Gå till innehåll

Verksamhetsplan 2024

Regionföreningen Dis-Filbyter
VERKSAMHETSPLAN FÖR 2024

Övergripande mål för verksamheten
Att erbjuda medlemmar och andra intresserade ett brett utbud av kurser i
släktforskningsrelaterade ämnen. Föreningen avser att erbjuda både fysiska
och digitala. Digitala kurser har varit populära, särskilt för medlemmar som bor långt ifrån Linköping och våra andra verksamhetsorter. Kurser som bedrivs på Zoom kan erbjudas alla medlemmar oavsett bostadsort och även medlemmar i andra
regionföreningar än Dis-Filbyter. Utbudet kommer att variera inom vår region
beroende på behov, förmåga och möjligheter.

Att erbjuda medlemmarna och andra intresserade ett varierande och intressant utbud av föreläsningar. Dessa kommer i första hand att erbjudas fysiskt och även strömmas vid möjlighet och behov via Zoom. Lyssnare på plats erbjuds fika i samband med föredraget.

Att ha forskarverksamhet på olika orter inom regionen och på så sätt erbjuda medlemmar möjlighet att idka släktforskning med hjälp av handledare. Varje ort efter sin förmåga och sina möjligheter.

Att fortsätta arbetet med att skapa verksamhet på orter i regionen där sådan saknas.

Att driva hemsida med relevant information om verksamheten. En viktig princip är att hemsidan skall vara levande och främst innehålla aktuell information.

Att göra allmänheten medveten om vad Dis-Filbyter har att erbjuda. Att aktivt arbeta med medlemsvård.

Arbetsmetoder och grupper
I vår verksamhet samverkar vi med olika studieförbund.

All verksamhet inom föreningen bedrivs i verksamhetsgrupper. Varje ort där vi har
verksamhet utgör en sådan grupp. De ortsöverskridande grupperna är ML, MF och
Webb. Dessa skall utgöra supportfunktioner till övriga grupper. Kursadministrationen är till viss del också en supportfunktion.

Medlemsgruppen (ML)
Verksamheten är övergripande och ortsoberoende. ML-gruppen ska ses som en supportfunktion till de övriga verksamhetsgrupperna. Medlemmarna ska ”tas om hand” och erbjudas relevant support och andra medlemsförmåner. Målet är att alla medlemmar ska uppskatta den verksamhet föreningen erbjuder och vilja kvarstå som betalande medlemmar kommande år.

Under 2024 ska gruppen arrangera digitala medlems- och tema-träffar tillsammans med kursadministrationen. När så tillåts ska även fysiska träffar, utflykter och studiebesök arrangeras gratis eller till rimlig kostnad för medlemmar. Allt som har med medlemsförmåner att göra sköts av gruppen. Gruppens akutfunktioner för Disgen, texttolkning och DNA fortsätter.

Bokcirkeln som har hållit på i flera år fortsätter.

Nya medlemmar ska få välkomstbrev, samt kontakt per telefon, funktionärer ska
uppvaktas vid jubileum.

Marknadsföringsgruppen (MF)
Verksamheten är övergripande och ortsoberoende. Gruppen ska arbeta för att
allmänheten ska bli medveten om vad Dis-Filbyter har att erbjuda och betraktas som
en supportfunktion till de övriga verksamhetsgrupperna. MF-gruppen förser övriga verksamhetsgrupper med broschyrer, bilder eller annat material de önskar. Vidare sker kontinuerligt underhåll av kalendarierna på hemsidorna för Dis, Rötter och Kulturarv. På Facebook läggs information om kurser och evenemang ut.

Attrahera nya medlemmar och öka kontakten med befintliga genom att vandringsutställningen ”Släktforskning, inte bara namn och årtal” kan komma att
ställas ut på ännu ej besökta bibliotek i vår region.

Dis-Filbyter deltar i Släktforskningens dag och Äldredagen med hjälp av MF-gruppen.

Samarbete med Östergötlands hembygdsförbund kan om möjligt utvecklas. Detta
arbete sker i samverkan med VU. Samverkan med olika typer av föreningar genom
utbyte av t.ex. föreläsningar är verksamhet som vi ser positivt på. Om möjligt samverka med andra släktforskarföreningar i regionen för att på sikt få igång en släktforskarvecka/helg under sommaren efter modell från Skånes
släktforskarförbund.

Webbgruppen/Hemsidan
Gruppen skall fortsatt underhålla och utveckla vår hemsida. En viktig princip är
att den skall vara levande och innehålla aktuell information.

Förutom hemsidan är nyhetsbreven en viktig källa för information till Dis-Filbyters medlemmar. Nyhetsbreven med information om aktiviteter och arrangemang mejlas i god tid före start (1-3 veckor). Detta gäller exempelvis kurser, föreläsningar, medlemsmöten och tematräffar som planeras i regionen eller via Zoom.

