Gå till innehåll

Årsmötesprotokoll 2024

    

Årsmötesprotokoll 2024.
Regionföreningen för datorhjälp i släktforskning, DIS-Filbyter.
Organisations nummer: 802435-6209
Plats: Linköping, Föreningshuset Fontänen, Vagnhallen.
Datum: 24 februari 2024. Klockan 11.00 – 11.45
Före årsmötet fick vi lyssna till föreningens inbjudna gästföreläsaren Claes Westling
från Riksarkivet Vadstena. Claes berättade och visade ett bildspel från sin bok med titeln: Våra historiska arkiv – en slumrande skatt. Under föredragets gång fick vi till allas förtjusning få tilldelats oss Claes dokumenterade källhänvisningar. Några exempel var Kyrkoarkiven med dess bilagor, bilagor till domböckerna, folkbokföringshandlingar och prostarkiven. Länsstyrelsens arkiv, kronofogden och Domstolsarkiven. Linköpings rådhusrätts och magistrats arkiv och Bergkollegornas arkiv. Claes avslutade sitt föredrag med att berätta om Riksarkivet – Den statliga
arkivorganisationen och visade en bild på två kameler med en uppmaning till oss att: Kloka kameler gå till källorna! Claes tackade för att han fick komma till årsmötet och fick en värmande välförtjänt applåd av en mycket nöjd publik. Anders överlämnade en bukett blommor till Claes och tackade för ett mycket intressant föredrag.

§ 1. Mötets öppnande.
Mötet öppnades av föreningens ordförande Anders Lindman Hjalmarsson som
hälsade alla välkomna.

§ 2. Godkännande av agendan.
Förslaget på agendan godkändes och lades till handlingarna för årsmötet.

§ 3. Val av årsmötesordförande för mötet.
Till sittande årsmötesordförande valdes Peter Bergström.
§ 4. Val av sekreterare för mötet.
Till sekreterare för årsmötet valdes Carola Eriksson.

§ 5. Val av två justerare, tillika rösträknare, att jämte ordföranden justera
protokollet.
Till justerare och tillika protokolljusterare valdes
Berit Peukert och Birgitta Karlsson

§ 6. Fråga om mötet är behörigen utlyst.
Sittande årsmötesordförande Peter Bergström redovisade för att kallelse till årsmötet var utsänt med datum, 5 januari 2024. Att inbjudan till årsmötet var med i
nyhetsbrevet 2024-01-05 och 2024-01-28 samt på föreningens webbplats.
Årsmötet befanns därmed att vara behörigen utlyst som sig bör.

§ 7. Styrelsens verksamhetsberättelse för 2023.
Ordförande Anders Lindman Hjalmarsson redovisade i korthet
verksamhetsberättelsen för år 2023. Årsmötet godtog den välskrivna
verksamhetsberättelsen för år 2023 och den lades till handlingarna.

§ 8. Ekonomisk redovisning – Bokslut 2023.
Peter lämnade över ordet till kassören Tomas Lundbladh som redovisade för
bokslutet år 2023. Den ekonomiska redovisningen visade ett positivt resultat med ett rörelseresultat på en summa av 35 100,14. Tomas berättade även om att kontot för rörelseintäkter släpar efter och redovisar en lägre summa än vad budgeten visat. En stor kostnad var resan till Östersund på släktforskardagarna 2023. Tomas tillade att önskvärt vore att få se en ökad tillkomst på föreningens utbud av kurser. Positivt var den ökande kostnaderna för fika som tyder på en bra sammankomst men kassören önskade även se en mer bredare och ökad medlemsaktivitet.
Frågor från åhörarna var bland annat om att rubriken den preliminära
resultaträkningen som justeras vid stängning av bokslutet.
Frågan om kommande släktforskardagar i Malmö kom upp, bordlades till punkt 18.
Inga övriga frågor ställdes och årsmötet beslutade att godkänna bokslutet med dess ekonomiska rapporter som lades till årsmötes handlingar.

§ 9. Revisorernas berättelse – bokslut 2023.
Revisor Evy Öberg läste upp revisionsberättelse för verksamhetsåret 2023.
Räkenskaperna är förda i god ordning och revisor Evy föreslår därmed årsmötet att
bevilja styrelsen ansvarsfrihet.

§ 10. Fråga om ansvarsfrihet för styrelsen.
Årsmötet godkände den ekonomiska redovisningen, lade bokslutet för år 2023 till
årsmöteshandlingarna samt beviljade styrelsen ansvarsfrihet för verksamhetsåret
2023.

§ 11. Val av ordförande på ett år.
Peter välkomnade fram sammankallande i valberedningen, Lisbeth Engdahl att delge valberedningens förslag på styrelse för år 2024 och 2025.
Förslag på omval till föreningens ordförande på ett år var Anders Lindman
Hjalmarsson. Årsmötet godkände förslaget och valde Anders till ordförande.

§ 12. Val av övriga styrelseledamöter.
Till styrelseledamöter på två år valdes:
Tomas Lundblad, Helén Lindqvist, Ulf Frykman och Kerstin Törnberg

§ 13. Val av styrelsesuppleant för två år.
Till styrelsesuppleant på två år valdes. Anita Hjelm

§ 14. Val av en revisor på två år.
Till revisor på två år valdes Sven Lundberg.

§ 15. Val av revisorssuppleant på ett år.
Till revisorssuppleant på ett år valdes Ann-Kristin Eriksson.

