Gå till innehåll

Verksamhetsplan 2018

 

Regionföreningen DIS-Filbyter VERKSAMHETSPLAN FÖR 2018

 

Övergripande mål för verksamheten 

 

 • Erbjuda medlemmarna och andra intresserade ett brett utbud av kurser i släktforskningsrelaterade ämnen. Utbudet varierar mellan orterna beroende på behov, förmåga och möjligheter.
 • Erbjuda medlemmarna och andra intresserade ett varierande och intressant utbud av föreläsningar främst i släktforskningsrelaterade ämnen.
 • Genom att ha forskarverksamhet på olika orter inom regionen erbjuda medlemmarna och andra intresserade möjlighet att idka släktforskning med hjälp av handledare. Varje ort efter sin förmåga och sina möjligheter.
 • Starta verksamhet på orter i regionen där sådan saknas. Verksamheten kan se olika ut på olika orter.
 • Driva hemsida med relevant information om verksamheten. Sidan skall också innehålla relevanta tips till släktforskare, några intressanta länkar och annat som är av väsentlig betydelse. Ny plattform för hemsidan skall lanseras under året.
 • Öka intresset för Släktforskardagarna samt arrangera bussresa till Växjö där arrangemanget skall ske i år. Öka intresset bland ungdomar för släktforskning. Ungdomsgruppen arbetar med frågan.
 • Aktivt arbeta för att öka andelen medlemmar i DIS-Filbyter inom regionen. Marknadsföringsgruppen (MF) arbetar kontinuerligt med detta.
 • Aktivt arbeta med medlemsvård. Medlemssupportgruppen (ML) arbetar kontinuerligt med dessa frågor.

 

På de orter där det är möjligt samarbetar vi med ABF, men i Motala är det med Studiefrämjandet.

 

All verksamhet inom föreningen bedrivs i verksamhetsgrupper. Varje ort där vi har verksamhet utgör en sådan grupp. I Linköping finns de ortsöverskridande grupperna ML, MF och ungdomsgruppen. Dessa skall ses som supportfunktion till övriga grupper.

En mycket väsentlig del i marknadsföringen och informationen till medlemmarna är den e-post som varje vecka sänds ut till alla medlemmar i regionen. Där kan man läsa om vilka kurser som startar (1-3 veckor framåt i tiden) på de olika orterna, vilka föreläsningar som är planerade (1-3 veckor framåt i tiden) samt andra aktiviteter som vi vill lyfta fram.

 

Medlemssupportgruppen (ML)

Verksamheten är övergripande och ortsoberoende. ML-gruppen skall ses som en supportfunktion till de övriga verksamhetsgrupperna. DIS-Filbyter kommer under året att få drygt 65 nya medlemmar bland DIS-medlemmar i vår region som inte varit medlemmar hos oss. Dessa medlemmar samt alla andra skall ”tas om hand” och erbjudas relevant support och andra medlemsförmåner. Målet är att alla medlemmar skall uppskatta den verksamhet vi erbjuder och kvarstå som betalande medlemmar kommande år. Gruppen fortsätter också att arrangera de populära caféträffarna och bokcirkeln. Under våren arrangeras en resa till Stockholm/Vaxholm och i höst en resa till Släktforskardagarna i Växjö. Under förra året startades ”Disgenakuten” som en medlemsförmån. Under detta år utökas förmånerna med en ”Tolka rätt-akut” och en ”DNA-akut”.

 

Marknadsföringsgruppen (MF)

Verksamheten är övergripande och ortsoberoende. Gruppen skall arbeta för att marknaden ska bli medveten om vad DIS-Filbyter har att erbjuda och betraktas som en supportfunktion till de övriga verksamhetsgrupperna. Med marknad avses alla personer i vår region som inte är medlemmar i DIS-Filbyter. Gruppen har tagit fram ett system med information på skärmväggar, som enkelt kan tas fram vid olika MF arrangemang. Detta skall så ofta som möjligt utnyttjas vid lämpliga arrangemang. Roll-ups med DIS-Filbyters logga tas fram till varje ort. MF förser också övriga verksamhetsgrupper med broschyrer, bilder eller annat material de önskar. Vi har sedan strax före jul förra året erbjudit alla DIS-medlemmar i vår region, som inte är medlemmar i Filbyter, fritt medlemskap i vår förening under 2018. Detta kommer att resultera i drygt 65 nya medlemmar. Idag är andelen drygt 50 %. Det finns potential att förbättra detta. Detta är en process som tar några år och måste koordineras med arbetet i medlemssupportgruppen.  Samarbete med Hembygdsrörelsen har påbörjats och skall utvecklas under året. Detta arbete sker i samverkan med VU.

 

Ungdomsverksamheten

Verksamheten är övergripande och ortsoberoende. Målet är att öka intresset för släktforskning bland ungdomar. Man kommer att fokusera på Universitetet för att informera om släktforskning. Tävlingsmomentet, som man tänkte sig föregående år, slopas.

 

Webbgruppen

Under föregående år bildades en webbgrupp för framtagning av ny hemsida i verktyget WordPress. Den nya hemsidan har den nya grafiska profilen och det föreskrivna typsnittet. Gruppen kommer i början av året att lansera den nya hemsidan. Denna skall kontinuerligt underhållas så att den alltid är intressant med relevant information.

