip är att hemsidan skall vara levande och främst innehålla aktuell information.

- Öka intresset för Släktforskardagarna som i år går av stapeln i Skövde 22 och 23 augusti samt eventuellt arrangera bussresa till Skövde.

- Göra marknaden medveten om vad DIS-Filbyter har att erbjuda. Marknadsförings- gruppen (MF) arbetar kontinuerligt med detta bl.a. med att planera för genomförandet av två utställningar under år 2020 – en med anledning av föreningen DIS 40-års-jubileum och en annan i Gamla Linköpings Curmanska magasin.

- Aktivt arbeta med medlemsvård. Medlemssupportgruppen (ML) arbetar kontinuerligt med dessa frågor. Studiebesök till Regionarkivet och utflykter till hembygdsgårdar och Kornettgården bl. a.

På de orter där det är möjligt samarbetar vi med ABF. I Motala samarbetar vi med Studiefrämjandet och i Borensberg samverkar vi med NBV.

All verksamhet inom föreningen bedrivs i verksamhetsgrupper. Varje ort där vi har verksamhet utgör en sådan grupp. De ortsöverskridande grupperna är ML, MF, Webb, samt DNA. Dessa skall utgöra supportfunktioner till övriga grupper. Kursadministrationen är till viss del också en supportfunktion.

En mycket väsentlig del i marknadsföringen och informationen till medlemmarna är veckoutskicken via e-post som sänds ut till alla DIS-medlemmar i regionen. Där kan man läsa om vilka kurser som startar (1-3 veckor framåt i tiden) på de olika orterna, vilka föreläsningar som är planerade (1-3 veckor framåt i tiden) samt andra aktiviteter och relevant information som vi vill lyfta fram.

Medlemssupportgruppen (ML)

Verksamheten är övergripande och ortsoberoende. ML-gruppen skall ses som en supportfunktion till de övriga verksamhetsgrupperna. DIS-Filbyter kommer under året att få nya medlemmar bland DIS-medlemmar i vår region som inte varit medlemmar hos oss. Dessa medlemmar samt alla andra skall ”tas om hand” och erbjudas relevant support och andra medlemsförmåner. Målet är att alla medlemmar skall uppskatta den verksamhet vi erbjuder och kvarstå som betalande medlemmar kommande år. Gruppen fortsätter också att arrangera de populära caféträffarna och bokcirkeln. Varje månad kommer också dragning i Disbytlotteriet att ske. Eventuellt kan det bli aktuellt med en bussresa till Släktforskardagarna i Skövde. Det beror på intresset och de resurser vi har. Utflykter arrangeras i närområdet till Kornettgården, till hembygdsgårdar och studiebesök till Regionarkivet. Med start 2020 anordnas en medlemsträff för nytillkomna medlemmar under föregående år. Våra akutfunktioner för Disgen, texttolkning och DNA fortsätter.

IT-grupp

För våra funktionärer finns sedan förra året en funktion för IT-support. Denna kan även i viss mån ge support till andra medlemmar. Gruppens kompetensområde skall omfatta dator-tekniska frågor av olika slag, internetfrågor, tekniska frågor kring hemsidan samt frågor om sociala medier främst Facebook.

Marknadsföringsgruppen (MF)

Verksamheten är övergripande och ortsoberoende. Gruppen skall arbeta för att marknaden ska bli medveten om vad DIS-Filbyter har att erbjuda och betraktas som en supportfunktion till de övriga verksamhetsgrupperna. Med marknad avses alla personer i vår region som inte är medlemmar i DIS-Filbyter. MF-gruppen förser övriga verksamhetsgrupper med broschyrer, affischer eller annat material de önskar. Vidare sker kontinuerligt underhåll av kalendarierna på hemsidorna för DIS, Rötter och Kulturarv samt i www.ostergotland.events, där media som t ex Corren hämtar och publicerar information om kommande aktiviteteter. MF-gruppen kommer även under 2020 att bland annat medverka i andra arrangemang såsom Släktforskningens dag och Äldredagen. Samarbete med Östergötlands hembygdsförbund sker och skall utvecklas. Detta arbete sker i samverkan med VU.

Webbgruppen

Gruppen skall fortsatt underhålla och utveckla vår nya hemsida. En viktig princip är att den skall vara levande och innehålla aktuell information.