§ 16. Val av tre ledamöter i valberedningen på ett år.
Inga förslag på ledamöter till valberedningen presenterades.
Trots bedjande från ordförande Anders och sekreterare Gerd kom inga förslag på
nya ledamöter. Sittande årsmötesordförande Peter tvingades därför att hänskjuta
frågan vidare till styrelsen. Anders tar med sig frågan till styrelsen. Således ger
årsmötet uppdrag till styrelsen att efterlysa bland föreningens medlemmar,
namnförslag på ledamöter till en ny valberedning.
Fråga från åhörare uppkom om vilka ledamöter som sitter kvar i styrelsen. Följande
personer är aktiva i styrelsearbetet. Gerd Jakobsson, Göran Åhäll, Leif Ax och
Tommy Falk.

§ 17. Behandling av inkomna motioner.
Inga motioner har inkommit till styrelsens kännedom, varvid frågan bordläggs till
kommande årsmöte 2025.

§ 18. Verksamhetsplan- och budget för 2024.
Anders redovisade om verksamhetsplanen för år 2024, att önskemål om att få fler
medlemmar till funktionärsarbetet i föreningen och med en mer spridning i länet. Att med gott samarbete tillgodose medlemmarna intresse och erbjuda ett större
kursutbud. Att skapa verksamhet på orter där sådana saknas. Anders berättade även om det fina arbetet marknadsföringsgruppens gjort under året med vandrings
utställning vid namn: Släktforskning - inte bara namn och årtal. Anders påpekade
starkt att öka trycket på att fler funktionärer aktiveras i föreningens och på så vis
säkra att utställningen kan visas på fler orter.
Kassören Tomas fick ordet gällande budgeten för år 2024. Tomas redovisade för att
inga större kostnader är planerade förutom resan till Malmö, och besöka
Släktforskardagarna 2024. Vidare informerade Tomas om att föreningen kan satsa på utökade medlemsaktiviteter då underskottet visar på 400 000 kronor. Målsättningen är att hamna på 200 000 kronor betonar Tomas.
Frågor från åhörarna som diskuterades var bland annat om att utöka besöken till
Riksarkivet Vadstena. Ett önskemål från Claes Westling. Under år 2023 har en
cirkelverksamhet bedrivits på Riksarkivet Vadstena, där ett 20-tal medlemmar deltagit fyra dagar i veckan. Att bedriva mer verksamheter genom att kassan är fet och bör försöka hamna på en rimligare nivå än vad dagens kassa visar.
Den största frågan var ändå om den exklusiva bussresan till Malmö för att besöka
släktforskardagarna 2024. Med mottot: Det är vägen som är resans mål. Varvid
Anders gav ordet till Helén Lindqvist som berättade om weekendresan med
föreningens egen chartrade buss. Avresa till Malmö är den 23 augusti och antal
anmälda resenärer är per dagens datum 40 personer. Platser finns kvar för flera
intresserade. Kostnader för resan är budgeterad till 1 800 kronor per deltagare varav föreningen bidrar med en del av kostnaden. Ett cirka pris för dubbelrum är från 1 000 kronor till cirka 1 300 kronor. Senast anmälan till mässa Malmö är den 1 juni. Anders tillade att en förfrågan om samarbete från DIS SYD önskades under
släktforskardagarna. Frågan är gällande att dela ett större utrymme för monterplatsen på mässan. Vidare var det önskemål om ett gemensamt kommande och fortgående samarbete föreningarna emellan till kommande mässor. Frågorna kommer att finnas med på styrelsens agenda för Släktforskardagarna. Övrig information var om att kommande Släktforskardagar 2025 planeras i Västerås.
Verksamhetsplanen och budgeten för år 2024 antogs av årsmötet och lades till
årsmöte handlingarna.

§ 19. Fastställande av årsavgift för 2025.
Förslag från styrelsen för en medlemsavgift på 80 kronor. Årsmötet beslutade att anta och fastställa styrelsens förslag.

§ 20 Övriga frågor som skall beredas av styrelsen.
Representanter till förbundsstämman av tre personer.
Anders informerade om att styrelsens kan nominera tre ombud till att medverka på
förbundets årsstämma den 24 augusti i Malmö. Då föreningens medlemsantal
överstiger tusen medlemmar har föreningen rätt till tre ombud. Följande förslag från styrelsen på ombud är, Leif Ax, Birgitta Karlsson och Anders Lindman Hjalmarsson. Årsmötet godkänner härmed förslaget från styrelsen och godkänner namngivna ombud till att representera föreningen på årsstämman.

§ 21. Mötets avslutande.
Mötesordförande Peter Bergström tackade åhörarna för visat förtroende och
avslutade mötet.

I samband med avslutningen tackade Anders den sittande årsmötesordförande Peter Bergström, sekreterare Carola Erikson med en varsin bukett blommor.
Med ett stort tack och med en blombukett avtackades avgående
styrelsemedlemmarna, Ledamot Ove Clasén, Ledamot Eva Roos Sjöqvist och
Sammankallande för valberedningen Lisbeth Engdahl.
Då Eva inte var på plats ombesörjdes gåvan och styrelsens tack på annat vis.
Efter årsmötet inbjöd FIL-Byter de närvarande på en rund landgång, dryck och kaffe
med kaka.

Vid protokollet:

Årsmötes sekreterare: Årsmötes ordförande:

Carola Eriksson Peter Bergström

Protokoll justerare: Protokoll justerare:

Berit Peukert Birgitta Karlsson