Gå till innehåll

Verksamhetsplan 2019

Regionföreningen DIS-Filbyter
VERKSAMHETSPLAN FÖR 2019

Övergripande mål för verksamheten


 Erbjuda medlemmarna och andra intresserade ett brett utbud av kurser i  släktforskningsrelaterade ämnen. Utbudet varierar mellan orterna beroende  på behov, förmåga och möjligheter.

 Erbjuda medlemmarna och andra intresserade ett varierande och intressant utbud av föreläsningar främst i släktforskningsrelaterade ämnen.

 Genom att ha forskarverksamhet på olika orter inom regionen erbjuda medlemmarna och andra intresserade möjlighet att idka släktforskning med hjälp av handledare. Varje ort efter sin förmåga och sina möjligheter.

Starta ny verksamhet på orter i regionen där sådan saknas. Verksamheten kan se olika ut på olika orter. De orter som kan bli aktuella under året är främst Kisa och Borensberg.

Driva hemsida med relevant information om verksamheten. En fundamental princip är att hemsidan skall vara levande och främst innehålla aktuell information.

 Öka intresset för Släktforskardagarna som i år går av stapeln i Borås 24-25 augusti samt eventuellt arrangera bussresa till Borås.

Öka intresset bland ungdomar för släktforskning. Ungdomsgruppen finns, men har legat på is föregående år. Möjligen kan vi återuppta verksamheten under året.

 Göra marknaden medveten om vad DIS-Filbyter har att erbjuda. Marknadsföringsgruppen (MF) arbetar kontinuerligt med detta.

 Aktivt arbeta med medlemsvård. Medlemssupportgruppen (ML) arbetar kontinuerligt med dessa frågor. På de orter där det är möjligt samarbetar vi med ABF. I Motala samarbetar vi med Studiefrämjandet och i Borensberg samverkar vi med studieförbund på platsen.

All verksamhet inom föreningen bedrivs i verksamhetsgrupper. Varje ort där vi har verksamhet utgör en sådan grupp. De ortsöverskridande grupperna är ML, MF, Webb, DNA samt ungdomsgruppen. Dessa skall utgöra supportfunktioner till övriga grupper.

En mycket väsentlig del i marknadsföringen och informationen till medlemmarna är veckoutskicken via e-post som sänds ut till alla DIS-medlemmar i regionen. Där kan man läsa om vilka kurser som startar (1-3 veckor framåt i tiden) på de olika orterna, vilka föreläsningar som är planerade (1-3 veckor framåt i tiden) samt andra aktiviteter och relevant information som vi vill lyfta fram.

Medlemssupportgruppen (ML)
Verksamheten är övergripande och ortsoberoende. ML-gruppen skall ses som en supportfunktion till de övriga verksamhetsgrupperna. DIS-Filbyter kommer under året att få drygt 80 nya medlemmar bland DIS-medlemmar i vår region som inte varit medlemmar hos oss. Dessa medlemmar samt alla andra skall ”tas om hand” och erbjudas relevant support och andra medlemsförmåner. Målet är att alla medlemmar skall uppskatta den verksamhet vi erbjuder och kvarstå som betalande medlemmar kommande år. Gruppen fortsätter också att arrangera de populära caféträffarna och bokcirkeln. Varje månad kommer också dragning i Disbytlotteriet att ske. Eventuellt kan det bli aktuellt med en bussresa till Släktforskardagarna i Borås. Det beror på intresset och de resurser vi har. Våra akutfunktioner för Disgen, texttolkning och DNA fortsätter.

IT-grupp
För våra funktionärer inrättas en funktion för IT-support. Denna kan även i viss mån ge support till andra medlemmar. Gruppens kompetensområde skall omfatta dator-tekniska frågor av olika slag, internetfrågor, tekniska frågor kring hemsidan samt frågor om sociala medier främst Facebook.

Marknadsföringsgruppen (MF)
Verksamheten är övergripande och ortsoberoende. Gruppen skall arbeta för att marknaden ska bli medveten om vad DIS-Filbyter har att erbjuda och betraktas som en supportfunktion till de övriga verksamhetsgrupperna. Med marknad avses alla personer i vår region som inte är medlemmar i DIS-Filbyter. MF förser också övriga verksamhetsgrupper med broschyrer, bilder eller annat material de önskar. Vidare sker kontinuerligt underhåll av kalendarierna på hemsidorna för DIS, Rötter och Kulturarv. MF-gruppen kommer även under 2019 att bland annat medverka i arrangemang såsom Släktforskningens dag i januari, släktforskardagarna i Borås i augusti, Äldredagen i oktober samt Arkivens dag i november. Skärmutställning om H. B. Palmær  (Correns grundare) skall förevisas på Grafiska museet i Gamla Linköping under april-juni 2019. Vidare undersöks möjligheten att åter använda oss av ÖC:s Mera koncept. Samarbete med Östergötlands hembygdsförbund har påbörjats och skall utvecklas under året. Detta arbete sker i samverkan med VU. Ett exempel på detta är infor-mation om DIS-Filbyter och släktforskning vid Björsäters hembygdsförenings årsmöte i februari samt vid besök hos Hembygdsföreningen i Östra Skrukeby i april 2019.