DNA-grupp

DNA-gruppen är till för att utveckla de tjänster vi skall kunna erbjuda våra medlemmar när det gäller DNA i släktforskningen. Det kan till exempel gälla tolkning av de resultat som en topsning ger. DNA-café är också en del i verksamheten liksom att utveckla våra DNA-kurser. Gruppen är övergripande.

Kursadministrationen (KA)

KA för diskussioner med kursledare, utarbetar kursprogram, bokar lokaler (Linköping) och catering (Linköping) mm. Under våren skall 21 olika kurser genom-föras varav 16 i Linköping. Efterfrågade kurser återupprepas sannolikt på hösten. För att tillse att kursutbudet är tillräckligt brett diskuteras löpande nya ämnen för kurs-verksamheten. Kursprogrammen finns på vår hemsida. KA är övergripande och orts-oberoende, dock planeras kurser på orterna utanför Linköping tillsammans med respektive grupp.

Verksamhet i Linköping (LKP)

Datasalen på Fontänen är tillgänglig 20 timmar i veckan. DIS-Filbyter skall investera i nödvändiga licenser och program på CD/DVD/USB för att en effektiv forskarverk-samhet skall kunna bedrivas. Vidare skall DIS-Filbyter tillse att tillräckligt med handledare finns tillgängliga. Målet är att minst 2 handledare skall finnas vid varje tillfälle. För information och kunskapsförmedling planeras under vår- och höstsäsongen ett tjugotal föreläsningar kvällstid, se program på hemsidan.

Verksamhet i Mjölby

Under året planeras 14 föreläsningar och ca 4 kurser i Mjölby. Information om föreläsningar och kurser se vår hemsida. Öppen verksamhet för släktforskning kommer att arrangeras i biblioteket i Mjölby, håll utkik på hemsidan.

Verksamhet i Motala

Verksamheten i Motala är för tillfälligt vilande men vi har förhoppning om att en grupp ska komma ingång.

Verksamhet i Åtvidaberg

Målsättningen är att bredda oss genom att erbjuda föreläsningar på biblioteket i Åtvidaberg och forskarverksamhet en gång i månaden på dagtid i biblioteket. För information om kurser och eventuella föreläsningar se vår hemsida.

Verksamhet i Borensberg

Forskarverksamhet startade under 2019 i biblioteket i Borensberg. Denna verksamhet fortsätter med en grupp handledare med 7 tillfällen under våren. En kurs är planerad under våren.

Verksamhet i Vadstena

Under året erbjuds handledarledd släktforskning (för nybörjare och mer erfarna forskare) med by- och gårdsforskning. Denna verksamhet bedrivs på Landsarkivet i Vadstena. Det kommer också att bli cirka fyra föreläsningar på torsdagar i ABF:s lokal under våren och lika många under hösten. En eller två kurser kan genomföras beroende på medlemmars önskemål.

Verksamhet i Norrköping

Vi samverkar här med ÖGF och informerar om kurser och öppen forskning via DIS-Filbyters hemsida.

Uppstart på andra orter

Genom att ABF kan erbjuda lokaler i Kisa ökas möjligheten att starta i Kisa under 2020.

Övriga verksamheter

Under hösten 2019 startades ett projekt på äldreboendet Översten. Projektet innebär att DIS-Filbyter tillhandahåller handledare till en grupp som träffas runt släktforskning och livsberättelse. Projektet fortsätter under 2020. Med anledning av flera nya projekt som föreningen går in i söker vi fler funktionärer i verksamheten.

Ekonomi

Föreningens ekonomi kommer att stramas åt under året på grund av diverse kostnadshöjningar bl.a med anledning av släktforskarförbundets höjning av medlemsavgiften. Föreningen ska undersöka möjligheten om verksamhetsbidrag från i första hand Region Östergötland och Linköpings kommun.

Styrelsen

Styrelsen kommer att sammanträda 4–5 gånger under året i Föreningshuset Fontänen i Linköping, i annan lokal eller via Skype. Föreningens beslutade verksamhetsplan och andra beslut styrelsen fattar verkställs genom VU (Verkställande Utskott), som enligt stadgarna skall bestå av minst ordförande, vice ordförande, sekreterare och kassör.

DIS-Filbyter styrelsen