Gå till innehåll

Årsmöte 2022

Program och agenda för Årsmöte 2022 Dis-Filbyter lördagen den 26 februari.
Plats: Föreningshuset Fontänen, Vagnhallen samt Zooms digitala mötestjänst.

09.15             Zoom öppnas för inloggning och registrering.
10.00             Föredrag av Roger Altsäter, VD för Göta kanalbolag.
Paus ca 15 minuter.
11.00             Årsmötets formella del.

1 Mötets öppnande.
2 Godkännande av agendan.
3 Val av ordförande för mötet.
4 Val av sekreterare för mötet.
5 Val av två justerare, tillika rösträknare, att jämte ordföranden justera
protokollet.
6 Fråga om mötet är behörigen utlyst.
7 Styrelsens verksamhetsberättelse för 2021.
8 Ekonomisk redovisning – bokslut 2021.
9 Revisorernas berättelse.
10 Fråga om ansvarsfrihet för styrelsen.
11 Val av ordförande på ett år.
12 Val av övriga styrelseledamöter.
13 Val av en styrelsesuppleant på två år.
14 Val av en revisor på två år.
15 Val av en revisorssuppleant på ett år.
16 Val av tre ledamöter i valberedningen på ett år.
17 Behandling av inkomna motioner. Inga motioner har inkommit.
18 Verksamhetsplan och budget för 2022.
19 Fastställande av årsavgift för 2023.
20 Övriga frågor som skall beredas av styrelsen.
21 Mötets avslutande.

Valberedningens förslag till årsmötet lördagen den 26 februari 2022
Ordförande - mandatperiod 1 år
Leif Ax Mantorp Nyval 1 år.
Ledamöter – mandatperiod 2 år Redan valda på årsmötet 2021
Gerd Jakobson Linköping 1 år kvar
Göran Åhäll Vadstena 1 år kvar
Michael Asklöf Åtvidaberg 1 år kvar
Peter Tilly Linköping 1 år kvar Förslag till omval
Tomas Lundblad Linköping Omval 2 år
Förslag till nyval Ove Clasén Linköping Nyval 2 år
Anders Lindman Hjalmarsson Linköping Nyval 2 år
Eva Roos Sjöqvist Linköping Nyval 2 år
Styrelsesuppleanter – mandatperiod 2 år
Redan vald på årsmötet 2021
Lisbeth Engdahl Linköping 1 år kvar
Förslag till omval
Ulf Frykman Linköping Omval 2 år
Revisor – mandatperiod 2 år
Redan vald på årsmötet 2021
Weine Hejdeborn Linköping 1 år kvar
Förslag till omval
Sven Lundberg Linköping Omval 2 år
Revisorsuppleant – mandatperiod 1 år
Förslag till omval
Ann Södergren Julita Omval 1 år
Valberedning – mandatperiod 1 år
Förslag till omval
Torbjörn Wahlström Linköping Omval 1 år
Sören Linde Linköping Omval 1 år
Gunnar Wenngren Nykil Omval 1 år
Linköping 17 januari Torbjörn Wahlström, sammankallande