Kursadministrationen (KA)
KA för diskussioner med kursledare, utarbetar kursprogram, bokar lokaler (fysiska
och digitala) (Linköping) och catering (Linköping) mm. För både vår och höst planeras ett antal kurser i exempelvis släktforskning, texttolkning och Disgen Variation kan förekomma men kurser i Disgen ska alltid finnas för våra medlemmar.

Under året som kommer bör det finnas underlag för Disgenkurser i Vadstena,
Borensberg och eventuellt Mjölby samt  Finspång.

För att se till att kursutbudet är tillräckligt brett diskuteras löpande nya ämnen.
Kursprogrammen med anmälningsformulär ska finnas på vår hemsida. KA är
övergripande och ortsoberoende, dock planeras kurser på orterna utanför Linköping tillsammans med respektive grupp. Distanskursen i Disgen rullar på som vanligt.

Verksamhet i Linköping (forskarverksamhet)
Datasalen på Fontänen ska fortsatt vara tillgänglig 20 timmar i veckan. Dis-Filbyter ska investera i nödvändiga licenser och program för att en effektiv forskarverksamhet ska kunna bedrivas. Dis-Filbyter ska se till att tillräckligt med handledare finns tillgängliga. Målet är att minst 2 handledare finns vid varje tillfälle. Gruppen ska se till att kalender med tider och handledare finns tillgängligt på  hemsidan så att medlemmar ser vad som är bokningsbart.

Verksamhet i Linköping (föreläsningsgrupp)
För information och kunskapsförmedling planeras under vår- och höst cirka 10 föreläsningar kvällstid samt något eller några studiebesök. Föreläsningarna kommer att ske både via Zoom och med fysiska lyssnare. Framför allt kommer lokalen Bergqvists rum i Fontänen att hyras för ändamålet.

En viktig del i föreläsningsverksamheten är att kunna träffas på ett socialt plan,
släktforskare emellan. Föreläsningarna inklusive fika ska fortsatt vara gratis.
Ett 20-tal personer kommer att kunna lyssna på föredragen på plats.

Verksamhet i Mjölby
En kurs i Disgen är planerad under våren samt föreläsningar både
under vår och höst. Öppen verksamhet för släktforskning kommer att arrangeras på biblioteket i Mjölby.

Verksamhet i Motala
Några föreläsningar planeras i ABF-lokalen under året samt, åtminstone under våren, en grundkurs i släktforskning.

Verksamhet i Åtvidaberg
Verksamheten i Åtvidaberg behöver stärkas så att föreläsningar och forskarverksamhet kan komma igång igen.

Verksamhet i Borensberg
Forskarverksamhet sker i biblioteket i Borensberg med sju tillfällen under våren och ungefär lika många under hösten.

Verksamhet i Vadstena
Handledarledd släktforskning med by- och gårdsforskning kommer att bedrivas på
Landsarkivet som tidigare. Det ska också bli några föreläsningar i ABF:s lokal. En eller två kurser kan genomföras beroende på medlemmarnas önskemål.

Uppstart på andra orter
Vi kommer att titta på möjlighet att starta upp grupper på orter där vi inte finns
representerade. Detta finns hela tiden med i planeringen för nästa och kommande år.

Övriga verksamheter och projekt
Digitala tema-träffar fortsätter bedrivas under året kvällstid på Zoom som
komplement och inspiration till kursverksamheten.

Medelåldern för Dis-Filbyters funktionärer är förhållandevis hög och nya och yngre funktionärer behövs för att klara den fortsatta verksamheten på sikt.

Ekonomi
Ekonomin är fortfarande god. Dis-Filbyter har ett ackumulerat överskott på grund av de lägre kostnaderna under pandemiåren samt färre kurser under 2022. En del av överskottet ska under året användas till medlemsaktiviteter och föreningsverksamhet. Vi eftersträvar att ha en sund ekonomi utan underskott.

Föreningens resultat budgeteras till minus 13.700 SEK. Föreningens intäkter 262.100 SEK varav intäkter från kurser tros bli 72.000 SEK, medlemsavgifter 135.000 SEK samt verksamhetsbidrag från moderorganisationen DIS 45.000 SEK. Föreningens kostnader budgeteras till 275.800 SEK varav hyreskostnader på Fontänen 79.800 SEK, abonnemang, licenser och USB 30.000 SEK, medlemsaktiviteter 40.000 SEK samt medlemsavgifter till föreningar 35.000 SEK utgör de enskilt största posterna.

Styrelsen
Styrelsen kommer att sammanträda 4–5 gånger fysiskt under året i Föreningshuset
Fontänen Linköping och vid behov med möjlighet att delta via Zoom. Möten kan även vid behov ske via Zoom samt även på olika verksamhetsorter. Detta för att förstärka orternas betydelse för föreningsverksamheten.

Föreningens beslutade verksamhetsplan och andra beslut styrelsen fattar verkställs
genom VU (Verkställande Utskott), som enligt stadgarna skall bestå av minst
ordförande, vice ordförande, sekreterare och kassör.

Dis-Filbyter styrelse