 

DNA-grupp

DNA-gruppen är till för att utveckla de tjänster vi skall kunna erbjuda våra medlemmar när det gäller DNA i släktforskningen. Det kan till exempel gälla tolkning av de resultat som en topsning ger. DNA-café är också en del i verksamheten liksom att utveckla våra DNA-kurser. Gruppen är övergripande och ortsoberoende men tillsvidare temporär.

 

Kursadministrationen (KA)

KA för diskussioner med kursledare, utarbetar kursprogram, bokar lokaler (Linköping) och catering (Linköping) mm. Under våren skall 27 olika kurser genomföras varav 20 i Linköping. Efterfrågade kurser återupprepas sannolikt på hösten. För att tillse att kursutbudet är tillräckligt brett diskuteras löpande nya ämnen för kursverksamheten.  Kursprogrammen finns på vår hemsida. KA är övergripande och ortsoberoende, dock planeras kurser på orterna utanför Linköping tillsammans med respektive grupp.

 

Verksamhet i Linköping (LKP)

Datasalen på Fontänen är tillgänglig 20 timmar i veckan.  DIS-Filbyter skall investera i nödvändiga licenser och program på CD/DVD/USB för att en effektiv forskarverksamhet skall kunna bedrivas. Vidare skall DIS-Filbyter tillse att tillräckligt med handledare finns tillgängliga. Målet är att minst 2 handledare skall finnas vid varje tillfälle. För information och kunskapsförmedling planeras under vår- och höstsäsongen ett tjugotal föreläsningar kvällstid (se program på hemsidan).

 

Verksamhet i Mjölby

I Mjölby erbjuds föreläsningar på tisdagar varannan vecka i ABF:s lokaler. Under våren planeras 7 föreläsningar och 3 kurser; Disgen 2016 fördjupningskurs, DNA i släktforskning (i cirkelform) samt Prova på släktforskning. Alla kurser hålls i ABF:s lokaler i Mjölby. Öppen forskarstuga planeras att flyttas från biblioteket till ABF:s lokaler.

 

Verksamhet i Motala

I Motala gjorde vi en nystart i Studiefrämjandets lokaler under föregående år.  I år blir målet att konsolidera verksamheten och sträva efter att ge våra medlemmar i Motala ett intressant utbud av såväl kurser som föreläsningar. Öppen forskarstuga flyttas från onsdagar till tisdagar mellan kl. 14-17 där erfarna handledare finns på plats.

 

Verksamhet i Åtvidaberg

Här gör vi en omstart och bjuder in till informations- och diskussionsmöte i början av februari. Målet är att rekrytera 2–3 medlemmar som är villiga att hjälpa till med verksamheten då gruppledaren varit alltför ensam. Målsättningen är att bredda oss genom att erbjuda föreläsningar och eventuellt utökad forskarverksamhet på dagtid. Åtvidaberg genomför 2 kurs i ABF:s lokal under våren; ”Disgen introduktion” och ”Prova på släktforskning”.

 

Verksamhet i Vadstena

Under våren erbjuds handledarledd i släktforskning (för nybörjare och mer erfarna forskare) med by- och gårdsforskning som ett nytt inslag. Denna verksamhet bedrivs på Landsarkivet i Vadstena. Det kommer också att bli fyra föreläsningar på torsdagar i ABF:s lokal under våren.

 

Verksamhet i Norrköping

I samverkan mellan ÖGF och DIS-Filbyter ordnas under våren några temakvällar på måndagar. Under våren arrangeras en längre kurs om ”forskning i Finland”, 2 stycken nybörjarkurser i släktforskning (steg 1 och steg 2) samt några minikurser (se program på hemsidan). Under året skall DIS-Filbyters profil i Norrköping bli starkare genom att det tydligare skall framgå att vi är en aktiv part. Vi börjar med kursprogrammet.

 

Uppstart på andra orter

I Kisa (Västra Eneby) genomfördes under föregående år en studiecirkel i släktforskning med målsättningen att starta verksamhet i Kisa. Någon verksamhet har inte startats. Möjligen kan de bli aktuellt senare under 2018. Nya verksamheter på andra orter är inte aktuellt under året. Vi måste i första hand konsolidera verksamheterna i Åtvidaberg och Motala.

 

Information och marknadsföring

Marknadsföring hanteras av särskild grupp (se ovan) men några allmänna punkter kan framhållas:

 

 • DIS-Filbyter skall på olika platser medverka i Släktforskningens dag.
 • I övrigt skall föreningen annonsera i lokala dagstidningar när det är möjligt.
 • Ny hemsida skall lanseras. Denna skall kontinuerligt underhållas så att den alltid är intressant med relevant information.
 • Vår medverkan på Facebook skall fortsatt utvecklas.
 • Vi fortsätter att göra veckoutskick via epost till alla medlemmar som har e-postadress. Medlemsrekryteringen skall fortsätta och målet är att nå ännu fler medlemmar.
 • En betydande del i ökningen kommer att vara DIS-medlemmar i vår region.
 • Informationsansvarig utses på varje ort vi har verksamhet.

 

Styrelsen

Styrelsen kommer att sammanträda 4–5 gånger under året i Föreningshuset Fontänen i Linköping, i annan lokal eller via Skype.

Föreningens beslutade verksamhetsplan och andra beslut styrelsen fattar verkställs genom VU (Verkställande Utskott), som enligt förslaget till nya stadgar skall bestå av ordförande, vice ordförande, sekreterare och kassör.