Gå till innehåll

Årsmöte 2024


Årsmöte lördagen den 24 februari kl 10.00.Plats: Fontänen, Vagnhallen, Västra  vägen 32, Linköping.
Kallelse har gått ut i senaste nyhetsbrev. I samband med årsmötet bjuder föreningen som vanligt på lättare förtäring och kaffe. Anmälan behövs för matens skull:
Anmäl dig med mejl till: sekr@dis-filbyter.se

Program och agenda för Dis-Filbyters årsmöte 2024
lördagen den 24 februari i Vagnhallen, Fontänen, Linköping


10.00 Föreläsning: Våra historiska arkiv - en slumrande skatt
Claes Westling, Vadstena

11.00 Årsmötesförhandlingar

Agenda

 1. Mötets öppnande.
 2. Godkännande av agendan.
 3. Val av ordförande för mötet.
 4. Val av sekreterare för mötet.
 5. Val av två justerare, tillika rösträknare, att jämte ordföranden justera protokollet.
 6. Fråga om mötet är behörigen utlyst.
 7. Styrelsens verksamhetsberättelse för 2023.
 8. Ekonomisk redovisning – bokslut 2023
 9. Revisorernas berättelse.
 10. Fråga om ansvarsfrihet för styrelsen.
 11. Val av ordförande på ett år.
 12. Val av övriga styrelseledamöter.
 13. Val av en styrelsesuppleant på två år.
 14. Val av en revisor på två år.
 15. Val av en revisorssuppleant på ett år.
 16. Val av tre ledamöter i valberedningen på ett år.
 17. Behandling av inkomna motioner.
  Ingen motion inkommen
 18. Verksamhetsplan och budget för 2024.
 19. Fastställande av årsavgift för 2025.
 20. Övriga frågor som skall beredas av styrelsen.
  Representanter till förbundsstämman, 3 personer.
 21. Mötets avslutande.

Valberedningens förslag till årsmötet 2024

Ordförande, mandatperiod 1 år:
Anders Lindman Hjalmarsson Omval

Ledamöter, mandatperiod 2 år:
Tomas Lundblad Omval
Helen Lindqvist Omval
Ulf Frykman Nyval
Kerstin Törnberg Nyval

Styrelsesuppleant, mandatperiod 2 år: Anita Hjelm Nyval
Revisor, mandattid 2 år: Sven Lundberg Omval
Revisorssuppleant mandatperiod 1 år: Ann-Kristin Eriksson Omval

Valberedning: Lisbeth Engdahl står inte till förfogande för omval.

Linköping den 24 januari 2024

Lisbeth Engdahl


Avslutande måltid