Gå till innehåll

Extra föreningsmöte 2023

Extra föreningsmöte 15 november kl 17.30 i rum Bergqvist, Fontänen, Linköping.
För fyllnadsval av revisor och revisorssuppleant har styrelsen kallat till extra föreningsmöte. Då styrelsen inte har rösträtt vid val av revisor är det angeläget att även andra än styrelsen deltar. Efter mötet fikar vi tillsammans.
Anmälan om närvaro, senast 8 november görs till: Gerd Jakobson, e-post: jakobsongerd@gmail.com

Hälsningar Anders Lindman Hjalmarsson, ordförande

Föredragningslista för Dis-Filbyters föreningsmöte 2023-11-15 kl 17.30
i rum Bergqvist i Föreningshuset Fontänen, Linköping
1. Mötets öppnande.
2. Godkännande av föredragningslista.
3. Val av ordförande för mötet.
4. Val av sekreterare för mötet.
5. Val av två justerare, tillika rösträknare,
att jämte ordföranden justera protokollet.
6. Fastställande av röstlängd.
7. Fråga om mötet är behörigen utlyst.
8. Fyllnadsval av en revisor på två år.
9. Fyllnadsval av en revisorssuppleant på ett år.
10. Mötets avslutande.
--------------------------------------------------------------
Valberedningens förslag till det extra föreningsmötet den 15/11 2023.
Revisor – mandatperiod 2 år, fyllnadsval Evy Öberg
Revisorssuppleant – mandatperiod 1 år, fyllnadsval Ann-Kristin Eriksson
Linköping den 2 november 2023.
Lisbeth Engdahl
Sammankallande
---------------------------------------------------------------
Valberedningens förslag till presidium vid extra föreningsmötet 15/11 2023
Ordförande Peter Bergström
Sekreterare Kerstin Törnberg
Justerare Utses vid mötet
Linköping den 10 november 2023
Lisbeth Engdahl
Sammankallande