Ungdomsverksamheten
Verksamheten är övergripande och ortsoberoende. Målet är att öka intresset för släktforskning bland ungdomar. Gruppens verksamhet har legat på is under 2018, men kan möjligen återupptas under 2019.

Webbgruppen
Gruppen skall fortsatt underhålla och utveckla vår nya hemsida. En fundamental princip är att den skall vara levande och innehålla aktuell information.

DNA-grupp
DNA-gruppen är till för att utveckla de tjänster vi skall kunna erbjuda våra med-lemmar när det gäller DNA i släktforskningen. Det kan till exempel gälla tolkning av de resultat som en topsning ger. DNA-café är också en del i verksamheten liksom att utveckla våra DNA-kurser. Gruppen är övergripande och ortsoberoende.

Kursadministrationen (KA)
KA för diskussioner med kursledare, utarbetar kursprogram, bokar lokaler (Lin-köping) och catering (Linköping) mm. Under våren skall 29 olika kurser genomföras varav 20 i Linköping. Efterfrågade kurser återupprepas sannolikt på hösten. För att tillse att kursutbudet är tillräckligt brett diskuteras löpande nya ämnen för kursverksamheten.  Kursprogrammen finns på vår hemsida. KA är övergripande och ortsoberoende, dock planeras kurser på orterna utanför Linköping tillsammans med respektive grupp.

Verksamhet i Linköping (LKP)
Datasalen på Fontänen är tillgänglig 20 timmar i veckan.  DIS-Filbyter skall investera i nödvändiga licenser och program på CD/DVD/USB för att en effektiv forskarverk-samhet skall kunna bedrivas. Vidare skall DIS-Filbyter tillse att tillräckligt med handledare finns tillgängliga. Målet är att minst 2 handledare skall finnas vid varje tillfälle. För information och kunskapsförmedling planeras under vår- och höstsäsongen ett tjugotal föreläsningar kvällstid, se program på hemsidan.

Verksamhet i Mjölby
Under året planeras cirka 12 föreläsningar och 8 kurser i Mjölby. Information om föreläsningar och kurser se vår hemsida. Öppen verksamhet för släktforskning kommer att arrangeras, håll utkik på hemsidan.

Verksamhet i Motala
I Motala kommer vi att erbjuda möjlighet till släktforskning i Studiefrämjandets lokaler. Den verksamheten är beroende på hur vi lyckas rekrytera funktionärer.  Under våren kommer vi att arrangera 3 föreläsningar. Löpande information kommer att finnas på hemsidan.

Verksamhet i Åtvidaberg
Målsättningen är att bredda oss genom att erbjuda föreläsningar och eventuellt utökad forskarverksamhet på dagtid. I Åtvidaberg skall 3 kurser genomföras i ABF:s lokal under våren. För information om kurser och eventuella föreläsningar se vår hemsida.

Verksamhet i Vadstena
Under våren erbjuds handledarledd släktforskning (för nybörjare och mer erfarna forskare) med by- och gårdsforskning som ett nytt inslag. Denna verksamhet bedrivs på Landsarkivet i Vadstena. Det kommer också att bli cirka fyra föreläsningar på torsdagar i ABF:s lokal under våren.

Verksamhet i Norrköping
Vi har ingen insyn eller påverkan av verksamheten i Norrköping och gör därför ingen planering där för 2019. Vi hänvisar till ÖGF.

Uppstart på andra orter
I Kisa (Västra Eneby) genomfördes under 2017 en studiecirkel i släktforskning med målsättningen att starta verksamhet i Kisa. Någon verksamhet har ännu inte startats. Genom att ABF kan erbjuda lokaler i Kisa ökas möjligheten att starta i Kisa under 2019. På försök startar vi också under våren en grupp för släktforskning i Borensberg.

Styrelsen
Styrelsen kommer att sammanträda 4–5 gånger under året i Föreningshuset Fontänen i Linköping, i annan lokal eller via Skype. Föreningens beslutade verksamhetsplan och andra beslut styrelsen fattar verkställs genom VU (Verkställande Utskott), som enligt stadgarna skall bestå av minst ordförande, vice ordförande, sekreterare och kassör.

DIS-Filbyter styrelsen

B U D G E T   F Ö R   2 0 1 9
Intäkter
Specifikation Belopp
Intäkter kurser 118160
Medlemsavgifter 128000
DIS Verksamhetsbidrag 35000
Övrig försäljning 46050 Intäkter från föreläsningar, försäljning av böcker och kompendier mm.
SUMMA INTÄKTER 327210
Kostnader
Specifikation Belopp
Inköp till försäljning 48000 Catering och inköp för servering till kurser, föreläsningar och forskning mm
Inköp av böcker och kompendier 12480
Föreläsningsarvoden 18000
Lokalhyror på Fontänen 76344
Abonnemang, teknisk utrustning 39000 Inkl. CD-skivor, licenser mm
Kursmaterial 18958
Resor, kost, logi mm 49000 Inkl. kostnader för Släktforskardagarna i Borås
Kostnader för marknadsföring mm 16000 Annonser, tryck, reklam, utställningar, mässor etc
Årsmöteskostnad 8000
Kontorsmaterial, porto, telefon mm 10000
Medlemsavgift i SSF 23200
Bank-och finanskostnader 4500
Övriga kostnader 500
SUMMA KOSTNADER 323982
RESULTAT 3228